Høring - transport af hjælpemidler

Open/public
Start date: 15-08-2016 - 00:00
End date: 24-08-2016 - 23:59
 

Odense Kommune er ved at lægge sidste hånd på udbudsmaterialet til den nye aftale på transport af hjælpemidler. I den forbindelse vil Odense Kommune sætte stor pris på at få svar på nedenstående spørgsmål, der ikke synes helt klar for Odense Kommune.

 

Derudover må der gerne kommenteres på andre ting i materialet, der kan virker uhensigtsmæssigt eller uklart.

 

Det forventes at offentliggørelsen af udbuddet vil ske pr 1. september. Udbuddet vil ske efter proceduren ”udbud med forhandling”.

5. August 2016 -
Questions
Udbudsbetingelser
7.2 Økonomisk og finansiel formåen

 

- Dækningssum på en erhvervs- og produktansvarsforsikring – hvad er kutyme her?

- Mindstekrav til årsomsætning. Odense Kommune foreslår, at man for at blive anset som egnet til at kunne byde på opgaven, skal have en omsætning på mindst 1 mio. kr/årligt

5. August 2016 -
Questions
Udbudsbetingelser
7.3 Teknisk og/eller faglig formåen

 

Referencer – mindstekrav er 1 sammenlignelig reference med min omsætning på 150.000 kr/år over mindst 2 år. Kan dette skærpes?

 

I forhold til udvælgelse af ansøgere vil Odense Kommune se på typer af reference, som anført under pt 7.3. Er typen af referencer og vægtningen heraf relevant og meningsfuld?

5. August 2016 -
Questions
Udbudsbetingelser
11 Tilbudsevaluering

Ud over pris vægtes Kvalitet i form af hygiejnehåndtering og implementering/opgavestyring.

Hvordan ser branchen disse underkriterier? Er de relevante og giver de mening? 

5. August 2016 -
Questions
Udbudsbetingelser
Andre kommentarer til udbudsbetigelser

 Her kan der kommenteres på andet i relation til udbudsbetingelserne.

5. August 2016 -
Questions
Kravspecifikation
Andre kommentarer til kravspecifikationen

 Her kan anføres andre kommentarer til kravspecifikationen.

5. August 2016 -
Questions
Kravspecifikation
1.6.3. Express kørsel

Odense Kommune har indtil nu opereret med enten dag til dag levering eller akut levering. Dette laves i det nye udbud om til tre kategorier: dag-til- dag, samme-dag og express.

 

Baggrunden herfor er, at der med en sådan yderlig opdeling vil kunne forventes at der kan opnås en bedre pris på samme-dags levering, der ikke er en meget stram deadline på.

 

Giver det mening? 

5. August 2016 -
Questions
Kravspecifikation
Afsnit 1.5

 Hjælpemidlerne ønskes afhentet senest kl 10 fra depotet. Er dette muligt og vil det være fordyrende?

5. August 2016 -
Questions
Kravspecifikation
Afsnit 1.2 Generelle forholdsregler

 Er beskrevne generelle forholdsregler relevante og mulige at opfylde for branchen?

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Pkt. 3.1 Omfang

 

Nødlagerfunktion. Hvis Odense Kommune i løbet af aftaleperioden besluttede sig for, ikke at opretholde en nødlagersfunktion, hvor lang varsling ville det kunne være muligt for branchen at arbejde med?

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Pkt. 4. Aftaleperiode

 

Der er i udbudsmaterialet lagt op til en 4-årig aftale med mulighed for at opsige efter 2 år med et varsel på 6 måneder.

 

Vil en sådan måde at gøre det på, kunne fungere i forhold til branchens brug af underleverandører, anskaffelse/leje af biler etc.?

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Pkt. 5 Samarbejde

 

Fremsendelse af fortrolige personfølsomme oplysninger skal foregå ved anvendelse af sikker e-mail/post. Dette krav er ufravigeligt, og der kan ikke gives dispensation herfor.

 

Anvendes sikker post/e-mail allerede nu i branchen?

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Pkt. 11.1 Prisregulering

Der foreslås, at prisregulering sker i hht udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks for varegruppe 07, transport.

 

Er dette prisindeks anvendeligt, eller kan branchen anbefale noget bedre at basere prisreguleringen på?

 

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Pkt. 15.3 Bod

 

Der er anført bodsbestemmeler i forhold til manglende rettidig afhentning fra depot og ved manglende opfyldelse af hygiejnekrav.

 

Odense Kommune vil gerne have kommentarer til bodbestemmelserne, er de til at forstå, er der problematikker der ikke er taget højde for?

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Pkt. 15.5 Erstatning

 

Ansvar for tingskade. Odense Kommune er i tvivl om, hvorvidt der skal anføres en begrænsning pr skadesbegivenhed. Hvad mener branchen? I givet fald, hvad ville så være en acceptabel grænse?

5. August 2016 -
Questions
Rammeaftalen
Andre kommentarer til rammeaftalen.

 Her kan andre kommentarer til rammeaftalen anføres.

5. August 2016 -
Questions
Tilbudsbesvarelsen
Fane 3. tilbudspriser (sammen og adskilt)

 

Odense Kommune lægger op til, at der skal bydes ind med ENTEN transport af rent/beskidt i samme bil ELLER i hver sin bil. Der er lavet et tilbudsskema til hver type af tilbud.

 

Baggrunden for, at der er to tilbudsskemaer er, at der ønskes en pris for ”dobbeltkørsler”, altså kørsler hvor der både leveres og afhentes produkter fra samme adresse. En sådan pris er kun relevant, hvis produkterne køres i samme bil. De to tilbudsskemaer skal sikre sammenlignelighed i tilbuddene.

 

Er dette til at forstå?

5. August 2016 -
Questions
Tilbudsbesvarelsen
Fane 3. tilbudspriser (sammen og adskilt)

 

Dobbeltkørsler – giver det mening at efterspørge en særskilt pris på dobbeltkørsler. Vil der kunne gives en lavere pris for en sådan?

5. August 2016 -
Questions
Tilbudsbesvarelsen
Andre kommentarer til tilbudsbesvarelsen

Her kan anføres øvrige bemærkninger til tilbudsbesvarelsen.