Tidlig markedsdialog vedr. udbud af revisionsydelser

Open/public
Start date: 13-11-2020 - 13:00
End date: 30-11-2020 - 12:00

Odense Kommune ønsker en dialog med markedet om, hvordan opgaven og udbuddet tilrettelægges bedst mulig.

Der indbydes til dialog tidligt i processen for i videst muligt omfang at kunne medtage markedets input i den nærmere udformning af udbuddet og opgavebeskrivelsen.

Vi håber, at I vil afsætte tid til at indgå i dialogen, således at vi – til gavn for alle parter – får lavet den bedst mulige udbudsproces og rammeaftale.

Form og frister

Under hvert punkt er oplistet en række spørgsmål, som Odense Kommune gerne hører markedets input til. Kommentarer, der rækker ud over spørgsmålene, er selvfølgelig også velkomne.

Nærværende materiale vil være tilgængeligt på Comdia frem til den 30. november 2020. Hvis I har spørgsmål til dialogmaterialet, kan de rettes til specialkonsulent Katarina Damsted Holme på kadho@odense.dk eller via spørgsmålsfunktionen i Comdia.


13. November 2020 -
Questions
Tildelingskriterier

Rammeaftalen vil omfatte levering af revisionsydelser, herunder hovedydelsen og supplerende revisionsydelser.

Hovedydelsen omfatter finansiel revision og lovpligtig forvaltningsrevision samt revision af eksterne legater samt selvejende institutioner og fonde m.v.

Særydelser omfatter alle ydelser udover lovpligtig revision. Som eksempler men ikke udtømmende kan f.eks. nævnes særlig rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning, konsulentopgaver, specialopgaver som for eksempel analyse af et opgaveområde eller assistance vedrørende moms-, skattemæssige- eller regnskabsmæssige forhold, herunder rådgivning i forhold til kommunens ejerrolle i de kommunale aktieselskaber, fællesskaber m.v.

Særydelser vil udgøre den væsentligste del af kontrakten. Henset hertil har Odense Kommune overvejet, om det anvendte tildelingskriterie skal være ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” i stedet for ”pris”.

Spørgsmål:.

- Er det hensigtsmæssigt ifølge markedet at anvende tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” i den givne situation?


Odense Kommune forventer, at vægtningen af tildelingskriterier vil være:

- Pris: 70 %

- Kvalitet: 30 %


Spørgsmål:

- Skal ”pris” vægte lavere end 70 % for at sikre tilstrækkelig kvalitet i opgaveløsningen?

- Hvilke elementer kan være relevant og værdiskabende at evaluere på i forhold til ”kvalitet” på hovedydelsen?

- Hvilke elementer kan være relevant og værdiskabende at evaluere på i forhold til ”kvalitet” på supplerende revisionsydelser?


13. November 2020 -
Questions
Kravspecifikation

Et udkast til kravspecifikationen er medsendt denne markedsdialog som bilag 1.

Spørgsmål:

- Ser markedet nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til indholdet af kravspecifikationen?


13. November 2020 -
Questions
FNs Verdensmål - generelt

For at bidrage til opfyldelsen af FN’s Verdensmål, inddrager Odense Kommune disse i sine udbud. Verdensmålene inddrages på forskellig vis i udbud, alt efter hvordan det i de konkrete tilfælde er mest hensigtsmæssigt. Det kan fx være som udvælgelseskriterier, mindstekrav eller tildelingskriterier.

Spørgsmål:

- Hvordan arbejder I generelt med bæredygtighed I jeres virksomhed?

Vi hører også gerne, hvis det er andre verdensmål, som ville være relevante.

13. November 2020 -
Questions
Fokusområde: Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst - Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige (delmål 8.5).

Dette kan være ved, at virksomheden driver socialøkonomisk virksomhed (SØV) eller ansætter ledige på særlige vilkår.

Spørgsmål:

Baseline

- Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at ansætte ledige på særlige vilkår eller fra særlige grupper?

- Hvilke opgaver under aftalen vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?

- Hvor stor en andel af kontraktens ydelser udgør disse arbejdsopgaver?


Markedets modenhed/mulighed for påvirkning

- Hvilke forudsætninger kræves der for at I kan efterleve den sociale klausul? Se eksempel på en social klausul i bilag 3.

- Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?


Specificering af krav

- Hvilke specifikke områder ift. det rummelige arbejdsmarked skal vi være særligt opmærksomme på i denne branche?13. November 2020 -
Questions
Andre opmærksomhedspunkter

Spørgsmål:

- Er der andre særlige punkter, Odense Kommune skal være opmærksom på i forhold til udbud af revisionsydelser?