Markedshøring i forbindelse med udbud af specialkørsel

Open/public
Start date: 01-10-2018 - 00:00
End date: 21-10-2018 - 23:59

Odense Kommune udbyder specialkørsel i efteråret/vinteren 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.


Specialkørslen omfatter kørsel af borgere mellem disses bopæl eller aflastningsadresse og til aktivitetstilbud, skole, genoptræningscenter eller lignende.


Der gøres opmærksom på, at der er tale om 8 forskellige delaftaler, men udkast til kontrakt mv. er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag, der dækker alle delaftaler. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i de forskellige delaftaler.


Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.


Spørgsmål og materialet kan med fordel læses i nedenstående rækkefølge:

- Udbudsbetingelser

- Bilag A

- Kontrakt

- Kravspecifikation

- Bilag 2


Ude i højre side ses de forskellige områder. Såfremt der vælges et område, fremkommer de specifikke spørgsmål for dette område, som Odense Kommune ønsker besvaret.


De enkelte dokumenter er vedhæftet for de spørgsmål, som vedrører disse. F.eks. er  kontrakten vedhæftet flere spørgsmål, men der er tale om samme kontraktudkast, og det er således alene nødvendigt at hente og læse ét kontraktudkast.
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
1) Udbudsbetingelser
Generelle kommentarer

Odense Kommune modtager meget gerne kommentarer til udbudsbetingelserne, såfremt der vurderes at være uhensigtsmæssigheder. Udkast til udbudsbetingelserne er vedhæftet.


Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring.


Der gøres opmærksom på, at udbudsbetingelsernes bilag B-D ikke er vedlagt høringsmaterialet.


Attached documents
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
1) Udbudsbetingelser
Kombinationsbud

Odense Kommune overvejer, hvorvidt der skal være mulighed for at afgive tilbud med en rabatsats på en bestemt sammensætning af delaftaler. Odense Kommune vil gerne høre tilbudsgivernes tanker herom, og om det vil give Odense Kommune bedre priser.


Nedenfor skitseres den model, som Odense Kommune overvejer:

En tilbudsgiver kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som denne måtte ønske.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på delaftale 1-3, 4-5 eller 6-8 kan tilbudsgiver vælge at afgive en rabatsats på én af de tre pakker.


Odense Kommune vil herefter finde den kombination af tilbud, der giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det kan betyde, at der kan blive tale om 8 forskellige leverandører, men der kan også være tale om én leverandør til delaftale 1-3, og andre leverandører til de øvrige delaftaler. Alle kombinationer er i spil. – Det vil dog også gøre sig gældende, selvom der ikke gøres brug af kombinationsbud.


Fordelen ved kombinationsbud kunne være, at Odense Kommune derved kunne opnå en bedre pris, hvis tilbudsgiver vurderer, at der kan gives en bedre pris, såfremt denne vinder flere delaftaler.


Odense Kommune ønsker således afklaret, om der vil kunne opnås en bedre pris ved denne form for tilbudsafgivelse. Såfremt der gøres brug af kombinationsbud, vil der kun kunne afgives rabat på én af følgende pakker: delaftale 1-3, 4-5 eller 6-8.

10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
1) Udbudsbetingelser
Bilag B - oversigt over omfattede borgere

Bilaget vil indeholde en oversigt over det postnummer, som borgeren skal transporteres fra, og adressen for den institution som borgeren skal transporteres til. Borgerens præcise hjem-/aflastningsadresse vil således ikke fremgå.


Vil dette være tilstrækkeligt til afgivelse af tilbud?


Hvis ikke, hvad er der så behov for?

10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
2) Bilag A - oversigt over delaftalerne
Opbygning af delaftaler

Odense Kommune udbyder den samlede specialkørsel, der omfatter rigtig mange borgere. Udbuddet er opdelt i delaftaler, hvor der er taget hensyn til borgernes funktionsniveau, mængden af de kørestole, der skal transporteres og den geografiske placering for de institutioner, hvor borgeren skal transporteres til. Derudover er der taget hensyn til vognløb, således at der i videst muligt omfang er kørsel på flere tidspunkter af dagen.


Er opbygningen af delaftaler hensigtsmæssig? Hvis ikke, ønsker ordregiver forslag til en alternativ opbygning.


Opdelingen af delaftalerne kan ses i vedhæftede bilag. Odense Kommune gør opmærksom på, at det vedhæftede bilag ikke nødvendigvis vil være det, der bliver en del af det endelige udbudsmateriale, da det løbende opdateres. Opbygningen vil dog være den samme.


Det skal bemærkes, at der findes 2 faner i vedhæftede dokument. Den første fane (Opslag i data) giver mulighed for at se detaljer med f.eks. antal kørestole, soloture eller tider i de enkelte delaftaler. Den anden fane (Delaftaler) giver mulighed for at se, hvordan dagens mængde af kørsler eller den samlede mængde af kørsler fordeler sig henover dagen.


Der gøres opmærksom på, at der ligger nogle store formler og beregninger bagved arket, hvorfor det kan tage lidt tid, når der ændres i dette.


10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
4) Kontrakt
Akutkørsel

Vil det være en fordel, såfremt al akutkørsel (f.eks. kørsel med syge) samles i én delaftale (i så fald vil det være delaftale 7).


Odense Kommune ønsker både en tilbagemelding fra dem, der ikke vil byde på delaftale 7 og dem der netop ønsker at byde på delaftale 7.


Udkast til kontrakten er vedhæftet.


Attached documents
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
4) Kontrakt
Sikkerhedsstillelse (§ 22)

Er størrelsen på sikkerhedsstillelsen passende? Hvis ikke, hvilken størrelse vil være passende?


Udkast til kontrakten er vedhæftet.

Attached documents
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
4) Kontrakt
Sikkerhedsstillelse (Bilag 5)

Vil tilbudsgivers pengeinstitut (eller anden garantistiller) kunne underskrive bilag 5 med de krav og betingelser, der fremgår heraf?


Hvis ikke, hvad skal der så til for, at garantistiller kan underskrive?


Udkast til kontrakten, inkl. bilag 5, er vedhæftet.


Attached documents
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
4) Kontrakt
Erhvervsansvarsforsikring (§ 23)

Er størrelsen på erhvervsansvarsforsikringen passende? Hvis ikke, hvilken størrelse vil være passende?


Udkast til kontrakten er vedhæftet.

Attached documents
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
4) Kontrakt
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til kontrakten, modtager Odense Kommune dem meget gerne.


Udkast til kontrakten er vedhæftet.

Attached documents
10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
3) Kravspecifikation
Euronorm (pkt. 8.1.1)

Er størrelsen på den krævede euronorm passende? Hvis ikke, hvad vil da være passende og hvorfor?


Udkast til kravspecifikationen er vedhæftet.

10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
3) Kravspecifikation
Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til kravspecifikationen, modtager Odense Kommune dem meget gerne.


Udkast til kravspecifikationen er vedhæftet.

10. September 2018 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
5) Bilag 2 - Oversigt over institutioner
Oplysninger om institutioner og borgerne

Der er vedhæftet et eksempel på beskrivelse vedrørende én institution.


Er der givet en tilstrækkelig mængde oplysninger eller savnes visse oplysninger? Såfremt der savnes oplysninger, bør det beskrives, hvilke oplysninger, der savnes.


Attached documents