Markedshøring i forbindelse med udbud af specialkørsel

Open/public
Start date: 01-10-2018 - 00:00
End date: 21-10-2018 - 23:59

Odense Kommune udbyder specialkørsel i efteråret/vinteren 2018, og ønsker i den forbindelse at høre markedet om det fulde udbudsmateriale.


Specialkørslen omfatter kørsel af borgere mellem disses bopæl eller aflastningsadresse og til aktivitetstilbud, skole, genoptræningscenter eller lignende.


Der gøres opmærksom på, at der er tale om 8 forskellige delaftaler, men udkast til kontrakt mv. er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag, der dækker alle delaftaler. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i de forskellige delaftaler.


Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.


Spørgsmål og materialet kan med fordel læses i nedenstående rækkefølge:

- Udbudsbetingelser

- Bilag A

- Kontrakt

- Kravspecifikation

- Bilag 2


Ude i højre side ses de forskellige områder. Såfremt der vælges et område, fremkommer de specifikke spørgsmål for dette område, som Odense Kommune ønsker besvaret.


De enkelte dokumenter er vedhæftet for de spørgsmål, som vedrører disse. F.eks. er  kontrakten vedhæftet flere spørgsmål, men der er tale om samme kontraktudkast, og det er således alene nødvendigt at hente og læse ét kontraktudkast.