Høring vedr. udbud af snerydning og glatførebekæmpelse omkring Odense Kommunes ejendomme

Open/public
Start date: 22-01-2019 - 00:00
End date: 01-02-2019 - 23:59

Udbuddet vedrører vintervedligeholdelse af områderne omkring Odense Kommune ejendomme, hvor der skal sneryddes og glatførebekæmpes på visse stier, gangarealer, fortove og lignende.


Der gøres opmærksom på, at der er tale om 4 forskellige delaftaler, men udkast til kontrakt mv. er stort set ens for alle delaftalerne. Der er således kun udarbejdet ét udkast til kontrakt inkl. bilag, der dækker alle delaftaler. Det er tydeligt markeret, såfremt der er forskelle i indholdet i de forskellige delaftaler.


Interesserede leverandører (tilbudsgivere) opfordres til at besvare de specifikke spørgsmål, som Odense Kommune har stillet, men opfordres samtidig til at kommentere generelt på udbudsmaterialet, såfremt der ses at være uhensigtsmæssigheder eller lignende.