Markedsdialog vedr. udbud af vagtydelser 2021

Open/public
Start date: 19-03-2021 - 11:00
End date: 07-04-2021 - 12:00

Odense Kommune er i gang med forberedelsen af et kommende udbud vedrørende vagtydelser.

Odense Kommune har eget vagtkorps, som varetager en del af vagtydelserne i Odense Kommune. Aftalen er således et supplement til Odense Kommunes eget vagtkorps.

Udbuddet vedrører:

  • • Vagtværnsopgaver (ad hoc opgaver)
  • • AP-kørsel (Alarmpatruljekørsel)
  • • Faste runderingsopgaver
  • • Kontor- og servicevagtopgaver

Odense Kommune ønsker at få markedets inputs til de krav der stilles.

Generelt ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Verdensmålsskemaet er derfor også vedhæftet et af spørgsmålene.

Derudover ønsker Odense Kommune input til en række andre punkter, som anført i denne dialog.

18. Marts 2021 -
Questions
Miljø
Miljø, euronorm

Hvilke krav til euronorm, vil det være realistisk – men ambitiøst – at stille til de bil, som vagterne kører i?

18. Marts 2021 -
Questions
Miljø
Eldrevet bil til AP-kørsel

Er det realistisk at minimum én af bilerne til AP-kørsel skal være eldrevet og kan vi evt. sætte et mere ambitiøst krav?

18. Marts 2021 -
Questions
Miljø
FN´s verdensmål

Vedhæftet findes skema med alle FN’s verdensmål. Heri fremgår en nærmere beskrivelse af de parametre, der kan være relevante for det enkelte verdensmål. Udover den miljømæssige del (verdensmål nr. 7 og 12), som Odense Kommune allerede har fokus på, ser I så, at andre verdensmål kunne være relevante for dette udbud?

18. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
Kravspecifikation

Findes der krav i kravspecifikationen som giver anledning til tvivl? Er der krav man som leverandør mener kan være svære at opfylde? Og findes der alternativt nogle steder, hvor kravene bør være mere restriktive?

19. Marts 2021 -
Questions
Kravspecifikation
Elementær brandbekæmpelse

Vi påtænker at stille krav om, at alle brandvagter skal have bestået kurset Elementær brandbekæmpelse. Giver det krav anledning til udfordringer eller gennemgår jeres brandvagter altid kurset?

19. Marts 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Økonomisk og finansiel formåen

Hvor høj en omsætning, vil det være realistisk at stille krav om? Vi påtænker at indsætte et krav om en omsætning på minimum 10.000.000 kr. i seneste regnskabsår.

19. Marts 2021 -
Questions
Rammeaftale
Prisregulering

Ønskes der mulighed for prisregulering? I så fald, hvilket indeks foreslås der prisregulering efter?

19. Marts 2021 -
Questions
Rammeaftale
Erhvervsansvarsforsikring

Hvilken størrelse dækningssum på erhvervsansvarsforsikring vil det være passende at stille krav om?

19. Marts 2021 -
Questions
Rammeaftale
Social klausul

Ordregiver har et ønske om at fremme beskæftigelsen i kommunen, herunder via anvendelsen af sociale klausuler i sine indkøbsaftaler.

Vi påtænker at indsætte et krav om beskæftigelse af minimum én medarbejder i 10 timer fra særlige grupper af ledige eller medarbejdere på særlige vilkår. Medarbejderen skal som udgangspunkt beskæftiges på kontoret eller med andet forefaldende arbejde i virksomheden. 

Ved medarbejdere fra særlige grupper af ledige forstås arbejdstagere, der har været ledige i mere end 9 måneder i de sidste 12 måneder, og som

  • kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår,
  • har begrænsninger i arbejdsevnen eller
  • har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, som bevirker, at vedkommende ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse.

Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være fleksjobbere, seniorjobbere og personer ansat med løntilskud.

Vil det være realistisk, at vi sætter et højere timeantal end de påtænkte 10 timer?