Dynamisk indkøbssystem på legepladser

Open/public
Start date: 05-01-2016 - 00:00
End date: 13-01-2016 - 23:59

Odense Kommune og Svendborg Kommune ønsker at oprette et Dynamisk Indkøbssystem til køb af legepladsudstyr. Der vil efter al sandsynlighed blive oprettet ét Dynamisk Indkøbssystem per kommune, hvilket betyder at der vil køre to parallelle udbud, da det p.t. ikke er muligt at slå dem sammen. Udbuddene vil indholdsmæssigt på nær få punkter være identiske.

 

Materialet der lægges til høring er et materiale, der tager udgangspunkt i Odense Kommunes nuværende system, dog tilpasset i forhold til de erfaringer, der er blevet gjort i løbet af de sidste år. Der er lavet yderligere mindstekrav til materialer ud fra et ønske om, at der i de to kommuner købes legepladsudstyr af god kvalitet. Der er også udarbejdet en vedligeholdelsesoversigt, der skal benyttes til at vurdere, hvor vedligeholdelsestung en legeplads er.

 

Odense Kommune og Svendborg Kommune ser frem til input fra legepladsleverandører samt andre, i forhold til det vedlagte materiale. Giv gerne input løbende, så der er mulighed for at kommentere på det.

 
4. Januar 2016 -
Questions
Mindstekrav til materialer
Mindstekrav

I udbudsmaterialet stilles der nogle mindstekrav til materialer. Er disse mindstekrav fagligt korrekte? Vil kravene gøre, at der vil blive mindre konkurrence omkring projekterne? Eller er der problematikker omkring de krav, der er stillet, som Odense og Svendborg ikke har opdaget?

 

4. Januar 2016 -
Questions
Mindstekrav til materialer
Generelle mindstekrav

 I udbudsmaterialets afsnit 3.2.1 beskrives generelle minimumskrav. Der ønskes input til hvad der kan kræves, i forhold til hvem der hæfter for hvad, hvis ny legeplads bygges sammen sted som eksisterende legeplads.

4. Januar 2016 -
Questions
Mindstekrav til materialer
Robinietræ

 Under mindstekrav til træ, er der anført nogle krav til robinietræ. Er disse krav formuleret klart, og giver de mening?

4. Januar 2016 -
Questions
Mindstekrav til materialer
Træ generelt

 Der stilles under mindstekrav krav til, hvordan træ skal være bearbejdet samt at ”proppet” træ ikke accepteres og heller ikke træ med knaster til overliggere. Er disse krav rimelige og er formuleringen klar?

4. Januar 2016 -
Questions
Mindstekrav til materialer
Vindridser

 Der stilles mindstekrav til vindridser. Er disse krav rimelige og er formuleringen klar?

4. Januar 2016 -
Questions
Evalueringsmodeller
Evalueringsmodeller

Der lægges i udbudsmaterialet op til 3 forskellige typer af evalueringsmodeller. Dette grundet forskelligartetheden af de køb der bliver foretaget på systemet. Er det klart, hvordan disse modeller vil blive anvendt?

 

4. Januar 2016 -
Questions
Egnethedskriterier
Egnethedskriterier

 Der stilles krav om én sammenlignelig reference med en minimumsomsætning på 300.000 kr. pr. delaftale man ønskes optaget på. Er dette et rimeligt krav?

4. Januar 2016 -
Questions
Suspensionsmodel
Suspensionsmodel

 

Ordregiver ønsker at indføre en suspensionsmodel. Denne skal være opbygget omkring loyalitet til det dynamiske indkøbssystem, således, at hvis en leverandør der er optaget på Dynamisk indkøbssystem sælger til kommunen uden for systemet, hvor systemet burde have været benyttet, så kan leverandøren suspenderes for en periode.

 

Baggrunden herfor er, at Ordregiver ser fakturaer delt op i mindre bidder, for at komme under bagatelgrænsen ligesom det ses, at salg omdøbes til udviklingsprojekter.

 

Vil en sådan model give mening på området?

Vil det afholde leverandører fra at søge om optagelse på Dynamisk Indkøbssystem?

4. Januar 2016 -
Questions
Mindstekrav til materialer
Forurenet jord

Odense Kommune anfører typisk i sine miniudbud, at jorden der skal fjernes er forurenet. Ordregiver ønsker at forstå, hvordan man som leverandør beregner en pris for at skaffe sig af med denne type jord. Herunder ønsker Ordregiver at vide, om det generelt vil være en idé at Ordregiver foretager en jordbundsprøve forud for hvert køb af legepladsudstyr, så den eksakte grad af forurening kan blive anført ved hvert køb? 

4. Januar 2016 -
Questions
Vedligeholdelsesomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger

Vedlagte bilag vil, som beskrevet i udbudsmaterialet, udgøre en del af evalueringen af underkriteriet økonomi. Bilaget ønskes udfyldt for hvert produkt der bydes ind med og vil, sammen med fagpersonernes vurdering udgøre delkriteriet ”vedligeholdelsesomkostninger”.

                                                            

Er der noget i bilaget, der er uklart/forkert?

Giver et sådan bilag mening og vil det kunne give Ordregiver en brugbar metode til at gøre sig klart, hvilke vedligeholdelsesomkostninger, der er forbundet med de tilbudte produkter?

Vil kravet om udfyldelse af et sådan bilag afholde leverandørerne fra at byde ind? 

4. Januar 2016 -
Questions
Egnethedskriterier
Årlig dokumentation for opfyldelse af egnethedskriterier

Ifølge Udbudslovens § 106 – har Ordregiver mulighed for, til enhver tid at kræve dokumentation for, at tilbudsgiver stadig opfylder egnethedskriterier samt ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil derfor som udgangspunkt én gang årligt afkræve, at alle de i systemet optagede leverandører fremsender fornyet dokumentation om opfyldelse af egnethedskriterier samt dokumentation for at leverandøren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Som udgangspunkt vil dette blive afkrævet ifm. regnskabsaflæggelse.

 

Er dette et rimeligt krav? Vil det være muligt at fremlægge en sådan dokumentation i april måned?

 

11. Januar 2016 -
Questions
Øvrigt
Øvrige bemærkninger

Hvis der er andet i materialet, der er bemærkninger til, kan det anføres her.