Høring om FN's Verdensmål og bæredygtige løsninger inden for lager og logistik

Open/public
Start date: 24-04-2020 - 00:00
End date: 01-06-2020 - 23:59

Udbuddet handler kort skitseret om en varetagelse af et konsignationslager, modtagelse og udpakning af varer, modtagelse af bestillinger (fra borgere for stomi, fra fagpersoner for telemedicin), pakning af bestilling, distribution (stomi gennem underleverandør, telemedicin gennem egen chauffør), håndtering af retur fra stomi, afhentning af telemedicinske produkter samt klargøring til at sende ud igen.


På baggrund af eksisterende viden om branchen er der forud for denne høring med virksomhederne identificeret nogle områder, hvor Odense Kommune agter at stille krav om miljømæssig eller samfundsmæssig/social bæredygtighed. Denne høring har til formål at identificere, hvordan og i hvor høj grad der kan stilles krav indenfor de identificerede områder.


I nærværende tilfælde udpeges 6 fokusområder under FN Verdensmål 7, 9 og 12.


24. April 2020 -
Questions
Fokusområde 1 – Energioptimering af varelager og bygninger

Baseline

 1. Hvordan arbejder man med energioptimering i jeres virksomhed?
 2. Er der standarder ift. energi og ressourceforbrug, som I følger?
 3. Hvor i virksomhederne findes det største energiforbrug?
 4. Hvilken energimærkning dækker jeres lagerfaciliteter?
 5. Hvor langt er jeres samarbejdspartnere ift. den grønne omstilling og energioptimering?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

 1. Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at reducere det eksisterende energiforbrug? Herunder gælder både strøm og varme.
 2. Hvad er potentialet for at øge anvendelsen af vedvarende energikilder? Fx egenproduktion af strøm vs. indkøb af strøm.
 3. Er det et problem hvis vi stiller krav om en bestemt energimærkning eller procentvis reduktion i energiforbruget/varmeudslip over kontraktperioden?
 4. Hvordan foreslår I at man på bedste vis indtænker bæredygtig energi i jeres branche?
 5. Hvilke muligheder har I for at stille krav til jeres underleverandører ift. at bidrage til en mere grøn omstilling?


Specificering af krav

 1. Hvilke specifikke områder ift. energioptimering skal vi være særligt opmærksomme på i logistik-branchen?
 2. Mener I, at det er hensigtsmæssigt, at vi som Ordregiver fastsætter nogle præcise tal for, hvor meget CO2 I må udlede eller skal reducere med?
 3. Hvad ville I sige til, at der lå en ændringsklausul i kontrakten, så vi et aftalt antal gange går ind og vurderer, hvad der er tidssvarende bæredygtigt og ambitiøst? Ift. hvordan teknologien har udviklet sig og hvad der i fremtiden er muligt.


24. April 2020 -
Questions
Fokusområde 2 - Logistikforbedringer (Reducere antallet af kørte kilometer)

Baseline

 1. Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at have fokus på in-house kørte kilometer og out-bound kørte kilometer?
 2. Hvordan arbejder man med logistikforbedringer for at reducere antal kørte kilometer?
 3. Er der standarder I følger og hvor udbredte er det evt. at anvende disse?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

 1. Hvordan foreslår I at man på brancheniveau arbejder for at reducere antallet af kørte kilometer?
 2. Er det noget, der ikke kan lade sig gøre?
 3. Hvilke muligheder har I for at påvirke jeres samarbejdspartnere og underleverandører?
 4. Kan man på nuværende tidspunkt udregne et gennemsnit for, hvor mange kilometer en vare (el. varegruppe, ordre mm) bliver transporteret og bruge dette som udgangspunkt for yderligere reduktion?


Specificering af krav

 1. Hvilke specifikke områder skal vi være særligt opmærksomme på ift. evt. at stille krav om løbende logistikforbedringer?
 2. Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at reducere antallet af kørte kilometer?
 3. Hvilke områder, ud over kørte kilometer, vil I foreslå ift. logistikforbedringer?


24. April 2020 -
Questions
Fokusområde 3 - Omstilling til miljøvenlige teknologier, fx CO2-neutrale lastbiler eller nulemissions-lastbiler

Baseline

 1. Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at tænke i miljøvenlige transportmidler?
 2. Hvordan arbejder man med miljøvenlige transportmidler?
 3. Er der fokus på at anvende mere miljøvenlig transport som el-gaffeltrucks fremfor gas-gaffeltrucks?
 4. Er der nogle af jeres eller underleverandørs transportmidler, som ikke lever op til følgende miljøkrav? Der skal være monteret et effektivt partikelfilter, medmindre køretøjet som minimum opfylder udstødningsnormerne i Euro 4 (2005). Køretøjer skal være forsynet med et miljøzonemærke. Miljøstyrelsen udformer miljøzonemærkerne og distribuerer dem til synsvirksomhederne
 5. Hvor i jeres virksomhed findes man oftest de mest forurenende transportmidler?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

 1. Er det realistisk at stille krav til miljøvenlige transportmidler?
 2. Hvad vil være et realistisk realiserbart krav om transport med ikke fossil brændstof indenfor 50 km zone fra HUB?
 3. Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at omstille jeres transportmidler til enten el, CO2-neutrale eller nulemissions-transportmidler?
 4. Hvor er markedet om 2 eller 5 år? Bliver varer fragtet på en helt anden måde? Fx fra hubs i stedet for centrallager?
 5. Hvad er potentialet for at øge anvendelsen af miljøvenlige transportmidler?


Specificering af krav

 1. Mener I, at det er hensigtsmæssigt at vi som Ordregiver fastsætter nogle tal eller procenttal for, hvor stor en andel af leverandørens flåde, der skal være eller omlægges til miljøvenlige transportmidler?
 2. Hvad ville I sige til, at der lå en ændringsklausul i kontrakten, så vi et aftalt antal gange går ind og vurderer, hvad der er tidssvarende bæredygtigt og ambitiøst? Ift. hvordan teknologien har udviklet sig og hvad der i fremtiden er muligt.


24. April 2020 -
Questions
Fokusområde 4 - Reducer antal kørte kilometer med tom varevogn

Baseline

 1. Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at køre med tomme vogne?
 2. Hvordan arbejder man for at mindske antallet af tomme vogne og kilometer kørt med tomme vogne?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

 1. Er det realistisk at stille krav til, at der aldrig må køres med tomme vogne, eller at der kun må køres med tomme vogne i bestemte tilfælde?
 2. Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at reducere antal kørte kilometer med tomme vogne?
 3. Hvad er potentialet for nye samarbejder, som skal gøre distribueringen mere effektiv?


Specificering af krav

 1. Hvilke specifikke områder ift. distribution og kørte kilomerner skal vi være særligt opmærksomme på?
 2. Hvad ville I sige til, at der lå en ændringsklausul i kontrakten og så vi et aftalt antal gange går ind og vurderer, hvad der er tidssvarende bæredygtigt og ambitiøst? Ift. hvordan teknologien har udviklet sig og hvad der i fremtiden er muligt.


24. April 2020 -
Questions
Fokusområde 5 - Undgå unødig emballage og overemballering

Baseline

 1. Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at have fokus på emballage og reduktion heraf?
 2. Hvordan arbejder man med overemballering og miljøvenlige alternativer?
 3. Er der standarder man kan anvende, hvor procedurer for emballageforbrug indgår? Og hvor udbredte er det at anvende disse?
 4. Hvor i virksomhederne findes man oftest det største forbrug?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

 1. Er det realistisk at stille krav til en bestemt slags emballage, som er betegnet som miljøvenlig? F.eks. udfasning af oliebaseret transportemballage som plast tape, bobleplast mm.?
 2. Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at reducere jeres emballageforbrug?
 3. Er det et problem hvis Ordregiver stiller krav om en bestemt slags emballage?


Specificering af krav

 1. Er det nogle åbenlyse områder, hvor I vil kunne reducere eller helt fjerne anvendelsen af emballage?
 2. Hvordan foreslår I, at vi sikrer en sammenlignelighed i besvarelserne ift. hvilket forbrugsmønster, der er mest miljøvenligt? Her tænkes fx kemisk indhold, mængde emballage ift. tykt og tyndt plast, eller et tredje fokusområde.
 3. Hvad ville I sige til, at der lå en ændringsklausul i kontrakten og så vi et aftalt antal gange går ind og vurderer, hvad der er tidssvarende bæredygtigt og ambitiøst? Ift. hvordan teknologien har udviklet sig og hvad der i fremtiden er muligt.


24. April 2020 -
Questions
Fokusområde 6 – Bidrage til genanvendelse af restmateriale og affaldsprodukter

Baseline

 1. Hvor almindeligt er det for virksomheder i jeres branche at håndtere restmateriale og affaldsprodukter?
 2. Hvilke former for restmateriale og affaldsprodukter opstår i jeres drift?
 3. Hvor i virksomhederne finder man det største ressourcespild?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

 1. Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at sikre genanvendelse af restmateriale og affaldsprodukter?
 2. Hvad er potentialet for at øge mængden af genanvendt materiale eller etablere samarbejder med virksomheder omkring genanvendes af jeres restmateriale og affaldsprodukter?
 3. Hvordan foreslår I at man sætter fokus på genanvendelse i jeres branche?


Specificering af krav

 1. Hvilke specifikke områder ift. genanvendelse skal vi være særligt opmærksomme på? Er der noget, der ikke kan lade sige gøre pga. strukturelle forhindringer?
 2. Mener I, at det er hensigtsmæssigt at vi som Ordregiver fastsætter nogle præcise tal for, hvor meget vi ønsker, at I skal genanvende af jeres restmaterialer og affaldsprodukter?


24. April 2020 -
Questions
Øvrige kommentarer til Verdenmål 7

Angiv her, hvilke øvrige kommentarer I måtte have til Verdensmål 7. Angiv, hvilket fokusområde jeres kommentar er relateret til. 

24. April 2020 -
Questions
Øvrige kommentarer til Verdensmål 9

Angiv her, hvilke øvrige kommentarer I måtte have til Verdensmål 9. Angiv, hvilket fokusområde jeres kommentar er relateret til.

24. April 2020 -
Questions
Øvrige kommentarer til Verdensmål 12

Angiv her, hvilke øvrige kommentarer I måtte have til Verdensmål 12. Angiv, hvilket fokusområde jeres kommentar er relateret til.