Høring af udbudsmateriale - lager/logistik tværsektorielt udbud

Open/public
Start date: 31-05-2021 - 12:00
End date: 02-07-2021 - 23:59

Det tværsektorielle projekt "Borgeren i centrum" har skabt en ny løsning for indkøb af stomiprodukter i første omgang, og med forventning om at tilføje yderligere produktområder, der benyttes tværsektorielt.

Den nye løsning består af flere fælles udbud på produkter, lager/logistik, IT-system og en servicefunktion.

Udbuddet på stomiprodukter og høringen af materialet vil blive foretaget af Region Midtjylland.

Udbuddet på en lager- og logistikløsning og høringen af materialet vil blive foretaget af Odense Kommune.

Udbuddet på et understøttende IT-system vil blive foretaget af Aarhus Kommune

Udbuddet på en servicefunktion blev foretaget af Region Midtjylland, og er i drift på telesundhedsområdet i den midtjyske landsdel.

Fælles Service Center i Midtjylland, der er etableret som en forening, vil være den koordinerende enhed, for den nye løsning.


Denne høring beskæftiger sig med det kommende udbud på en lager- og logistikløsning.

Der gøres opmærksom på følgende:

- Der er udkast til en lager- og logistikløsning til Produkter til Hjemmeforbrug (stomi, etc) og Telesundhed. Der bliver set ind i, om Telesundhedsdelen skal udgå eller være en delaftale for sig. Kommenter gerne på denne del, men prioriter lager- logistik til Produkter til Hjemmeforbrug.

- Der er oprettet fokusområder og specifikke spørgsmål. Besvar gerne disse direkte i systemet.

- Der er vedhæftet en skabelon til øvrige kommentarer. Her kan I dykke ned i specifikke formuleringer og krav, som I ikke mener er hensigtsmæssige - denne kan sendes til sall@odense.dk

31. Maj 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Kontraktlængde

Er der input i forhold til kontraktens længde?

31. Maj 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Egnethed og udvælgelse

Er der kommentarer til opstillede krav og vurdering af egnethed?

31. Maj 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Driftsstart

Der er lagt en genberegning af business casen ind fra juni 2022 og frem til kontraktunderskrift i september 2022. Herefter følger en implementeringsperiode frem mod 1/6 2023.

Ser I nogle problemer i denne tidsplan, fra jeres perspektiv?

Er der noget vi specielt skal være opmærksomme på i forhold til implementering af kontrakten?

31. Maj 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Underkriteriet "Bæredygtighed"

Underkriteriet er udarbejdet på baggrund af høringer og drøftelser med branchen.

Er underkriteriet korrekt formuleret i hht standard? Er der andet der kunne være bedre at tage med her, og som ikke indgår som et mindstekrav i kravspecifikationen?

31. Maj 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Udbudsbilag A

Er der mangler eller uklarheder i Udbudsbilag A?

31. Maj 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Andre kommentarer til Udbudsbetingelser og udbudsbilag?

Er der konkrete rettelser eller forslag, bedes disse opdateres i skabelon for høringssvar og fremsendes til sall@odense.dk

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
3.7 Fejl ved leveringer fra produktleverandører

Der er i materialet gjort plads til, at man kan fakturere for afvigelser i forhold til den måde leveringer fra produktleverandører modtages på. Det er afvigelser i forhold til beskrivelsen i Konsignationskontrakten.

Det er vigtigt, at når man som logistikleverandør modtager en leverance, der ikke er pakket efter aftale, at man så kan dokumentere det over for os som kunde, og at der kun faktureres for afvigelser der er givet accept til.

i Afsnit 3.7 er der beskrevet de situationer, hvor man kan fakturere for en afvigelse. Er det fyldestgørende? Og er det muligt for jer at leve op til kravet om dokumentation for afvigelsen?

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
5.1.5.4 Leveringstider

Er der kommentarer til leveringstid til Slutmodtager?

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
5.2.3 Dokumentation for leverede ydelser

Ydelser forbundet med telesundhed skal kunne dokumenteres som beskrevet i afsnit 5.2.3. Er dette muligt?

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
5.2.8 Defekt udstyr

Er der behov for yderligere beskrivelse af, hvordan telesundhedsudstyr bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde?

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
7 Måling af performance

Er de listede KPI'er acceptable, og noget man som logistikleverandør er vant til at måle på? 

Er der forslag til andre KPI'er?

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
8 Bæredygtighed

Er der kommentarer til de krav, der er stillet under bæredygtighed? Er der forslag til andet, der bør stilles som mindstekrav?

31. Maj 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
9 Implementering

Der vil blive udarbejdet en implementeringsoversigt, til udbuddet.

I afsnit 9 er der oplistet en række aktiviteter, der skal foretages i implementeringsperioden. Er der noget, der bør beskrives bedre? Mangler der noget? Hvad mener I der er behov for af tid og ressourcer, for at få aftalen implementeret godt?

1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
Implementeringsperiode og driftsperiode

Hvor meget tid er optimalt for en logistikleverandør til implementering af en sådan aftale? 

Der er lagt op til tildeling i april 2022, implementeringsstart oktober 2022 og driftsstart juni 2023. Er det en rimelig tidsplan?


1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
Prisregulering

Er der forslag til en rimelig prisreguleringsmekanisme?

1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
Innovation

Er kontraktkravene til §18 Innovation rimelige og fremstår de tydeligt?

1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
Bod

Er bodsbestemmelserne i § 20 rimelige og tydeligt beskrevet?

1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
Kontraktbilag 3 Arbejdsklausul

Der er udarbejdet vedhæftede arbejdsklausul, til brug i udbuddet. Er klausulen forståelig og er branchen i stand til at leve op til den?

1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
Kontraktbilag 4 Beskæftigelsesklausul

Der er udarbejdet vedhæftede beskæftigelsesklausul. Er klausulens krav forståelige, og er det muligt for jer at opfylde kravene?

1. Juni 2021 -
Questions
Udkast til kontrakt
§ 25 Sikkerhedsstillelse

Input til hvorvidt det vurderes nødvendigt at stille krav om sikkerhedsstillelse samt hvilken betydning det vil have på de tilbudte priser ønskes.

1. Juni 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
Udbudsbilag D Konsignationskontrakt

Konsignationskontrakten er blevet ændret meget siden den indgik i dialogrunden i efteråret 2020.

Er der kommentarer til kontrakten? Denne vil indgå som del af produktudbuddet, men er en vigtig snitflade ind til udbuddet på lager og logistik.

1. Juni 2021 -
Questions
Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation
5.1.5.3 Udgående bestillinger

Hvordan gør man i dag mht. emballage? Pakker man i ny emballage, eller kan bestillingerne fremsendes i de innerboxes, de ligger i?

1. Juni 2021 -
Questions
Udbudsbetingelser
Årlig omsætning - lager/logistik stomi

I udbudsbilag A er der angivet et forventet forbrug. Er det muligt at give et løst estimat af, hvad opgaven vil komme til at koste om året?