Høring vedrørende udbud af skovservice og træpleje

Open/public
Start date: 06-10-2020 - 12:00
End date: 13-10-2020 - 16:00

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af "skovservice og træpleje". Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres. 

Leverandøren skal i det kommende udbud udføre nedenstående opgaver:

• Træpleje og –fældning

• Beskæring langs veje og stier

• Kultur- og bevoksningspleje

• Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

• Salg af skovede effekter

• Stormberedskab

• Tilkaldevagt

• Opsyns- og vicevært funktion

• Diverse pleje-og serviceopgaver

Opgaverne er nærmere uddybet i materialet. 


6. Oktober 2020 - Sanda Huskovic, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Bodsbestemmelser

Odense Kommune ønsker at henlede leverandørernes opmærksomhed på, at der vil indgå bodsbestemmelser i aftalen. Har leverandøren særlige bemærkninger til bodsbestemmelserne? 

6. Oktober 2020 - Sanda Huskovic, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Priser og afregningsgrundlag

Fremgår det tydeligt, hvad der indgår i de forskellige priser på tilbudslisten og hvordan leverandøren vil blive afregnet? 

6. Oktober 2020 - Sanda Huskovic, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Krav til egnethed

Odense Kommune ønsker at fremhæve pkt. 9.2 vedr. økonomisk og finansiel formåen samt pkt. 9.3 vedr. teknisk/og eller faglig formåen. Er kravene til leverandørens egnethed passende/høje/lave? 

6. Oktober 2020 - Sanda Huskovic, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Evalueringsmodel

Har leverandørerne spørgsmål eller bemærkninger til evalueringsmodellen samt de kvalitative konkurrenceparametre? Er det tydeligt, hvad Odense Kommune lægger vægt på under "organisation" og "kvalitetsstyring og-kontrol"? 

6. Oktober 2020 - Sanda Huskovic, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Prisindeks

Odense Kommune ønsker forslag til et prisindeks, som skal lægges til grund for prisreguleringer i aftalen. 

7. Oktober 2020 - Søren Simonsen, FORSTAS A/S
Questions
Er udbudsmaterialet tilgængeligt?

12. Oktober 2020 - Anonymous
Questions
Tilbudsliste
Lærling i normal arbejdstid (man-fre, 7-16.00)

Tilbudslistens punk 3.4 (Lærling i normal arbejdstid (man-fre, 7-16.00)) angiver 250 timer om året.

Bilag 3 – Lærlingeklausul angiver, at leverandøren skal sikre, at mindst 1 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der skal anvendes til at opfylde Rammeaftalen,  besættes med en eller flere praktikant(er)/lærling(e).

Hvorfor er der ikke angivet 1924 timer i tilbudsisten punkt 3.4?


12. Oktober 2020 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Punkt 10.1.2 - Bilag 5

I punkt 10.1.2 strå der "Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der i Bilag 5 – Tilbudsbesvarelse er angivet maksimale anslag som beskrivelserne skal overholde.". Der er ikke vedlagt et tomt bilag 5, så man kan se det maksimale anslag. Vil det være muligt, at få dette oplyst.