Høring vedr. Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr

Open/public
Start date: 14-03-2022 - 08:00
End date: 24-03-2022 - 23:59

Besvarelser bedes anføres med henvisning til det spørgsmål eller underspørgsmål, som besvares, eller anføres som ’Øvrigt’.

9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på arbejdsforhold

Odense Kommune agter at stille krav om, at de vindende leverandører skal kunne dokumentere, at medarbejdere, som enten er ansat på egne eller underleverandørers produktionssteder, er ansat efter overenskomstlignende forhold og/eller som minimum modtager det der betegnes som en rimelig løn for branchen i det pågældende land. Hertil gælder også krav om rimelig og anstændige arbejdsforhold, arbejdstider, ferie, sygdom og pension mm.

a. Hvordan vil et krav om dokumentation for medarbejderpolitik, arbejdsmiljø og ansættelseskontrakter modtages af leverandøren og til hvilken grad udgør disse en tilstrækkelig dokumentation for, at ansatte hos underleverandører uden for Danmarks grænser sikrer ovennævnte forhold?

b. Hvilken indflydelse vil I som leverandør til Odense Kommune kunne have for at forbedre arbejdsforhold (i bred forstand) hos jeres underleverandører?

c. Hvordan vil I kunne imødekomme et krav om, at produktionsfaciliteter uden for EU’s grænser skal være medlem af Responsible Business Alliance eller gennemføre audits af anden uvildig aktør, mhp. At sikre anstændige og ordnede forhold hele vejen ned gennem jeres forsyningskæde?


9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på rummeligt og inkluderende arbejdsmarked

Odense Kommune ønsker, gennem sine aftaler, at bidrage til et mere rummeligt og inkluderende arbejdsmarked. Her sættes der fokus på beskæftigelse af personer med lav tilknytning til arbejdsmarkedet eller med udfordringer ud over ledighed, herunder kognitive, sociale, psykiske og fysiske handikap eller skader. Dertil kan der være tale om integrationsborgere eller borgere tilkendt fleksjob.

a. I hvilken grad vil I kunne tilbyde og tilpasse arbejdsopgaver til ledige fra ovennævnte grupper? Såfremt Odense Kommune ønsker at stille krav om en beskæftigelsesklausul, er dette vigtig information og beskæftigelseskravet vil blive fastsat på baggrund af realiseret omsætning på aftalen.


9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på CO2

Odense Kommune har tilsluttet sig POGI Indkøbsmål 2 – Transport, og har derudover en ambition om at være CO2-neutral inden 2030, hvilket indebærer en større udskiftning af egen bilpark til ikke-fossile/emissionsfrie køretøjer. Dette stiller krav til vores leverandører om at anskaffe og bruge emissionsfrie køretøjer og på sigt beregne CO2-aftrykket at den kørsel, der foretages for Odense Kommune. Emissionsfrie køretøjer er defineret som cykler, løbehjul, elscooter m.m., elbiler og brintbiler. Hybridbiler regnes ikke for at være emissionsfrie.

a. https://ansvarligeindkob.dk/wp-content/uploads/2021/11/Indkoebsmaal-for-transport-2021.pdf

b. Odense Kommune påtænker at stille krav om, at de vindende leverandører skal anskaffe og anvende emissionsfrie køretøjer til den udbudte opgave. Dette kunne indarbejdes i en innovationsklausul efter proportionalitetsprincippet.


9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på kørte kilometer

Fragt, montage, reparationer m.m. skal som udgangspunkt planlægges på en sådan måde, at antal kørte kilometer begrænses.

a. Hvordan ville I se på, at man indarbejdede et konkurrenceparameter vedr. afstand og kørte kilometer mellem to lokationer (fra lager til monteringssted) således, at færrest kørte kilometer vægtede positivt.


9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på miljømærker og -certificeringer

Odense Kommune har tilsluttet til POGI Indkøbsmål 4 – Bæredygtigt træ, som bl.a. stille krav til dokumenterbar bæredygtig skovdrift og miljørige træprodukter, herunder efterlevelse af kriterierne for Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende. http://ansvarligeindkob.dk/wp-content/uploads/2019/11/04_trae_2016.pdf

a. Er der udfordringer forbundet ved at stille mindstekrav om 100% efterlevelse af POGI Indkøbsmål 4?

b. Odense Kommune påtænker at gøre miljømærkede råmaterialer til en konkurrenceparameter.

c. Vil det være et problem, hvis trykimprægneret træ ikke accepteres?


9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på genbrug, genanvendelighed og brugen af genanvendte materialer

Odense Kommune påtænker, at graden af genanvendte materialer i legepladsudstyret skal indgå som et konkurrenceparameter.

a. Hvilke genanvendte materialer kan vi med fordel konkurrenceudsætte og hvilke kan endnu ikke anvendes i legepladsudstyr?

b. Hvordan genbruges eller genanvendes materialer og komponenter fra nedpillet legepladsudstyr?

c. Metaller: Er det muligt, at der stilles min. 10 års garanti på hhv. Bolte, beslag og andre metaldele mod korrosion?

d. Træ: For produkter udarbejdet i træ i forhold til holdbarhed over for råd, svamp, mikroorganismer m.m., skal være af en sådan stand at det lever op til kravet om en garantiperiode på 10 år, uden vedligehold, som eksponeret træværk. Vil vi kunne stille dette som et mindstekrav?

e. Vil der være nogle problematikker, hvis trykimprægneret træ udgår?


9. Marts 2022 -
Questions
Fokus på levetid og driftsomkostninger

Odense Kommune ønsker at sikre, at de anvendte materialer har en lang levetid og mindsker udgiften til drift og vedligehold.

a. I hvilken grad designer og producerer I legepladsudstyr, hvor delkomponenter kan udskiftes eller repareres for at forlænge brugstiden for det samlede legepladsudstyr?

b. I hvilken grad er det muligt at afgive tilbud ud fra en TCO-betragtning, hvor forventede udgifter til vedligehold, reparationer mm indregnes efter hhv. 5, 10 og 15 år. (TCO = Total Cost of Ownership og indregner alle de direkte og indirekte udgifter ved anskaffelse og i brugsperioden). Dette kunne også opgøres som en pristrappe på udvalgte dele, som forventes at skulle udskiftes gennem brugstiden.

c. Hvilke bestanddele bør vi som ordregiver medtage hvis vi ønsker at udarbejde et nyt vedligeholdelsesskema? Vi har erfaret, at det nuværende udbudsbilag E, er for omfangsrigt og derfor vil ordregiver gerne udarbejde et nyt bilag til vurdering af omkostninger til vedligehold, i en fastsat betragtningsperiode, som fastsættes af ordregiver.

d. Vil det være muligt, at de bestanddele som medtages jf. ovenstående skal kunne indkøbes af ordregiver, i hele produktets garantiperioden, samt min. 5 år herefter?

e. For at understøtte spg. 3.d. vil der derfor være behov for, at der udarbejdes en tilbudsliste på de anførte bestanddele, som anføres i vedligeholdelsesskemaet, som en forpligtende aftale.


9. Marts 2022 -
Questions
Øvrigt

1. Der er ønske om at der if. tilbudsgivningen vedlægges arbejdsbeskrivelse for etablering af helstøbte gummibelægninger, vil dette være muligt?

2. Odense Kommune påtænker at indarbejde en innovationsklausul i kontrakten, hvormed leverandøren gennem kontraktens løbetid løbende skal arbejde hen mod et mere bæredygtigt sortiment og produktionsforhold.