Høring vedr. udbudsmateriale på indsatser i ressourceforløb

Open/public
Start date: 01-06-2021 - 14:30
End date: 15-06-2021 - 23:00

Reglerne omkring indhold og målgruppe for ressourceforløb er beskrevet i kap. 19 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), samt i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) skrivelse nr. 9652, hvilket danner grundlag for nedenstående beskrivelser af såvel indhold som målgruppe for ressourceforløbet. Hertil kommer Odense Kommunes egne ønsker til ressourceforløbets konkrete indhold, baseret på såvel den nyeste forskning på området som Odense Kommunes erfaringer med målgruppen og erfaringer fra samarbejde med eksterne leverandører.

Ressourceforløbet er en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, som overordnet set har til formål at hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal ske inden for beskæftigelses-, uddannelses-, sundheds- og socialområdet og skal være tilpasset den enkelte borgers individuelle kompetencer, behov og udfordringer.

Målet med ressourceforløbet er at bringe sårbare og udsatte borgere tættere på job og uddannelse, og på den måde give disse personer de bedst mulige forudsætninger for at skabe sig en bedre og mere stabil tilværelse.

Ressourceforløbet kan for nuværende vare mellem 1 og 5 år, styrende gennem hele forløbet er den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse, og der iværksættes kun aktiviteter med det formål at bringe den enkelte tættere på vedkommendes mål i forhold til job og uddannelse.

Ressourceforløbet har således konkret til hensigt at udvikle borgerens arbejdsevne gennem en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er afgørende for, hvilke aktiviteter, der sættes i gang.

Ressourceforløbet kan naturligvis afbrydes undervejs, såfremt borgeren eksempelvis overgår til ordinær beskæftigelse, uddannelse, tilkendes fleksjob, førtidspension eller andet.


1. Juni 2021 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 1

Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom

Det er vigtigt for Odense Kommune, at antallet af borgere under fattigdomsgrænsen reduceres.


Baseline:

Hvordan forbereder I borgere i jeres forløb til bedre at kunne klare sig selv?

På hvilken måde sikrer I, at borgere, i jeres forløb kommer styrket ud på den anden side?


Markedets modenhed/mulighed for påvirkning:

Er det realistisk at stille krav til succesrate?

Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at sikre succes for flest mulige borgere?

Hvilke særlige fokusområder har I i dag for at sikre succes for borgere i forløb?


Specificering af krav:

Mener I, at det er hensigtsmæssigt at vi som Ordregiver fastsætter nogle tal eller procenttal for, hvor stor en andel af at borgere i forløb, der kommer i arbejde efterfølgende? I givet fald hvad skal procenten så lyde på? Og hvad er det konkret, vi skal måle på?

1. Juni 2021 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 4

Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Odense Kommune ønsker at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.


Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til inddragelse af verdensmål 4 i udbuddet. Enten som kontraktkrav eller som konkurrenceparameter.
1. Juni 2021 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 8

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige.

Dette kan være ved, at virksomheden driver socialøkonomisk virksomhed (SØV) eller ansætter ledige på særlige vilkår.


Baseline:

Hvilke konkrete opgaver vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?


Hvilke grupper af ledige på særlige vilkår har I haft bedst erfaring med at beskæftige, hvis dette har været tilfældet?


Markedets modenhed/mulighed for påvirkning:

Hvor mange timer vurderes det, at man kan beskæftige medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige til udførelse af aftalens opgaver?


Specificering af krav:

Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?


1. Juni 2021 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 10

Verdensmål 10 - Mindre ulighed

For Odense Kommune er det vigtigt at mindste ulighed i samfundet. Dette gælder i forhold til køn, alder, samfundslag o.a.


Baseline:

Odense kommune ønsker at vide, hvordan virksomheden arbejder ind i, at mindste ulighed for de borgere, der er i forløb og hvordan denne mindre ulighed forventes at komme til udtryk efter endt forløb. Hvordan er jeres fordeling af borgere i forløb i dag?


Markedets modenhed/mulighed for påvirkning:

Hvilke konkrete tiltag har virksomheden foretaget for at mindste ulighed?

Vil det være muligt at måle på, hvordan succesraten fordeler sig på forskellige borgergrupper?


Specificering af krav:

Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at mindste ulighed?

Hvordan måles succes og hvor stor succes kan ordregivere forvente?


14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser

Disponering af sider: Vi er rigtig glade for, at ordregiver lægger op til en grundig løsningsbeskrivelse og udfoldelse af de fem cases og ikke har en skarp sidebegrænsning. Vi vil dog opfordre til, at man lader det være op til tilbudsgiver selv at disponere sine sider. Fx synes der at være uoverensstemmelse mellem vægtning og sidetal ift. underkriteriet Samarbejdsmodel og Læring, der vægter 20%, men kun er tildelt 1 side ud af i alt 23,5 sider, som den samlede løsningsbeskrivelse må fylde.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser

Underkriteriet Samarbejdsmodel og Læring: Umiddelbart kan vi også blive i tvivl om, hvilke elementer under underkriteriet Samarbejdsmodel og Læring ordregiver ønsker udfoldet i tilbuddet, når det allerede i udbudsbetingelserne er ganske godt beskrevet, hvilke krav og ønsker ordregiver har til samarbejdet med leverandørerne. Derfor anbefaler vi, at man enten reducerer underkriteriets vægtning, eller alternativt uddyber hvilken form for beskrivelse, man ønsker, der ligger ud over udbudsmaterialets krav.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser

Forhandlingsmøde: At forhandlingsmødet ikke nødvendigvis er en fast del af tilbudsprocessen, vurderer vi som uhensigtsmæssigt, fordi også den del af processen kan blive et taktisk spil, hvor nogle tilbudsgivere byder højt prismæssigt og satser på genforhandling, mens andre giver deres bedste/billigste bud første gang. Dermed kan udgangspunktet for forhandling blive skævt fra starten. Vi anbefaler, at der indlægges forhandlingsmøde som et fast element, og at der lægges op til, at tilbudsgiverne skal indgive deres mest realistiske pris fra starten.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser

Udbuddets omfang: Hvis det er korrekt forstået, at den samlede volumen på opgaven er 220 borgere, som fordeles ligeligt mellem de to valgte leverandører, vil vi gerne anerkende ordregiver for dette – vi synes, det er meget positivt, at ordregiver på den måde giver begge leverandører en god mulighed for at komme godt i gang med rammeaftalen og desuden kan vide sig sikre på, at forudsætningerne for prissætningen holder. Det håber vi, at ordregiver viderefører i det endelige udbudsmateriale.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

En ekstra forløbstype: Der lægges i udbudsmaterialet op til, at aftalen omfatter en forløbstype – i form af en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret virksomhedsrettet indsats. Da vi er meget optaget af at skabe en bæredygtig løsning for borgerne, har vi altid et stærkt fastholdelsesfokus – især for en målgruppe som denne. Derfor anbefaler vi, at ordregiver lægger snittet for indsatsen anderledes, så man sikrer, at borgeren får præcis den intensitet, der er behov for (hverken mere eller mindre), i alle faser af forløbet. Vores konkrete anbefaling er, at man opdeler indsatsen i to forløbstyper: 1) En helhedsorienteret virksomhedsrettet indsats og 2) en fastholdelsesindsats til at følge borgeren tæt efter ekstern udplacering i praktik/job. Sidstnævnte er almindeligvis en relativ billig indsats sammenlignet med den intensive og bredspektrede indsats, som den virksomhedsrettede indsats er en del af. Ved at opdele aftalen i to forløbstyper sikrer man, at kommunen ikke betaler for en dyr helhedsorienteret indsats længere tid end nødvendigt, og man forebygger samtidig risikoen for, at forløbet stoppes, mens borgeren fortsat har behov for tæt opfølgning.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Udspecificering af målgrupperne: Det er rigtigt fint, at ordregiver har udspecificeret, at der er en undermålgruppe bestående af borgere med etnisk minoritetsbaggrund – både ift. tilbudsgivers beskrivelse af indsatsen og ift. prissætning, hvor tolkebistand skal medregnes. Af samme grund ville vi rigtig gerne have en yderligere målgruppebeskrivelse i det endelige udbudsmateriale, herunder med udspecificering af: 1) Hvor stor en andel af målgruppen forventes at have etnisk minoritetsbaggrund og ringe/ingen danskkundskaber, 2) hvordan forventes fordelingen mellem borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser at være og 3) kan der også være tale om sygemeldte borgere, der også kunne have været i målgruppen for jobafklaringsforløb?

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Borgernes tidligere indsatser: Til målgruppebeskrivelsen ville det også være en stor hjælp for tilbudsgivernes tilrettelæggelse af forløbene at vide, hvilke andre tidligere indsatser målgruppen typisk har gennemgået. Er der fx tale om borgere, der har prøvet alle/de fleste andre indsatstyper, fx tværfaglige forløb for aktivitetsparate eller mestringsforløb, uden tilstrækkelig effekt? Eller kan der også være borgere, som har kørt under radaren, og hvor der endnu ikke har været forsøgt en lang række forskellige beskæftigelsesindsatser?

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Casene: Vi undrer os over, at casene primært vedrører borgere med psykiske og sociale udfordringer, mens der ingen eksempler er på borgere med fysiske funktionsnedsættelser. Samtidig kan vi se, at borgerne i casene er relativt unge - 3 ud af 5 er under 30 år, selvom denne målgruppe ifølge udbudsmaterialet udgør den mindste målgruppe. Vi håber derfor, at casene i det endelige udbudsmateriale vil afspejle de forskellige målgruppers udfordringer lidt bredere.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Borgergrupper og indsatsspor: Vi anbefaler, at det i kravspecifikationen tydeliggøres: 1) Hvorvidt de tre borgergrupper, jf. pkt. 4.2, er det samme som det, der et andet sted i materialet kaldes indsatsspor, 2) om borgergruppe 1, dvs. borgere, der ikke er i stand til at deltage i et aktivt forløb, er tænkt som en individuel mentorindsats, 3) hvordan man differentierer mellem borgergruppe 2 og 3, som vi umiddelbart har svært ved at se forskellen på.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Timetal: Vi synes ikke at kunne se, at der i udbudsmaterialet er angivet forventet timetal for borgerne. Vi ved naturligvis, at det er meget individuelt, og at tilbuddene skal være så fleksible, at de kan bruges på meget forskellige timetal. Men et timeinterval kunne være en fin indikator for dels borgernes funktionsniveau og dels ordregivers ønsker om forløbenes tilrettelæggelse.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Vekselvirkning mellem udvikling og afklaring: Vi er klar over, at ressourceforløbene har til formål at udvikle borgernes funktionsniveau mhp. job eller uddannelse, men tænker samtidig, at denne type forløb plejer at fungere som en vekselvirkning mellem udvikling og afklaring. Vi ved også, at der almindeligvis vil være borgere i målgruppen, for hvem det ikke lykkes at komme i job eller uddannelse, og hvor afklaring og dokumentation af funktionsevne mhp. vurdering af fremtidigt forsørgelsesgrundlag er nødvendig for kommunen, fx ift. fleksjob eller evt. indstilling til førtidspension. Her tænker vi, at ordregiver med fordel kunne tilføje et afklaringselement i udbuddet, der understøtter borgerens næste skridt og kommunens evt. videre arbejde med borgeren.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Løbende optag eller intervaloptag: Vi ved af erfaring, at borgerne også inden for ressourceforløb kan have meget forskellige funktionsniveauer og således kan visiteres til indsatser af både kortere eller meget langvarige forløb. Vi anbefaler derfor, at ordregiver i udbudsmaterialet tydeliggør, hvorvidt man ønsker løbende forløbsoptag af borgere, som så skal indsluses på igangværende forløb, eller om man fx foretrækker optag i intervaller, så en borgergruppe kan følges ad.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Progressionsmåling: Ifølge pkt. 5.7 Progression og afrapportering fremgår det, at afrapporteringen bl.a. skal indeholde ’afløbet – hvor kommer borgerne hen – hvor ender de?’ Her vil vi blot henlede ordregivers opmærksomhed på, at eksterne leverandører kun har mulighed for at følge borgeren fx 6 mdr. eller 12 mdr. efter endt forløb ved at have forskeradgang til Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM database. Leverandørerne kan derimod lave statistiske udtræk i egne sagssystemer, der opgør borgerens næste skridt ved afslutning af forløbet.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation

Fraværsregistrering: Vi anbefaler, at ordregiver i udbudsmaterialet uddyber, hvordan fraværsregistrering forventes at skulle foregå – både borgerens melding om fravær til leverandøren og evt. kommunen og leverandørens orientering til kommunen – og om der er tale om en (gratis) it-løsning, som Odense kommune allerede anvender.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Tilbudsliste

To eller flere priser: Hvis det er korrekt forstået, at de tre borgergrupper, jf. pkt. 4.2 i kravspecifikationen, både kan omfatte tværfaglige forløb, herunder gruppeforløb, og individuelle mentorforløb, anbefaler vi, at prisen også differentieres. Fx kunne man i stedet for en samlet pris angive to priser – en pris, der vedrører tværfaglige forløb bestående af både individuelle samtaler/mestring og gruppeaktiviteter, og en pris, der udelukkende omhandler individuelle mentorforløb. Hvis man også vælger at lave et fastholdelsesforløb (som vi har anbefalet under Kravspecifikation), bør dette forløb også have sin egen pris.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Tilbudsliste

Mindste- og maxpriser: For at give tilbudsgiverne et pejlemærke på, hvor ordregiver forventer at priserne skal ligge, anbefaler vi, at ordregiver lægger op til en prismargen med mindste- og maxpris, alternativt i hvert fald en maxpris. Det vil samtidig være en indikator for tilbudsgiverne om, hvor komplekse ressourceforløb ordregiver ønsker og ikke mindst gøre det nemmere for ordregiver at vurdere meget forskellige tilbud, hvor prioritering af kvalitet og pris kan variere meget.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Tilbudsgivers faglige kompetencer

Medarbejderkompetencer og erfaring: Vi synes ikke, at skemaet over medarbejdernes kompetencer tager højde for, at tilbudsgiverne ikke altid har alle medarbejderantal eller -kompetencer på plads, inden de er sikret en rammeaftale. Det kan fx gøre det svært at udspecificere antal og erfaringsår. Vi anbefaler, at skemaet blot lægger op til en beskrivelse af de fagligheder og kompetencer, som tilbudsgiver byder ind med, og som vil være til stede ved kontraktstart.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Tilbudsgivers faglige kompetencer

Faggrupper og antal medarbejdere: Vi tænker, at man med fordel kunne opgøre medarbejdergrupper i faggrupper ved at lave et felt hertil, fx psykolog eller socialrådgiver. Det ville også være fint, at man i skemaet tager højde for, at nogle tilbudsgivere har mange afdelinger rundt om i landet, så det fremgår tydeligt, om procenten af antal medarbejdere er for en specifik afdeling/region eller for hele tilbudsgivers virksomhed.

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Udkast til rammeaftale

Misligholdelse af aftalen: Ifølge §13 Leverandørens misligholdelse karakteriseres det som misligholdelse, hvis ikke min. 30 % af de henviste borgere under forløbet er i virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære timer. Vi anbefaler, at det udspecificeres, hvordan dette krav opgøres ift. tidshorisont, praktikuger – og -typer samt timetal. Skal leverandøren fx leve op til kravet inden for de 26 uger, som forventes at være den mest anvendte forløbslængde, eller er det tilstrækkeligt at leve op til kravet i løbet af en evt. forlængelse – eller i løbet af et meget langvarigt forløb på fx 3 år, som case 2 bl.a. illustrerer. Er det kun virksomhedspraktik af 4 uger, der tæller med i opgørelsen, og er der et minimumstimetal for, at praktikkerne er fyldestgørende for kravet?

14. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Udkast til rammeaftale

Mulighed for at rette op på fravigelsen: Vi opfordrer til, at ophør af aftalen pga. misligholdelse først kan finde sted, når leverandøren har haft mulighed for at rette op på fejlen, og at formen og tidsrammen for dette defineres nærmere i rammeaftalen.

15. Juni 2021 - Anonymous
Idea
Rammer for indkøb

Vi vil også gerne anerkende ordregivers fordeling af borgerne mellem de to leverandører. Vi vil desuden opfordre til, at ordregiver angiver en økonomisk ramme for, hvad ordregiver ca. forventer at anvende på indkøb inden for rammeaftalen.