Høring af udbudsmateriale vedrørende drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg

Open/public
Start date: 22-03-2021 - 13:00
End date: 01-04-2021 - 12:00

Odense Kommune er i gang med at forberede et udbud af drift og vedligeholdelse af trafiksignalanlæg i Odense Kommune med leverancestart 1. januar 2022.

Følgende dokumenter indgår i høringen i udkastform:

- Kontrakt med bilag 2-4

- Udbudsbetingelser

- SAB 0 – Styring og samarbejde

- SAB 1 – Centrale funktioner

- SAB 2 – Drift og vedligeholdelse

- SAB 3 – Signalanlæg

- SAB 4 - Anlæg

- TAG – Tilbuds- og afregningsgrundlag

- TBL - Tilbudsliste

- Oversigtskort A-C

Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Bemærkninger kan både være foranlediget af, at virksomheden identificerer uhensigtsmæssigheder i materialet og/eller at der uklarheder eller mangler oplysninger/vilkår. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes meget konkret, herunder med præcis henvisning til materialet, og/eller at ændringsforslaget formuleres.

Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres. Vi gør derfor også opmærksom på, at det er det endelige udbudsmateriale, som danner grundlaget for udbuddet, og at virksomhederne bør sikre sig, at det endelige udbudsmateriale er læst og forstået, når udbuddet igangsættes.

Vi håber, at I vil afsætte tid til at indgå i høringen, således at vi – til gavn for alle parter – får lavet den bedst mulige udbudsproces og kontrakt.

Form og frister:

Under hvert dokument er oplistet en række fokuspunkter, som Odense Kommune særligt gerne hører markedets input til.

Nærværende materiale vil være tilgængeligt på Comdia frem til den 1. april. Hvis I har spørgsmål til høringsmaterialet, kan de rettes til specialkonsulent Katarina Damsted Holme på kadho@odense.dk eller via spørgsmålsfunktionen i Comdia.


27. Marts 2021 - Anonymous
Questions
TBL

Spørgsmål 1:

Vedrørende TBL pkt. 04.06.01, 04.06.02 og 04.06.03.
I posterne prissættes induktive spoler, og disse er inddelt i hhv. kort og lang induktiv spole.
Er det muligt at få defineret længderne på disse, eller intervallet der indgår i disse?


27. Marts 2021 - Anonymous
Questions
kontrakten

Vedrørende kontrakten §9 Specielt om partnerskab.
Heri beskrives et partnerskab i mellem leverandør og ordregiver, hvor begge parter har lige andel i de optimereringer på komponentpriser, løsningsmetoder og lignende der måtte være igennem kontraktperioden.
Gælder dette også hvis der i kontraktperioden er øgede omkostninger på før nævnte, eksempelvis som følge af prisstigninger på stålmaster.
Vil leverandør og ordregiver havde lige andel i denne prisstigning på samme vis?

27. Marts 2021 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser pkt. 9.2.1

Vedrørende Udbudsbetingelser pkt. 9.2.1 Tilbudsfrist.
Heri skrives at der ikke vil være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Vil bydere få adgang til afgivne priser fra øvrige bydere?

27. Marts 2021 - Anonymous
Questions
Letbane - arbejdstilladelse

I forbindelse med arbejde i eller ved letbaneanlæg skal der søges om arbejdstilladelse, herunder eventuel sporspærring som udføres af anden part.

Hvordan afregnes denne omkostning?


27. Marts 2021 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser vedrørende kapitel 10

Til Udbudsbetingelser vedrørende kapitel 10 Evaluering af tilbud.
Vi ønsker et ligelig evalueringsvægtning på pris og løsningsbeskrivelse og ligelig evalueringsvægtning på organisation og verdensmålsorienterede ydelser.
Vores forslag til vægtningsprocenter er:

Pris: 40%

Løsningsbeskrivelse: 40:

- Delkriterium A: 10%

- Delkriterium B: 10%

- Delkriterium C: 10%

- Delkriterium D: 10%

Organisation og bemanding: 10%

Verdensmålsorienterede ydelser og forpligtelser: 10%


30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

Anvendelse af P-Boks

Der anvendes i dag primært ringforbindelse i Odense, for disse signalanlæg opfatter vi som ikke foreneligt med anvendelse af P-Boks i masterne.


30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
Signaludbud---Kontraktudkast

§23, 

Ansvaret for skader, på det installerede udstyr, forsaget af 3.part, bør overgå til Ordregiver ved idrifttagelse af udstyret.

30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

2.5.5 Nummerering og betegnelser for signalgrupper, detektorer, faser/tilstande, omløbsnulpunkter,
synkroniseringspunkter etc. skal udføres i overensstemmelse
med de af ordregiver sædvanligt anvendte konventioner.


Ved anvendelse af LISA, er det vores vurdering at det vil være problematisk at opnå samordning på tværs af præanlæg og de LISA-baseret anlæg.


30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

2.2 "låger i to adgangsniveauer"

Det bør ikke være mulighed for lægmand at røre strømførende dele i styreapparater, da disse bør være sikret mod berøring. Som følge af dette vil 2 låger blot være en fordyrende omkostning. Styreapparater med 2 låger er ikke anvendt i eksisterende styreapparater, hvorfor det er at betragte som en standard for Odense Kommune at der udelukkende findes en låge.

Desuden bør indgreb i signalafviklingen ske via overvågningssystem, således det logges hvem der at ændret hvad, ligeledes vil indgreb efterfølgende kunne dokumenteres af hensyn til evt. ulykke.


30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

registreringer kræver lokal spændingsforsyning til registrering af manglende
forsyning

UPS
Det bør vurderes hvorvidt dette giver værdi for Ordregiver, der vil være andre indikationer på at der ikke længere er strøm til styreapparat, samtidigt vil der være betragtelige omkostninger ved vedligeholdelse af batterier i alle UPS.

30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

2.4 Signallanterner, ”kraftige signallanterner”


Det bør vurderes hvorvidt dette giver værdi for Ordregiver, lanterner bør dæmpes om natten i beboede områder, og vedligeholdsmæssigt vil det være at fortrække at udelukkende have en type af standard lanterne.

Kan det tænkes at dialogen omkring lanterner med henholdsvis 200/400 cd er fra tiden med glødepære?


30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

2.4 Signallanterner


Af hensyn til standardisering af både mastehøjder og montage af lanterner, bør Odense Kommune fastholde at alle lanterner skal være 1 punkt montage.

30. Marts 2021 - Anonymous
Questions
SAB 3 – SIGNALANLÆG

2.6.4 Fodgængertryk


Med tanke på den aktuelle smittespredning, bør alle fodgængertryk fremadrettet være berøringsfri?