Høring af materialet, Danskudannelse

Open/public
Start date: 09-02-2021 - 12:00
End date: 17-02-2021 - 12:00

Leverandører bedes specifikt kommentere de konkrete spørgsmål der er oprettet i høringen samt gerne påpege evt. uhensigtsmæssigheder i resten af det vedhæftede materiale. 

Der gøres opmærksom på, at det kun er de relevante bilag der er medtaget i høringen, hvorfor der i materialet vil være henvisninger til bilag I ikke kan se.

9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Ressourcecenter

I kravspecifikationen stilles der et krav om at Leverandøren skal oprette ressourcecenter og bibliotek på centralskolen i Odense samt på de satellitter der har over 80 kursister. Tilbudsgivere bedes kommentere på, om dette krav er acceptabelt og om der evt. skal fastsættes en anden grænse for oprettelse af ressourcecenter og bibliotek.

Der stilles følgende krav:

- Leverandørens gennemsnitlige beståelsesprocent skal være på niveau med eller højere end landsgennemsnittet.

- Leverandørens gennemsnitlige karaktergennemsnit skal være på niveau med eller højere end landsgennemsnittet.

Tilbudsgivere bedes kommentere på, om dette krav er realistisk?


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Satellitter

Ordregiver stiller krav om, at der som udgangspunkt oprettes 5 satellitter foruden centralskolen i Odense. Samtlige kommuner skal i kontraktperioden kunne henvise borgere til én af satellitterne eller til centralskolen.

Finder tilbudsgivere denne ordning rimelig? Hvilke udfordringer kan tilbudsgiverne se med denne ordning?


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Tilbudsliste-satellitter

I tilbudslisten skal tilbudsgivere afgive differentierede priser til undervisning i satellitter ud fra bestemte intervaller.

Det er tanken at kommunerne i implementeringsperioden beslutter sig endeligt for, om hvor vidt alle satellitter kræves oprettet samt hvor mange kursister der forventes på de enkelte satellitter. Denne stillingtagen vil diktere modulprisen for den enkelte satellit.

Hvilke udfordringer kan tilbudsgiverne se ved denne måde at prissætte på? Hvor stor en afvigelse mener tilbudsgiverne er rimelig ift. antallet af kursister i satellitten før modulprisen ændres?

Tilbudsgiverne bedes komme med forslag til andre modeller såfremt der er opnået lignende erfaringer.


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Overgang mellem udbydere

Ordregiver stiller krav om, at der for de kursister der har påbegyndt uddannelsen ved nuværende leverandør og som skal fortsætte deres uddannelse ved ny leverandør indgås følgende ordning ift. afregning: Den nuværende og den nye Leverandør vil modtage 50% modulbetaling for de kursister der skal overgå til den nye Leverandør.

Har tilbudsgivere forslag til præcisering af dette krav?

Er der et bestemt tidsrum fra kursistens stat med uddannelse til overgang til ny leverandør vi skal være opmærksomme på?


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Kontraktkrav mv.
Anfordringsgaranti

: Sikkerhedsstillelsen skal udgøre 20 % af aftalens årssum i hele aftalens løbetid. Garantibeløbet står til rådighed for Ordregiver i tilfælde af leverandørens misligholdelse, uberettigede ophævelse af aftalen, konkurs mv. og skal således dække de omkostninger, som leverandørens misligholdelse måtte påføre Ordregiver.

Tilbudsgivere bedes kommentere på størrelsen af garantien.


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetigelser
Udbudsbetingelser

Økonomisk og finansiel formåen- tilbudsgivere bedes kommentere på de fastsatte krav til omsætning og egenkapital

Teknisk og/eller faglig formåen-tilbudsgiverne bedes kommentere på mindstekravet om 1 reference


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Prissætning

- Estimater vedr. satellitter. Hvordan opgøres og afregnes antallet af kursister ift. de intervaller der er fastsat i tilbudslisten og som der skal afgives priser på?

- Tilbudsgiverne bedes kommentere på den fastsatte model for prisafgivelse.


9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
FN´s verdensmål
Beskæftigelsesklausul

Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige (delmål 8.5).

Dette kan være ved, at virksomheden driver socialøkonomisk virksomhed (SØV) eller ansætter ledige på særlige vilkår.

Hvilke konkrete opgaver vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?

Hvilke grupper af ledige på særlige vilkår har I haft bedst erfaring med at beskæftige, hvis dette har været tilfældet?

9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
FN´s verdensmål
Beskæftigelsesklausul

Hvor mange timer vurderes det, at man kan beskæftige medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige til udførelse af aftalens opgaver?

9. Februar 2021 - Kanita Rikalo, Odense Kommune
Questions
FN´s verdensmål
Beskæftigelsesklausul

Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?

9. Februar 2021 - Anonymous
Questions
FN´s verdensmål
Beskæftigelsesklausul

Hvor mange timer vurderes det, at man kan beskæftige medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige til udførelse af aftalens opgaver?

16. Februar 2021 - Anette Lykke Jensen, TIETGENSKOLEN
Questions
Udbudsbetigelser
Øvrige kommentarer til materialet

• Vi gør opmærksom på, at selvejende institutioner under Staten ikke kan tegne en egentlig forsikringspolice men er selvforsikrende, hvilket umiddelbart betyder, at ordinære uddannelsesinstitutioner som erhvervsskoler m.fl. kan være udelukket fra at deltage i udbuddet, som det foreligger nu. Der henvises til følgende information herom:  https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/statens-selvforsikring/om-statens-selvforsikring

• I Udbudsbetingelser side 7 øverst ses en skematisk opgørelse over aktive kursister fra Ordregiver. Burde der ikke rettelig stå pr. 1.12.2020 og ikke pr.1.12.2021?

• I Udbudsbetingelser side 11 nederst:

Hjælp til udfyldelse af ESPD kan findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD og dokumentation, idet tilbudsgiver dog skal være opmærksom på, at ESPD skal udfyldes direkte i Ethics og ikke via Europa-Kommissionens elektroniske ESPD-tjeneste som beskrevet i vejledningen:

http://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Der gøres opmærksom på at det indsatte link ikke umiddelbart lader sig åbne.


17. Februar 2021 - Uffe Pedersen, AOF Danmark
Idea
Kravspecifikation
Involvering af foreningslivet og de folkeoplysende organisationer

Tak for et spændende oplæg!

Ser I en mulighed for, at involvere og bruge det lokale forenings- og kulturliv herunder de folkeoplysende organisationer som supplement i integrationsopgaven?