Udbud af grønne områder

Open/public
Start date: 09-05-2018 - 00:00
End date: 24-05-2018 - 00:00

Odense Kommune udarbejder for tiden udbudsmateriale til udbud af grøn drift af Kommunens grønne områder med henblik på, at nye aftaler kan være indgået med virkning fra 1. januar 2019. 

Inden udbudsmaterialet færdiggøres, ønsker Kommunen at give interesserede grønne virksomheder lejlighed til at kommentere det næsten færdige udbudsmateriale, som består af:

 • Udbudsbetingelser (UB)
 • Særlige betingelser (SB)
 • Særlig Arbejdsbeskrivelse- Styring og samarbejde (SAB-SOS)
 • Kvalitetshåndbog (KH)
 • Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
 • Paradigme til Leverancekontrakt (LA-P)
 • Tilbudslister (TBL)

Følgende emner i udbudsmaterialet er endnu uafklaret.:

 • Udbudsbetingelser (UB):

Omregningsfaktorer i tildelingsmodel

Mindstekrav i bilag 1

 • Særlige betingelser (SB)

Krav til praktikant årsværk

 • Kvalitetshåndbog (KH)

Størrelsesgrænsen på 2 m3 for hvornår bortskaffelse af henkastet affald udløser ekstraarbejde 

 • Tilbudslister (TBL)

Mængder er ikke endeligt fastlagte.

Der gøres opmærksom på, at link til Gis-kort (i Kvalitetshåndbogen) er til en særlig version, der viser det aktuelle øjebliksbillede af Odense kommunes grønne områder. Ajourføring pågår under høringsfasen. Eksempelvis ligger elementet 2s Græs langs veje pt. kun som linier langs vejene.

En låst version af GIS-kort er grundlaget for de i Tilbudslisten under standardpleje anførte mængder og dermed for tilbudsafgivelsen. Denne version af GIS-kort vil være tilgængelig gennem hele den kommende kontraktperiode.

Når kontraktperioden indledes 1/1 2019 udleveres en adgang til dynamiske GIS-kort, der ajourføres i takt med de ændringer, der gennemføres i marken.

Høringsfasen afsluttes den 24. maj 2018. Indkomne bemærkninger og forslag vil, såfremt ordregiver finder det relevant, indgå i den endelige færdiggørelse af udbudsmaterialet. 

Ifm. høringen vil der ikke blive besvaret evt. spørgsmål, men tekster, der afføder spørgsmål, må gerne kommenteres. 

Spørgsmål henvises til udbudsfasen, som forventes påbegyndt ved afsendelse af udbudsbekendtgørelse den 15. juni 2018.

  
24. Maj 2018 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser
Evalueringsmodel, B bemanding

Vi er ikke sikre på at det er det lovligt at basere evalueringen af tilbud på konkrete CV’er for medarbejdere?


Det er uklart for os  hvordan omregningsfaktorerne X Y og Z beregnes.

24. Maj 2018 -
Idea
Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og samarbejde (SAB-SOS)
Partnering og evalueringsmodel m.m.

Der beskrives en vægtning mellem pris og kvalitet på 70 – 30. I forlængelse af den dialog der er gået forud, hvor ordregiver har givet udtryk for at have behov for et stærkere fokus på kvalitet i leverancen synes denne vægtning ikke at imødekomme behovet? En vægtning på maksimalt 50% på pris (eller mindre) ville være mere logisk??


SAB SOS afsnit 1.2.3:

”Leverandørens organisation skal omfatte de tilbudte nøglemedarbejder i leverandørens tilbud ifm. delkriteriet ”Bemanding””.

Det er der ingen der kan love. Medarbejdere kan vælge at søge nye udfordringer eller leverandøren kan blive nødt til at omfordele medarbejdere i forhold til udviklingen i kundeporteføljen.


SAB SOS, Kontrol og bod: Afsnittet er velbeskrevet og bodssystemet giver mening i forhold til praksis.24. Maj 2018 - Anonymous
Idea
Tilbudsliste (TBL)
Hovedpost 31, timeløn og sammenhæng til TAG m.m.

TBL hovedpost 31, timeløn, personer samt TAG side 6.

Det bør fremgå specifikt at timeløn for personer skal indeholde omkostninger til bil.


TBL Bestillingsarbejder og Timepriser

Det fremgår at der er forskellige valg af timepriser for de forskellige delaftaler. Der er i hvert tilfælde en del poster der ikke er angivet en stipuleret mængde for. Vi håber at dette er et udtryk for et konkret valg fra entreprise til entreprise. Vi antager at de tomme felter i hver tilbudsliste ikke skal udfyldes. Dette bifalder vi.

24. Maj 2018 - Anonymous
Idea
Særlige betingelser (SB)
§ 9 stk 4 og § 15

SB, §2 om tilstandskrav.

”Ved tilstandskrav forstås, at arbejderne på leverandørens egen foranledning skal gennemføres således, at det fastsatte kvalitetskrav til enhver tid (= alle dage i året, 365/366) er overholdt”. Ordregiver bør overveje en mere fleksibel formulering for elementer som eks. Græs, da græs i milde vintre kan vokse sig over et fastsat acceptkriterium. Normalt vil man imidlertid ikke foretage klipning i vinterhalvåret, fordi græsset ikke benyttes eller fordi jorden vil være alt for blød til, at man kan køre på den med en klipper.


SB § 9 stk. 4

”Særlige forhold kan være, at Kommunen ønsker at sikre sig konkurrencedygtige priser”. Det vil betyde at ordregiver eksempelvis vil kunne udtage ukrudtsbekæmpelse på belægninger og konkurrenceudsætte det særskilt. Hvis vi har ret i den tolkning vil det være meget lidt attraktivt for os som leverandør. SB §15 Det fremgår at den årlige pristalsregulering skal varsles senest 30 dage før reguleringstidspunktet. Det er ikke hensigtsmæssigt at stille krav om at den almindelige regulering i forhold til pristallet skal varsles for at blive gennemført. Hvis vi som leverandør skulle glemme det vil vi ikke være berettigede til regulering. Reguleringen bør ske automatisk efter de beskrevne retningslinjer.

24. Maj 2018 - Anonymous
Idea
Udbudsbetingelser
Tildeling af kontrakt

Vi forstår det sådan at en leverandør kan blive prækvalificeret til at deltage i alle 4 delkontrakter. Men vi kan ikke finde en bestemmelse om, hvorvidt man kan give krydsrabatter eller, om man som leverandør kan give udtryk for, hvor mange af de tilbud man afgiver, man ønsker at få tildelt samlet.