Høring i forbindelse med kommende udbud af Grafiske Ydelser (KomUdbud)

Open/public
Start date: 09-06-2017 - 00:00
End date: 04-07-2017 - 23:59

KomUdbud – der er en sammenslutning af en række jyske og fynske kommuner – er i gang med at forberede det kommende udbud af Grafiske Ydelser.

Interesserede leverandører får her mulighed for at komme med input til udbudsmaterialet, blandt andet ved besvarelsen af nedenstående spørgsmål.

Der vil blive tale om udbud af en række delaftaler. Opmærksomheden henledes på, at der både er stillet spørgsmål, der er generelle for alle delaftaler, men også spørgsmål der relaterer sig til de enkelte delaftaler. Se eventuelt opdelingen heraf under "Områder" ude i venstre side. I må meget gerne besvare de spørgsmål, der er generelle for alle delaftaler, samt spørgsmålene til de delaftaler, der er relevante for jeres virksomhed.

Opdelingen i delaftaler ser pt. således ud: 

  • Delaftale 1 – Trykkeri (kopi/print, offsettryk, digitaltryk, kuverter med tryk).
  • Delaftale 2 – Storprint (storformat, flag, bannere, markiser, roll-ups, gågadebannere, facadebannere, beachflag, messestande, stofbannere).
  • Delaftale 3 – Skilte, autodekoration mv. (facadeskilte, naturskilte, pyloner, galger, autodekorationer, byggepladsskilte, indendørsskilte, lysskilte, neonskilte, flag, flagstænger, stilladsreklame, vejsideskilte (med reklamer/kampagner mv.)).
  • Delaftale 4 – Foto- og filmproduktion (fotografier, større filmproduktion, SoMe filmproduktion – inkl. redigering).
  • Delaftale 5 – Reklamebureauydelser (layout af plakater/foldere/brochurer/bannere, udarbejdelse af kampagnekoncepter, design og layout af magasiner og nyhedsbreve, gimmicks til kampagner, tekstforfatning, tryk/kopi forbundet med opgaven, PR/journalistik, digital og viral markedsføring, webdesign, web-annoncer, events).

Såfremt I har spørgsmål eller øvrige bemærkninger, der ikke relaterer sig til nogle af de anførte spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at skrive dette ind som et særskilt punkt. 

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
E) Delaftale 4 - Foto- og filmproduktion
Udvælgelseskriterier

KomUdbud overvejer at gennemføre udbuddet som et begrænset udbud, hvilket betyder, at det alene er de leverandører, der er mest egnede til at byde på opgaven, der får lov til dette. Leverandørerne skal udvælges ud fra en række fastsatte kriterier. Hvilke (objektive) udvælgelseskriterier anser I som passende? F.eks. referencer for udførelse af lignende ydelser.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
E) Delaftale 4 - Foto- og filmproduktion
Produkter

Vil I både kunne levere reklamefilm af længere og kortere varighed til hhv. tv, biograf, sociale medier, billboards og mindre skærme i bybusser? Der kan være tale om film med og uden lyd, stillbilleder eller levende film.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
E) Delaftale 4 - Foto- og filmproduktion
Kvalitetskrav

 Hvilke objektive kvalitetskrav vil være fornuftige at stille?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
E) Delaftale 4 - Foto- og filmproduktion
Miljø

Hvilke miljømæssige krav vil det være rimeligt at stille? Findes der f.eks. nogle branchemæssige standarder, og i så fald hvilke?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
E) Delaftale 4 - Foto- og filmproduktion
Miljø

Ordregiver overvejer at stille krav vedrørende cirkulær økonomi. Kan I leve op til dette? Vil det formodes at være et fordyrende element, hvis I skal opfylde dette (hvis ja, uddybes dette)?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
A) Generelle spørgsmål
Opdeling i delaftaler

KomUdbud overvejer at opdele udbuddet i 5 delaftaler, som beskrevet nedenfor:

  • Delaftale 1  – Trykkeri (kopi/print, offsettryk, digitaltryk, kuverter med tryk).
  • Delaftale 2  – Storprint (storformat, flag, bannere, markiser, roll-ups, gågadebannere, facadebannere, beachflag, messestande, stofbannere).
  • Delaftale 3  – Skilte, autodekoration mv. (facadeskilte, naturskilte, pyloner, galger, autodekorationer, byggepladsskilte, indendørsskilte, lysskilte, neonskilte, flag, flagstænger, stilladsreklame, vejsideskilte (med reklamer/kampagner mv.)).
  • Delaftale 4  – Foto- og filmproduktion (fotografier, større filmproduktion, SoMe filmproduktion – inkl. redigering).
  • Delaftale 5  – Reklamebureauydelser (layout af plakater/foldere/brochurer/bannere, udarbejdelse af kampagnekoncepter, design og layout af magasiner og nyhedsbreve, gimmicks til kampagner, tekstforfatning, tryk/kopi forbundet med opgaven, PR/journalistik, digital og viral markedsføring, webdesign, web-annoncer, events).

Vurderes det at være en hensigtsmæssig inddeling i forhold til ydelser, eller vil I foreslå en anden opdeling?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
A) Generelle spørgsmål
Opsigelsesperiode

Det påtænkes at udbyde aftalen som en 4-årig rammeaftale, der vil være uopsigelig i en periode på 12 måneder. Er dette rimeligt? Dernæst påtænkes det, at aftalen vil kunne opsiges fra Ordregivers side med et varsel på 6 måneder. Vil dette være rimeligt, eller hvilket opsigelsesvarsel vil I anbefale?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
A) Generelle spørgsmål
Prisregulering

Hvilket indeks vil det være hensigtsmæssigt at regulere priserne efter, hhv. for varer og tjenesteydelser?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
A) Generelle spørgsmål
Geografisk opdeling

Aftalen vil umiddelbart omfatte en række jyske og en enkelt fynsk kommune. Vil det have nogen betydning for jer, om delaftalerne blev udbudt efter en nærmere geografisk afgrænsning, således at der f.eks. kan bydes på trykkeri-aftalen for hver enkelt kommune? Alternativt vil opgaven skulle kunne løses for alle de kommuner, der er omfattet af udbuddet.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
A) Generelle spørgsmål
Fakturering

Der er et ønske om, at det skal være muligt at se, hvilke produkter der er købt hos den pågældende leverandør. Derfor ønskes det udspecificeret ved faktureringen, hvilken mængde og art, der er leveret, samt enhedsprisen herfor. Er det muligt at imødekomme dette ønske eller vil det være mere hensigtsmæssigt at anføre andet på fakturaen, der dog opfylder ønsket om gennemsigtighed?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Udvælgelseskriterier

KomUdbud overvejer at gennemføre udbuddet som et begrænset udbud, hvilket betyder, at det alene er de leverandører, der er mest egnede til at byde på opgaven, der får lov til dette. Leverandørerne skal udvælges ud fra en række fastsatte kriterier. Hvilke (objektive) udvælgelseskriterier anser I som passende? F.eks. referencer for udførelse af lignende ydelser.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Elektronisk prisberegner

Der er et ønske om, at Leverandøren skal stille en elektronisk prisberegner til rådighed, således at bestilleren hurtigt kan få et overblik over, hvad opgaven kommer til at koste. Er det et krav I kan imødekomme? Såfremt I ikke allerede har en elektronisk prisberegner, vil det da være for byrdefuldt at opfylde dette krav?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Trykte kuverter

I den nuværende kontrakt er der en separat aftale vedrørende trykte kuverter. Da forbruget af trykte kuverter bliver mindre og mindre, overvejes det om trykte kuverter skal omfattes af aftalen vedrørende trykkeri. Er der nogen uhensigtsmæssigheder herved?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Kvalitetskrav

Hvilke objektive kvalitetskrav vil være fornuftige at stille?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Miljø

Hvilke miljømæssige krav vil det være rimeligt at stille? Findes der f.eks. nogle branchemæssige standarder, og i så fald hvilke?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Miljø

Ordregiver overvejer at stille krav vedrørende cirkulær økonomi samt POGI-kravene (se vedhæftede). Kan I leve op til dette? Vil det formodes at være et fordyrende element, hvis I skal opfylde dette (hvis ja, uddybes dette)?

Attached documents
7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
B) Delaftale 1 - Trykkeri
Trykstart

Der er et ønske om, at Ordregiver og Leverandøren har et tæt samarbejde. Således ønskes det f.eks., at Ordregiver har mulighed for at være med ved trykstart. Ses der at være nogen uhensigtsmæssigheder herved?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
C) Delaftale 2 - Storprint
Udvælgelseskriterier

KomUdbud overvejer at gennemføre udbuddet som et begrænset udbud, hvilket betyder, at det alene er de leverandører, der er mest egnede til at byde på opgaven, der får lov til dette. Leverandørerne skal udvælges ud fra en række fastsatte kriterier. Hvilke (objektive) udvælgelseskriterier anser I som passende? F.eks. referencer for udførelse af lignende ydelser.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
C) Delaftale 2 - Storprint
Kvalitetskrav

Hvilke objektive kvalitetskrav vil være fornuftige at stille?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
C) Delaftale 2 - Storprint
Miljø

Hvilke miljømæssige krav vil det være rimeligt at stille? Findes der f.eks. nogle branchemæssige standarder, og i så fald hvilke?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
C) Delaftale 2 - Storprint
Miljø

Ordregiver overvejer at stille krav vedrørende cirkulær økonomi. Kan I leve op til dette? Vil det formodes at være et fordyrende element, hvis I skal opfylde dette (hvis ja, uddybes dette)?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
C) Delaftale 2 - Storprint
Trykstart

Der er et ønske om, at Ordregiver og Leverandøren har et tæt samarbejde. Således ønskes det f.eks., at Ordregiver har mulighed for at være med ved trykstart. Ses der at være nogen uhensigtsmæssigheder herved?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
D) Delaftale 3 - Skilte, autodekoration mv.
Udvælgelseskriterier

KomUdbud overvejer at gennemføre udbuddet som et begrænset udbud, hvilket betyder, at det alene er de leverandører, der er mest egnede til at byde på opgaven, der får lov til dette. Leverandørerne skal udvælges ud fra en række fastsatte kriterier. Hvilke (objektive) udvælgelseskriterier anser I som passende? F.eks. referencer for udførelse af lignende ydelser.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
D) Delaftale 3 - Skilte, autodekoration mv.
Kvalitetskrav

Hvilke objektive kvalitetskrav vil være fornuftige at stille?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
D) Delaftale 3 - Skilte, autodekoration mv.
Miljø

Hvilke miljømæssige krav vil det være rimeligt at stille? Findes der f.eks. nogle branchemæssige standarder, og i så fald hvilke?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
D) Delaftale 3 - Skilte, autodekoration mv.
Miljø

Ordregiver overvejer at stille krav vedrørende cirkulær økonomi. Kan I leve op til dette? Vil det formodes at være et fordyrende element, hvis I skal opfylde dette (hvis ja, uddybes dette)?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
D) Delaftale 3 - Skilte, autodekoration mv.
Trykstart

Der er et ønske om, at Ordregiver og Leverandøren har et tæt samarbejde. Således ønskes det f.eks., at Ordregiver har mulighed for at være med ved trykstart. Ses der at være nogen uhensigtsmæssigheder herved?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
F) Delaftale 5 - Reklamebureauydelser
Udvælgelseskriterier

KomUdbud overvejer at gennemføre udbuddet som et begrænset udbud, hvilket betyder, at det alene er de leverandører, der er mest egnede til at byde på opgaven, der får lov til dette. Leverandørerne skal udvælges ud fra en række fastsatte kriterier. Hvilke (objektive) udvælgelseskriterier anser I som passende? F.eks. referencer for udførelse af lignende ydelser.

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
F) Delaftale 5 - Reklamebureauydelser
Kvalitetskrav

Hvilke objektive kvalitetskrav vil være fornuftige at stille?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
F) Delaftale 5 - Reklamebureauydelser
Miljø

Hvilke miljømæssige krav vil det være rimeligt at stille? Findes der f.eks. nogle branchemæssige standarder, og i så fald hvilke?

7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
F) Delaftale 5 - Reklamebureauydelser
Miljø

Ordregiver overvejer at stille krav vedrørende cirkulær økonomi samt POGI-kravene (se vedhæftede). Kan I leve op til dette? Vil det formodes at være et fordyrende element, hvis I skal opfylde dette (hvis ja, uddybes dette)?

Attached documents
7. Juni 2017 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
F) Delaftale 5 - Reklamebureauydelser
Trykstart

Der er et ønske om, at Ordregiver og Leverandøren har et tæt samarbejde. Således ønskes det f.eks., at Ordregiver har mulighed for at være med ved trykstart. Ses der at være nogen uhensigtsmæssigheder herved?