Høring - Konsulentbistand til at forstå og forandre organisationer som systemer.

Open/public
Start date: 27-06-2016 - 00:00
End date: 15-07-2016 - 23:59

Hermed sættes Odense Kommunes tanker om vores kommende udbud i høring. 

Der påtænkes indgået en 4-årig rammeaftale.

Odense Kommune ønsker at tilknytte en fast samarbejdspartner til at gennemføre og bistå i forbindelse med forandringsprocesser i Organisationen. 

På tværs af Odense Kommunes forvaltninger er der et kontinuert behov for at videreudvikle den kommunale service, så borgere og virksomheder opnår den største effekt af samspillet med Kommunen.

Der igangsættes derfor løbende projekter der tager fat i udvalgte områder med henblik på at udvikle måden hvorpå organisationen løser en given opgave.

I den henseende er der opbygget interne kompetencer og der er gode erfaringer med at udvikle organisationen ud fra principper, der tager afsæt i en systemisk forståelse deraf -  En forståelse af organisationen med afsæt i, hvordan borgere og virksomheder oplever mødet med Kommunen.

I den forbindelse vil vi gerne have input til den proces vi påtænker gennemført, og til de egnetheds-, udvælgelses og tildelingskriterier vi tænker anvendt i forhold til at ende om med en kontrakt med en samarbejdspartner.

Vi ønsker en dialog omkring de parametre som der på siderne her er fremhævet.

Byd gerne ind med spørgsmål, kommentarer eller andet, der kan være med til at opkvalificere vores tanker omkring udbuddet.

Udbuddet påtænkes at blive offentliggjort ult. august, men kontraktstart pr. 1. januar.

27. Juni 2016 -
Questions
Egnetheds- og udvælgelseskriterier
Egnethed

Hvad tænkes der om kun at anvende referencer som egnethedskriterium? 

27. Juni 2016 -
Questions
Egnetheds- og udvælgelseskriterier
Egnethed - omsætning

Er omsætning et brugbart egnethedskriterium?

i så fald - hvor stor omsætning tænkes? 5 mio årligt? eller er det for lavt sat? 

Vi ønsker virksomheder der besidder nok kompetence til at kunne løfte de opgave der vil være - selvfølgelig vil opgaver tilrettelægges så de ikke alle løftes samtidig, men der vil stadig være behov for potentielt at løfte opgaver samtidig - og at virksomheden skal kunne løse opgaver ved siden af opgaver for Odense Kommune. 

27. Juni 2016 -
Questions
Metode og ydelse
Omfattet metode og Ydelse

Hvad tænkes der om ydelsesbeskrivelsen - er det forståeligt hvad det for en ydelse der skal leveres?

Er metodenbeskrivelsen for begrænsende? udelukker vi noget/nogen, som ellers kunne levere en ydelse med den systemiske forståelse ved at definere som vi gør? 

27. Juni 2016 -
Questions
Udbudsproces - Udbud med forhandling
Proces

Hvad tænkes om "udbud med forhandling som anvendelse i forhold til den ydelse der skal anskaffes?

Er den for omstændig? 

er der nogen forslag til tilpasninger/opmærksomheder vi skal have fokus på? 

27. Juni 2016 -
Questions
Tildelingskriterier
Tildelingskriterier - Vægtning og indhold

Hvad tænkes om indholdet af kvalitetsparametret( 80%)?  

Hver underkriterier bliver forsynet med en række parametre som skal hjælpe til at tilbudsbesvarelserne får samme fokus og bliver sammenlignelige.

Disse er ikke færdige endnu, men bliver lagt op, når de er, hvis dette nåes i høringsperioden