EL-KØRESTOLE

Open/public
Start date: 26-09-2013 - 00:00
End date: 24-10-2013 - 23:59

Odense Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på El-Kørestoler valgt at gå i dialog med potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.


OBS: Deadline for at kommentere nærværende materiale er rykket til den 24. oktober


Leverandøren bedes forholde sig til opsatte fokusområder og vedhæftet materiale og kommentere, om der er forhold som er særligt afgørende i forhold til omkostninger, prissætning og hvor attraktivt det er, at byde på opgaven m.fl.

Materialet, som ligger til grund for dialogen, er i udkastform.

På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Odense Kommune materialet. 

Odense Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

El-kørestole er opdelet i følgende delaftaler med hver deres kravspecifikationer:

 

Delaftale 1: El-kørestol til borger op til 70 kilo

Delaftale 2: El-kørestol uden el-funktioner på ryg, tilt, hejs og benstøtter

Delaftale 3: El-kørestol, forhjulsdreven

Delaftale 4: El-kørestol, centerdreven

Delaftale 5: El-kørestol, baghjulsdreven

 

For hvert delområde er der lagt udbudsmateriale, Kravspecifikationer og tilbudslister ud til kommentering.

Odense Kommune ønsker markedets kommentarer på de vedhæftede filer.


FREMGANGSMÅDE:

1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på

2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.


BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgår af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Udbudsmateriale
Tildelingskriterier

Hvad synes potentielle tilbudsgiver om vægtning af kvalitet og pris på hver 50%?

 

 

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Udbudsmateriale
Totaløkonomiske tanker

Hvilken tanker gør potentielle tilbudsgivere omkring den totaløkonomiske model?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Udbudsmateriale
Vægtning af totaløkonomi

Vægter totaløkonomien for lidt/meget?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Udbudsmateriale
Andre faktorer der bør medtages

Er der andre faktorer Odense Kommune bør tage med i den totaløkonomiske model?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Udbudsmateriale
Udvalgte varelinjer til totaløkonomi

Bør der være færre/flere eller andre varelinjer der bør indgå i totaløkonomi?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Udbudsmateriale
Kravspecifikationer generelt

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved kravspecifikationerne generelt?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 1: El-kørestol til borger op til 70 kilo
Kravspecifikation

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved kravspecifikationen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 2: El-kørestol uden el-funktioner på ryg, tilt, hejs og benstøtter
Kravspecifikation

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved kravspecifikationen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 3: El-kørestol, forhjulsdreven
Kravspecifikation

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved kravspecifikationen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 4: El-kørestol, centerdreven
Kravspecifikation

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved kravspecifikationen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 5: El-kørestol, baghjulsdreven
Kravspecifikation

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved kravspecifikationen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 1: El-kørestol til borger op til 70 kilo
Tilbudsbesvarelse

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved tilbudsbesvarelsen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 2: El-kørestol uden el-funktioner på ryg, tilt, hejs og benstøtter
Tilbudsbesvarelsen

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved tilbudsbesvarelsen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 3: El-kørestol, forhjulsdreven
Tilbudsbesvarelsen

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved tilbudsbesvarelsen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 4: El-kørestol, centerdreven
Tilbudsbesvarelsen

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved tilbudsbesvarelsen?

7. Oktober 2013 - Betina Andersen, Odense Kommune
Questions
- Delaftale 5: El-kørestol, baghjulsdreven
Tilbudsbesvarelsen

Er der noget Odense Kommune skal være særligt opmærksom på ved tilbudsbesvarelsen?

8. Oktober 2013 - Anonymous
Questions
- Udbudsmateriale
Samlet spørgsmål

Vi har set materialet igennem og har nedenstående kommentarer og spørgsmål til fremsendte materiale.

 

1)

2. udbudsbetingelser – 2.17 Ordregivers E-handelssystem

”Ordregiver er overgået til e-handel på det udbudte område. Det betyder ordreafgivelse, ordrebekræftelse, fakturering, betaling samt den hertil knyttende udveksling af data skal foregå elektroniske.”

Spørgsmål:

El-kørestole er komplekse og ofte meget individuelt tilpassede til den enkelte bruger, ligesom ordreprocessen i langt de fleste tilfælde, vil strække sig over en længere periode med flere afprøvninger og tilpasninger, inden den endelige produktkonfiguration er besluttet.

At bestille en el-kørestol via et e-handelskatalog virker fra tilbudsgivers synspunkt ikke realistisk.

Vil ordregiver genoverveje relevansen af at kunne bestille el-kørestole via e-handelskatalog  eller alternativt oplyse hvorledes dette vil blive håndteret i forbindelse med de enkelte sager?

2)

2.20 Tildelingskriterium på delaftale 1-5

ӯkonomi 50%:
    Total økonomi 75%

      Levetid 50%
        Scenarie 1. 60%
        Scenarie 2. 40%

      Arbejdstidsomkostninger 40%
      Affaldsomkostninger 10%

    Produktpris 25%…

Teknikkere vil foretager udskiftninger med tidstagning…

Terapeut vil foretage indstillinger med tidstagning…

Affaldsomkostninger: Tilbudsgiver skal angive vægt på følgende produkter: … ”

Spørgsmål:

Tilbudsgiver finder at der i forbindelse med opstillingen af de nye udbudsbetingelser for udbuddet på elektriske kørestole er sket en unødig komplicering af pointbehandlingen for de enkelte delaftaler.

De mange underinddelinger under punktet Økonomi  - 50%, herunder Totaløkonomi – 75%  sikrer umiddelbart ikke højere gennemsigthed, hvilket ellers bør være målet med denne type inddeling af tildelingskriterierne.

Eksempelvis indeholder kriteriet Totaløkonomi flere underkriterier der i høj grad beror på subjektive vurderinger samt praktiske afprøvning og vægtangivelser.  Ved at have denne type uderkriterier under sammen vuderingsparametre som den faktisk produktpris minimeres gennemsigtigheden for tilbudsgiverne og produktprisens væsentlighed elimineres.

Endvidere fremgår det ikke tydeligt hvorledes ligestillingsprincippet  vil blive overholdt i forbindelse med vurderingen af underkriteret ”Arbejdstidsomkostninger”, herunder hvordan det tilsikres, at de produkter, der på nuværende tidspunkt benyttes i kommunen, ikke vil få uhensigtsmæssigt højere point, end andre ”ukendte” produkter, idet de, for personalet, kendte produkter, jo vil findes lettere og dermed også hurtigere at indstille og tilpasse.

Ydermere synes det er skabe ubalance i tilbudsvurderings underkriterie Totaløkonomi , at vægten på de enkelte reservedele skal vægtes som del af underkriteriet Affaldsomkostninger. Det er selvsagt  at vægten er afgørende for prisen for bortskaffelse og isoleret set kunne det hermed være ønskeligt med lavere vægt på de nævnte reserveldele. Dog bliver denne vurdering uhensigtsmæssig entydig, da en tungere vægt på enkeltdele kan betyde en højere kvalietet i produktets levetid, et parameter der ikke vurderes alene, men kun som del af underkriterierne Scenarie 1, 2 og 3.

Vil ordregiver genoverveje de opstillede tildelingskriterer for samtlige delaftaler for dermed, at sikrer en højere grad for gennemsigtighed samt overholdelse af ligestillingsprincipperne for alle tilbudsgivere?

3)

Bilag 12: Referenceliste

”Omsætning”

Spørgsmål:

Omsætningstal vedr. en gældende  licitationsaftale anses for specielt konkurrencefølsomme oplysninger og normal kutyme er, at sådanne oplysninger er underlagt tavshedspligt jf. kontrakten mellem udbyder og tilbudsgivere. Jf. endvidere også dette udbuds rammekontrakt side 36 § 30 ”Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten”

Vil ordregiver på den baggrund frafalde kravet om oplysning af omsætningstal på referencelisten?

4)

Bilag 1 - 5 , Kravspecifikationer for delaftale 1 – 5, Krav til teknik + materiale

”DS/ISO 16840: Kørestolssæder”

Spørgmål:

Udbyder gøres opmærksom på at det ikke er normal praksis, i hverken licitationer eller enkeltstående sager, at efterspørge sædeenheden testet separat under DS/ISO 16480 Kørestolssæder.

Normal praksis for elektriske kørestole, er at el-kørestolen og det tilhørende sædesystem er testet, som en samlet enhed under DS/EN 12184:2009 ”El-kørestole, scootere og tilhørende ladeapparater”.

Vil ordregiver derfor frafalde kravet om, at der skal medsendes dokumentation for overholdelse af DS/ISO 16480 Kørestolssæder?

5)

Bilag 1 - 5 , Kravspecifikationer for delaftale 1 – 5, Krav til oplysninger fra leverandøren

”Tydelig mærkning med batteriangivning”

Spørgsmål:

Vil ordregiver specificere, hvad der menes med: ”Tydelig mærkning med batteriangivning”?

6)

Bilag 1 - 5 , Kravspecifikationer for delaftale 1 – 5, Krav til oplysninger fra leverandøren

”Tydelig mærkning med modulversion”

Spørgsmål:

Vil ordregiver specificere, hvad der menes med: ”Tydelig mærkning med modulversion”?

7)

Bilag 3 - 5 , Kravspecifikationer for delaftale 3 – 5, Beskrivelse af hjælpemidlet samt krav til standard + størrelser og vægt – El-funktioner

”Tilt fra -5 til min. 30 grader”

Spørgsmål:

Ifølge HMI-basen er der kun 1 leverandør, der kan efterleve dette krav som en standard løsning:

Vil ordregiver, for at øge antallet af tilbudsgivere, ændre minimumskravet til, at der blot skal være mulighed for at tilbudsgivere kan levere negativt kip?
Alternativt kan kravet ændres til elektrisk sædetilt fra ca. -5° til 25°?

8)

Bilag 6-10, Tilbudsbesvarelse til delaftale 1-5, fanen tilbudspriser.

Spørgsmål:

Ordregiver stiller, under alle delaftalerne, krav til, at tilbudsgiver afgiver tilbudspriser en lang række tilbehørs- og reservedele. I den forbindelse gør tilbudsgiver opmærksom på, at tilbudslisten ikke er specifik nok i den nuværende form og dermed ikke vil sikre et fornuftigt sammenligningsgrundlag.

De elektriske kørestole, der findes på markedet er meget forskellige i opbygning og design. Det vil derfor være meget forskelligt, hvordan tilbudsgiverne vil tolke hvad den efterspurgte tilbehørs- eller reservedel bør indeholde og dermed vil de tilbudspriser, der oplyses, ikke være sammenlignelige.

Et eksempel er, når udbyder ønsker pris på benstøtter som tilbehør:

1. Er det center benstøtte eller sidehængte benstøtter?

2. Er det med eller uden fodplade?

3. Er det med eller uden lægstøtter?

4. Er det en fast eller vinkeljusterbar?

5. Skal den være med eller uden længdekompensering?

Ordregiver opfordres til, at overveje hvorledes det tilsikres, at Bilag 6-10 - Tilbudslisterne vil give et reelt sammenligningsgrundlag ved vurdering af de indkomne tilbud, da tilbudspriser oplyst i nuværende skema vil være irrelevante at sammenligne, da det ikke kan tilsikres, at der er tale om samme type vare.