Markedshøring af materiale vedr. udbud af "brobygning til uddannelse"

Open/public
Start date: 07-06-2018 - 00:00
End date: 27-06-2018 - 23:59

Odense Kommune er i gang med at forberede udbud af "brobygning til uddannelse". Odense Kommune opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil. Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til Odense Kommune at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til rammeaftalen og de dertil knyttede bilag?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Øvrige kommentarer

Er der øvrige spørgsmål eller kommentarer til udbudsbetingelserne og de dertil knyttede bilag?

Attached documents
6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Effekter

Hvilke krav/mål til effekter vil være relevante at stille for ordregiver?


Bør ordregiver fastlægge effekterne på forhånd, eller bør tilbudsgiver byde ind med effekter? 

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Kravspecifikation
Uddannelsesmiljø

"Forløbet skal foregå i et uddannelsesmiljø"


Vil det give udfordringer, hvis ordregiver stiller dette som et mindstekrav?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Social klausul

Kan denne klausul opfyldes? 

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Arbejdsklausul

Kan denne klausul opfyldes?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Prismodel

Hvilke pris(er) bør ordregiver efterspørge som en del af tilbuddet? 

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Tildeling

Ordregiver påtænker at lægge vægt på følgende i evalueringen af kvalitetsparametret:

- Det uddannelsesrettede perspektiv, som leverandøren møder borgeren med

- At der er fokus på borgerens uddannelsesvalg

- Leverandørens samarbejde med uddannelsesrådgiveren for at sikre fastholdelse

- At leverandøren er lokalt forankret

- At forløbet foregår i et uddannelsesmiljø


Giver det anledning til spørgsmål eller kommentarer? Mangler ordregiver noget, der bør vægte positivt i evalueringen?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Rammeaftale
Prisregulering

Ordregiver påtænker en fast pris i hele kontraktperioden uden mulighed for prisregulering. Hvad tænker I om dette?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Egnethedskrav

Ordregiver påtænker at stille følgende egnethedskrav:

- Ikke omfattet af udelukkelsesgrundene

- Omsætning på min. 7 mio. kr. i det seneste afsluttede regnskabsår

- Positiv egenkapital (eller nul) i hver af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, eller en positiv udvikling i egenkapitalen i de seneste 2 afsluttede regnskabsår og en ikke-negativ udvikling i likviditeten de seneste 2 afsluttede regnskabsår

- En erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år

- Mindstekrav for deltagelse er 1 reference vedr. levering af et lignende forløb med fokus på at få unge i uddannelse til en offentlig myndighed. Referencen skal løbe over mindst 2 år, og have en gennemsnitlig omsætning på 3 mio. kr./år


Giver det anledning til udfordringer?

6. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Ansøgning og tilbud

Ordregiver påtænker, at interesserede leverandører skal ansøge om prækvalifikation forud for afgivelse af tilbud. Ansøgningen skal indeholde:

- En beskrivelse af ansøgers faglige kompetencer, herunder hvilke kompetencer der tilknyttes opgaven, jf. udbudsbilag B

- Dokumentation for opfyldelse af egnethedskrav


Såfremt ansøger bliver prækvalificeret, skal tilbuddet indeholde:

- Beskrivelse af tilbudsgivers løsning/forløbsbeskrivelse

- Pris 

Giver det anledning til kommentarer?


7. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Tro og love erklæring

Giver det udfordringer i forhold til at skulle underskrive følgende bilag? 

7. Juni 2018 - Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Opdeling i delaftaler

Odense Kommune er i tvivl, hvorvidt aftalen skal opdeles i 4 eller 5 delaftaler (svarende til de fire hovedindgange og en "koordinerende" enhed), eller om aftalen skal udbydes som en samlet opgave. 


Vil det give udfordringer, hvis aftalen udbydes som en samlet opgave? Hvordan vil det modtages, hvis Odense Kommune vælger at udbyde opgaven i delaftaler?