Høring vedr. drift og vedligehold af boldbanevedligehold samt gartnerydelser ved boldbaner

Open/public
Start date: 03-09-2019 - 00:00
End date: 17-09-2019 - 23:59

Odense Kommune ønsker kommentarer til udbudsmateriale vedr. drift og vedligehold af boldbaner samt gartnerydelser ved boldbaner.


Vi ønsker såvel kommentarer til de stillede spørgsmål, men også meget gerne kommentarer og bemærkninger til det generelle materiale.


Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

Delaftale 1 - Drift og vedligehold af boldbaner

Delaftale 2 - Gartnerydelser ved boldbaner


Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:


Udbudsbetingelser

Udkast til kontrakt

Kvalitetshåndbog for boldbaner

Kvalitetshåndbog for gartnerydelser

Kravspecifikation for boldbaner

Kravspecifikation for gartnerydelser

Tilbudslister


Link til kortmaterialet i høringsperioden


https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=fritid_eliteidraet_udbud_2020&MapCenter=588044.6133880459;6139579.772743463&MapLevel=9.64&Background=3898&Client=Auto


Brugernavn: okn

Password: entreprenør_OK
2. September 2019 -
Questions
Udkast Kontrakt
Bodsbestemmelser

Giver bodsbestemmelserne anledning til tvivl?

2. September 2019 -
Questions
Kravspecifikation boldbaner
IKT-systemet

Er beskrivelserne af IKT systemet forståeligt?

2. September 2019 -
Questions
Kravspecifikation boldbaner
Egenkontrol

Giver beskrivelsen i kravspecifkationernes punkt 19 - Egentkontrol anledning til spørgsmål?

2. September 2019 -
Questions
Kravspecifikation boldbaner
Dialog med klubberne/oprettelse af hjemmeside

Er beskrivelsen for etablering af dialog med klubberne/oprettelse af hjemmeside fyldestgørende?

5. September 2019 - Anonymous
Questions
Kvalitetshåndbog boldbaner
Linket til kortmaterialet

Linket på comdias side kan ikke læses komplet - en del er vist skygget i højre side.

11. September 2019 -
Questions
Udkast Kontrakt
§5. kontraktens varighed og opsigelse

Det er påfaldende at ordregiver har opsigelsesmulighed efter det første år med 3 måneders varsel. Det betyder at vi kan blive opsagt uden nogen særlig grund. Det er selvfølgelig rart for ordregiver at kunne komme af med leverandøren uden at det koster noget. men det er voldsomt uattraktivt specielt i forbindelse med boldbaneentreprisen, hvor der typisk vil ligge en relativt tung investering i materiel.

Vi vil venlist opfordre ordregiver til at fjerne denne mulighed og lade kontrakten være uopsigelig i kontraktens løbetid.

11. September 2019 -
Questions
Udkast Kontrakt
§9 stk. 3.

Hvad menes der med følgende formulering?

"Denne oversigt er ikke begrænset til alene at omfatte leverancer til ordregiver, men reklamationer fra andre kunder kan anonymiseres."

11. September 2019 -
Questions
Udbudsbetingleser
ESPD

Kravet til referencer beskriver et omfang af minimum 50 baner. Det er en meget diffus størrelse idet der idag hovedsageligt spilles på små baner som 3, 5 og 7 mands og i mindre omfang på 11-mands.

Vi foreslår at ordregiver ændrer dette krav til et samlet areal i m².

11. September 2019 -
Questions
Udbudsbetingleser
Lærlinge

Vi kan ikke se kravet til evt. uddannelsesaftaler. Vi vil blot opfordre til at overveje proportionalitetet især i forhold til boldbaner. her er det meget begrænset hvad vi kan levere i en uddannelsesaftale i forhold til kravene til bredde for lærlinge.

11. September 2019 -
Questions
Udbudsbetingleser
Afsnit 12 og 13

Der mangler beskrivelse af det dokument hvor leverandøren besvarer de kvalitative underkriterier


Der er en slåfejl i oversigten over vægtningen af underkriterierne for delaftale 2. Kvalitet og organisering står til 45% - det skal vist være 40.

16. September 2019 - Anonymous
Questions
Kvalitetshåndbog boldbaner
Årsforbrug gødning og frø

Entreprenøren overtager det fulde ansvar for varen. Definere ansvar mht. tyveri/brand/forsikring.

16. September 2019 - Anonymous
Questions
Udkast Kontrakt
virksomhedsoverdragelse

Der er ikke virksomhedsoverdragelse - men hvad menes  der med, at særligt leverandørens efterfølgende overtagelse af medarbejder/ og eller materiel fra den tidligere leverandør kan bringe forholdet ind under virksomhedsoverdragelsesloven ?