Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af gaderenholdelse 2022

Open/public
Start date: 06-09-2021 - 11:00
End date: 19-09-2021 - 23:59

Odense Kommune udbyder snarligt gaderenholdelse. Udbuddet omfatter fjernelse af affald (fejning), tømning af affaldsbeholdere samt ukrudtsbekæmpelse. Odense Kommune ønsker at høre markedet om det fulde udbudsmateriale. Markedets aktører gives derfor mulighed for at komme med bemærkninger til materialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.


4. August 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Teknisk og/eller faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.2

Er de nævnte mindstekrav til teknisk og/eller faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.2, passende? Hvis ikke, hvilke mindstekrav foreslås da?

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontrakt inkl. bilag
Generelle kommentarer til kontrakten, herunder bilag

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til kontrakten, herunder kravspecifikationen og øvrige bilag. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssige krav eller krav/forhold, der er uforholdsmæssigt fordyrende. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontrakt inkl. bilag
Prisregulering, jf. kontraktens § 12, stk. 2

Er det valgte indeks for prisregulering passende, eller findes der et bedre indeks, der bør prisreguleres efter?

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontrakt inkl. bilag
Erhvervsansvarsforsikring, jf. kontraktens § 24

Er dækningssummen på 15 mio. kr. pr. år for hhv. person- og tingskade passende? Hvis ikke, hvilken dækningssum foreslås da?

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontrakt inkl. bilag
Havnebassin på tilstandskrav, jf. punkt 2.1.1 i kontraktens bilag 1 (kravspecifikation)

Odense Kommune vil særligt gøre opmærksom på formuleringen vedrørende havnebassinet på tilstandskrav, der fremgår af punkt 2.1.1 i Bilag 1 – Kravspecifikation. Såfremt der er tvivl om, hvordan området skal renholdes og/eller der er forslag til forbedringer af formuleringen, hører vi gerne herom.


Det drejer sig om følgende formulering:

Udover ovenstående områder for fjernelse af affald skal Leverandøren også fjerne affald i selve vandet visse steder på havnen, jf. ”Bassin havn” i det elektroniske kortmateriale. Dette område er ligeledes omfattet af tilstandskravet, men her gælder dog særlige forhold, da ikke alt affald vil kunne nås fra havnekanten, ligesom tilstanden af affald hurtigt kan ændres afhængig af vejrforhold mv. Fjernelse af affald i havnebassinet omfatter også fjernelse af trådalger. Efter Leverandørens fjernelse af affald må der ikke være synligt affald (indenfor rækkevidden), og trådalger må ikke dominere helhedsindtrykket og må ikke koncentrere sig i større ansamlinger. Leverandøren skal dokumentere sin opfyldelse af tilstandskravet i dette område ved billeder, således at der tages billeder før arbejdet påbegyndes og efter arbejdet er udført. Billederne skal fremgå med dato og klokkeslæt.


1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontrakt inkl. bilag
Euronorm, jf. punkt 12.2 i kontraktens bilag 1 (kravspecifikation)

Er de krævede euronormer passende (hhv. euronorm 4 og 6)? Hvis ikke, hvilke euronormer foreslås da?

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontrakt inkl. bilag
Beskæftigelsesklausul, kontraktens bilag 3

Er kravet om ansættelse af 6 særlige medarbejdere på hver 10 timer om ugen et rimeligt krav? Hvis ikke, hvor mange medarbejdere/timer om ugen bør der så stilles krav om?

1. September 2021 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Tilbudslisten, ekstraopgaver

Som tilbudslisten er udformet lige nu, er der en opdeling af ekstraopgaverne for hhv. fjernelse af affald og ukrudtsbekæmpelse. Som det ses, er der en del overlap mellem tilbudslinjerne for de to. Dette gælder f.eks. for timeprisen for specialarbejderen samt for en del af det materiel, der skal kunne lejes.

Vil der være forskel på priserne for hhv. fjernelse af affald og ukrudtsbekæmpelse, f.eks. for så vidt angår timeprisen for specialarbejdere, eller vil vi med fordel kunne slå de to lister sammen, så der kun er én liste vedrørende ekstraopgaver?