FNs Verdensmål i udbud på Transport af hjælpemidler

Open/public
Start date: 11-01-2021 - 08:00
End date: 26-01-2021 - 23:59

I forbindelse med, at Odense Kommune forbereder et udbud på transport af hjælpemidler fra Odense Hjælpemiddeldepot, ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Odense kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes.

Udbuddet drejer sig om transport af hjælpemidler mellem depot til borgere i eget hjem samt plejecentre og plejeboliger. Der køres i dag med 4 små varebiler, på hverdage i almindelig arbejdstid. Derudover står aftaleleverandøren til rådighed ved akutte behov for hjælpemidler efter endt arbejdstid på hverdage samt i weekender og på helligdage. Der var i 2020 ca. 250 kørsler fra nødlageret.

På baggrund af eksisterende viden om branchen er der forud for denne høring identificeret nogle områder, hvor Odense Kommune agter at stille krav om miljømæssig og samfundsmæssig/social bæredygtighed. Denne høring har til formål at identificere i hvor høj grad, der kan stilles krav indenfor de identificerede områder.

I nærværende tilfælde udpeges 3 af FN Verdensmål 7, 8 og 12, hvor der særligt er fokus på 3 fokusområder herunder:

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

• Fokusområde 1 – renere teknologi indenfor fossile brændstoffer og fremme investeringer i energiinfrastruktur

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

• Fokusområde 2 – Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul

Verdensmål 12 – Bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

• Fokusområde 3 – Miljø/Minimere CO2 udledning i brug af midler og kemikalier

Nedenfor er der for hvert fokusområde opstillet spørgsmål i forhold til ”baseline”, ”modenhed/mulighed for påvirkning” samt ”specificering af krav”. Formålet er at sikre det rigtige informationsgrundlag for at opstille både ambitiøse og realistiske krav ift. de muligheder udbudsreglerne giver. Spørgerammen og de afledte svar kan danne udgangspunkt for yderligere spørgsmål, konkretisering eller ændring af fokusområder og Verdensmål.

6. Januar 2021 -
Questions
Fokusområde 1 - Renere teknologi indenfor fossile brændstoffer og fremme investeringer i energiinfrastruktur
Fokusområde 1 - Renere teknologi indenfor fossile brændstoffer og fremme investeringer i energiinfrastruktur

Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Baseline

Hvordan arbejder I med miljøvenlige transportmidler?

Bruger I allerede i dag el-bile i udførelsen af arbejdet?

Hvor i jeres virksomhed findes man oftest de mest forurenende transportmidler?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

Er det realistisk at stille krav til miljøvenlige transportmidler i kommende udbud? Hvis ja, vil det da være bedst at stille en specifikt krav om at varebilerne skal køre på el, eller bør der åbnes op for andre vedvarende energityper?

Det forventes at det kræver 4 små varebiler med lift til at udføre transport og levering i kommende udbud. Er det muligt at sige noget om, hvad meromkostningerne vil være, hvis vi kræver at hhv. 25%, 50%, 75% eller 100% af flåden er varebiler der kører på vedvarende energi?

Vil krav om bæredygtig transport medføre så store investeringer, at en aftale bør løbe længere end 4 år?

Hvordan ser I for muligheden for, at der i løbet af aftalens løbetid skal være en stigende andel af flåden, der skal køre på vedvarende energi?

Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at omstille jeres transportmidler til enten el, CO2-neutrale eller nulemissions-transportmidler?

Hvad er potentialet for at øge anvendelsen af miljøvenlige transportmidler indenfor de næste 4-5 år?


Specificering af krav

Mener I, at det er hensigtsmæssigt at vi som Ordregiver fastsætter nogle tal eller procenttal for, hvor stor en andel af leverandørens flåde, der skal være eller omlægges til miljøvenlige transportmidler?

Hvad ville I sige til, at der lå en ændringsklausul i kontrakten, så vi et aftalt antal gange går ind og vurderer, hvad der er tidssvarende bæredygtigt og ambitiøst ift. hvordan teknologien har udviklet sig og hvad der i fremtiden er muligt.6. Januar 2021 -
Questions
Fokusområde 1 - Renere teknologi indenfor fossile brændstoffer og fremme investeringer i energiinfrastruktur
Andet input

Er der øvrige iagttagelser omkring Verdensmål 7?

6. Januar 2021 -
Questions
Fokusområde 2 - Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul
Fokusområde 2 - Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul

Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst


Baseline

Hvilke konkrete opgaver vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?

Hvilke grupper af ledige på særlige vilkår har I haft bedst erfaring med at beskæftige, hvis dette har været tilfældet?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

Hvor mange timer vurderes det, at man kan beskæftige medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige til udførelse af aftalens opgaver?


Specificering af krav

Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?

6. Januar 2021 -
Questions
Fokusområde 2 - Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul
Andet input

Andre iagttagelser omkring Verdensmål 8?

6. Januar 2021 -
Questions
Fokusområde 3 – Miljø/Minimere CO2 udledning i brug af midler og kemikalier
Fokusområde 3 – Miljø/Minimere CO2 udledning i brug af midler og kemikalier

Verdensmål 12 – Bæredygtige forbrugs- og produktionsformer


Baseline

På nuværende tidspunkt er der i Odense Kommune en miljøzone.

Er der andre standarder, på dette område, som stiller strengere krav til miljø?


Markedets modenhed / mulighed for påvirkning

Er det realistisk at stille miljøkrav til biler/lastbiler, der ikke skal køre i miljøzonen?

Hvor forventes markedet at være om 2 eller 5 år?


Specificering af krav

Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme en mere miljøvenlig transport?

Vil det være realistisk at kræve grønne regnskaber for transportmidler brugt til at varetage aftalen?

Er det realistisk af forvente, at alle nyindkøbte transportmidler i kontraktperioden drives uden fossilt brændstof og hvilken betydning vil det have for økonomien i aftalen?


6. Januar 2021 -
Questions
Fokusområde 3 – Miljø/Minimere CO2 udledning i brug af midler og kemikalier
Andet input

Andre iagttagelser omkring Verdensmål 12, der kan være nyttige for os?

6. Januar 2021 -
Questions
Andre verdensmål der kunne indgå med krav i udbuddet?
Andre krav, der kan stilles ud fra FN's Verdensmål?