FNs Verdensmål i udbud på Transport af hjælpemidler

Open/public
Start date: 11-01-2021 - 08:00
End date: 26-01-2021 - 23:59

I forbindelse med, at Odense Kommune forbereder et udbud på transport af hjælpemidler fra Odense Hjælpemiddeldepot, ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Odense kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes.

Udbuddet drejer sig om transport af hjælpemidler mellem depot til borgere i eget hjem samt plejecentre og plejeboliger. Der køres i dag med 4 små varebiler, på hverdage i almindelig arbejdstid. Derudover står aftaleleverandøren til rådighed ved akutte behov for hjælpemidler efter endt arbejdstid på hverdage samt i weekender og på helligdage. Der var i 2020 ca. 250 kørsler fra nødlageret.

På baggrund af eksisterende viden om branchen er der forud for denne høring identificeret nogle områder, hvor Odense Kommune agter at stille krav om miljømæssig og samfundsmæssig/social bæredygtighed. Denne høring har til formål at identificere i hvor høj grad, der kan stilles krav indenfor de identificerede områder.

I nærværende tilfælde udpeges 3 af FN Verdensmål 7, 8 og 12, hvor der særligt er fokus på 3 fokusområder herunder:

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

• Fokusområde 1 – renere teknologi indenfor fossile brændstoffer og fremme investeringer i energiinfrastruktur

Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

• Fokusområde 2 – Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul

Verdensmål 12 – Bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

• Fokusområde 3 – Miljø/Minimere CO2 udledning i brug af midler og kemikalier

Nedenfor er der for hvert fokusområde opstillet spørgsmål i forhold til ”baseline”, ”modenhed/mulighed for påvirkning” samt ”specificering af krav”. Formålet er at sikre det rigtige informationsgrundlag for at opstille både ambitiøse og realistiske krav ift. de muligheder udbudsreglerne giver. Spørgerammen og de afledte svar kan danne udgangspunkt for yderligere spørgsmål, konkretisering eller ændring af fokusområder og Verdensmål.