Entities
Start 01-10-2018 / End 21-10-2018

Markedshøring i forbindelse med udbud af specialkørselOplysninger om institutioner og borgerne

Der er vedhæftet et eksempel på beskrivelse vedrørende én institution.


Er der givet en tilstrækkelig mængde oplysninger eller savnes visse oplysninger? Såfremt der savnes oplysninger, bør det beskrives, hvilke oplysninger, der savnes.


Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til kravspecifikationen, modtager Odense Kommune dem meget gerne.


Udkast til kravspecifikationen er vedhæftet.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Euronorm (pkt. 8.1.1)

Er størrelsen på den krævede euronorm passende? Hvis ikke, hvad vil da være passende og hvorfor?


Udkast til kravspecifikationen er vedhæftet.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Generelle kommentarer

Såfremt tilbudsgiver har kommentarer eller ændringsforslag til kontrakten, modtager Odense Kommune dem meget gerne.


Udkast til kontrakten er vedhæftet.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Erhvervsansvarsforsikring (§ 23)

Er størrelsen på erhvervsansvarsforsikringen passende? Hvis ikke, hvilken størrelse vil være passende?


Udkast til kontrakten er vedhæftet.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Sikkerhedsstillelse (Bilag 5)

Vil tilbudsgivers pengeinstitut (eller anden garantistiller) kunne underskrive bilag 5 med de krav og betingelser, der fremgår heraf?


Hvis ikke, hvad skal der så til for, at garantistiller kan underskrive?


Udkast til kontrakten, inkl. bilag 5, er vedhæftet.


Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Sikkerhedsstillelse (§ 22)

Er størrelsen på sikkerhedsstillelsen passende? Hvis ikke, hvilken størrelse vil være passende?


Udkast til kontrakten er vedhæftet.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Akutkørsel

Vil det være en fordel, såfremt al akutkørsel (f.eks. kørsel med syge) samles i én delaftale (i så fald vil det være delaftale 7).


Odense Kommune ønsker både en tilbagemelding fra dem, der ikke vil byde på delaftale 7 og dem der netop ønsker at byde på delaftale 7.


Udkast til kontrakten er vedhæftet.


Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Opbygning af delaftaler

Odense Kommune udbyder den samlede specialkørsel, der omfatter rigtig mange borgere. Udbuddet er opdelt i delaftaler, hvor der er taget hensyn til borgernes funktionsniveau, mængden af de kørestole, der skal transporteres og den geografiske placering for de institutioner, hvor borgeren skal transporteres til. Derudover er der taget hensyn til vognløb, således at der i videst muligt omfang er kørsel på flere tidspunkter af dagen.


Er opbygningen af delaftaler hensigtsmæssig? Hvis ikke, ønsker ordregiver forslag til en alternativ opbygning.


Opdelingen af delaftalerne kan ses i vedhæftede bilag. Odense Kommune gør opmærksom på, at det vedhæftede bilag ikke nødvendigvis vil være det, der bliver en del af det endelige udbudsmateriale, da det løbende opdateres. Opbygningen vil dog være den samme.


Det skal bemærkes, at der findes 2 faner i vedhæftede dokument. Den første fane (Opslag i data) giver mulighed for at se detaljer med f.eks. antal kørestole, soloture eller tider i de enkelte delaftaler. Den anden fane (Delaftaler) giver mulighed for at se, hvordan dagens mængde af kørsler eller den samlede mængde af kørsler fordeler sig henover dagen.


Der gøres opmærksom på, at der ligger nogle store formler og beregninger bagved arket, hvorfor det kan tage lidt tid, når der ændres i dette.


Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Bilag B - oversigt over omfattede borgere

Bilaget vil indeholde en oversigt over det postnummer, som borgeren skal transporteres fra, og adressen for den institution som borgeren skal transporteres til. Borgerens præcise hjem-/aflastningsadresse vil således ikke fremgå.


Vil dette være tilstrækkeligt til afgivelse af tilbud?


Hvis ikke, hvad er der så behov for?

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Kombinationsbud

Odense Kommune overvejer, hvorvidt der skal være mulighed for at afgive tilbud med en rabatsats på en bestemt sammensætning af delaftaler. Odense Kommune vil gerne høre tilbudsgivernes tanker herom, og om det vil give Odense Kommune bedre priser.


Nedenfor skitseres den model, som Odense Kommune overvejer:

En tilbudsgiver kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som denne måtte ønske.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på delaftale 1-3, 4-5 eller 6-8 kan tilbudsgiver vælge at afgive en rabatsats på én af de tre pakker.


Odense Kommune vil herefter finde den kombination af tilbud, der giver det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det kan betyde, at der kan blive tale om 8 forskellige leverandører, men der kan også være tale om én leverandør til delaftale 1-3, og andre leverandører til de øvrige delaftaler. Alle kombinationer er i spil. – Det vil dog også gøre sig gældende, selvom der ikke gøres brug af kombinationsbud.


Fordelen ved kombinationsbud kunne være, at Odense Kommune derved kunne opnå en bedre pris, hvis tilbudsgiver vurderer, at der kan gives en bedre pris, såfremt denne vinder flere delaftaler.


Odense Kommune ønsker således afklaret, om der vil kunne opnås en bedre pris ved denne form for tilbudsafgivelse. Såfremt der gøres brug af kombinationsbud, vil der kun kunne afgives rabat på én af følgende pakker: delaftale 1-3, 4-5 eller 6-8.

Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018

Generelle kommentarer

Odense Kommune modtager meget gerne kommentarer til udbudsbetingelserne, såfremt der vurderes at være uhensigtsmæssigheder. Udkast til udbudsbetingelserne er vedhæftet.


Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring.


Der gøres opmærksom på, at udbudsbetingelsernes bilag B-D ikke er vedlagt høringsmaterialet.


Created by Gitte Skou, Odense Kommune d. 10. sep. 2018