Entities
Start 09-02-2018 / End 06-03-2018

Høring vedr. udbud af tilbud til borgere visiteret til ledighedsydelseUnderkriterier

 Odense Kommune påtænker at anvende underkriterierne "pris" og "kvalitet" med henblik på at identificere de 2 økonomisk mest fordelaftige tilbud. Følgende parametre lægges der vægt på under "kvalitet": 

- Den beskrevne opgaveløsning/forløbsbeskrivelse ift. den relevante borgergruppe (max 4 A4 sider), vægtning 30 %

      Der lægges vægt på, tilbudsgivers evne til at tænke sig ind i samarbejdet, hvor Odense Kommunes jobrådgiver er den primære ansvarlige for borgerens sag, kvalitetssikring i opgaveudførelsen, samt tilbudsgivers evne til at sikre løbende revurdering og foretage korrektioner i forlløbet i forhold til vejen mod fleksjob. 

- Casebesvarelser inkl. illustreret ugeforløb og en afslutningsskrivelse (afslutningsskrivesen er alene påkrævet i én af tre cases) (max 2 A4 sider pr. case), vægtning 70 % 

       Tilbudsgiverens stillingtagen til de problematikker beskrevet i casene, herunder tilbudsgivers jobrettede fokus i arbejdet med borgeren, tilbudsgivers evne til at sammensætte et til borgeren passende ugeforløb, samt kvaliteten i afslutningsskrivelse. 

Er det klart og tydeligt, hvad der ønskes af tilbudsgiverne, og hvad Odense Kommune lægger vægt på i evalueringen? Er der parametre, som ikke er medtaget, som Odense Kommune med fordel kan medtage?  

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Egnethedskrav

Følgende krav stilles der til egnethed: 

-  Ikke omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde

-  Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de seneste 3 år, eller en positiv udvikling i egenkapitalen i de 3 år samt en ikke-negativ udvikling i likviditeten over de seneste 3 år 

- Samlet omsætning på min. 7 mio. kr. de seneste 12 måneder 

- En erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. kr. pr. år. 

- 3 relevante referencer (relevant erfaring med målgruppen), der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 2 år, jf. udbudsbilag B

Er det rimeligt? Er der andre krav, Odense Kommune bør stille? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Udbudsbilag C - Kompetencer

Er der nogen kompetencer, som er essentielle, som Odense Kommune bør stille minimumskrav om, eller bør leverandøren have helt frie tøjler i forhold til, hvad der vurderes som væsentlige for indsatsen?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Løbende pladser

Er det rimeligt, at Odense Kommune stiller krav om, at hver leverandør skal stille 20 løbende pladser til rådighed for ordregiver? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Effekter

Odense Kommune påtænker at stille krav om følgende effektmål. 

Niveau 1: 

- 80% kommer i praktik på baggrund af indsatsen

- 20% beskrives fyldestgørende til videre sagsbehandling uden virksomhedspraktik

Niveau 2: 

- 50% kommer i fleksjob på baggrund af praktikken

- 50% beskrives fyldestgørende til videre sagsbehandling på baggrund af praktikken 

Giver det mening med de to niveauer? Er de rimelige og realistiske? Er der parametre, der ikke måles på, som burde måles på? Er der effektmål, der bør ændres?

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Forsikring

Der stilles krav om at leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid skal opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Kan leverandørerne leve op til dette?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Opsigelse

Odense Kommune påtænker at stille krav om, at aftalen er uopsigelig de første 12 måneder. Herefter kan kontrakten opsiges af Ordregiver med 6 måneders varsel. Er det et rimeligt varsel?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Social klausul

Kan Odense Kommunes sociale klausul accepteres? Er det rimeligt at stille krav om de angivne i støttet beskæftigelse, jf. trappen?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Tilbudsgivers faglige kompetencer

Er det tydeligt, hvad Odense Kommune ønsker, at tilbudsgiver skal udfylde i dette bilag?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Referencer

Fremgår det tydeligt, hvad det er for en type referencer, Odense Kommune efterspørger?  

Skal effekten deles op i effektkategorier?

Er det mulgt at afgive de efterspurgte tal på de efterspurgte referencer? 

Er det tydeligt, hvad det er for en målgruppe, der ønskes referencer fra? 

Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Kommentarer eller spørgsmål

Er der kommentarer eller spørgsmål til tilbudslisten? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Øvrige kommentarer eller spørgsmål

 Er der øvrige spørgsmål eller kommentarer til Odense Kommunes sociale klausul?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Øvrige kommentarer eller spørgsmål

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til arbejdsklausulen? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Øvrige kommentarer eller spørgsmål

Er det øvrige kommentarer eller spørgsmål til udbudsbetingelserne eller de dertil knyttede bilag? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Øvrige kommentarer eller spørgsmål

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen? 
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Øvrige kommentarer eller spørgsmål

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til rammeaftalen?  
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018

Prisregulering

Odense Kommune påtænker at kræve faste priser i hele kontraktperioden. Vil det være en rimelig måde at gøre det på? Alternativt hvilken prisreguleringsmodel vil kunne anvendes?
Created by Nicoline Mark Hofman, Odense Kommune d. 9. feb. 2018