15.01 Laboratorieartikler

Open/public
Start date: 08-12-2016 - 00:00
End date: 02-01-2017 - 23:59
 

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 15.01 Laboratorieartikler

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en aftale om laboratorieartikler. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via platformen www.comdia.com i perioden den 8. december 2016 – 2. januar 2017.

Generelt om udbuddet 15.01 Laboratorieartikler

Rammeaftalen er en aftale som SKI udbyder på vegne af Københavns Universitet, Aalborg Universitet, DTU og Fødevarestyrelsen. Øvrige kunder kan dog også anvende aftalen i dens løbetid.

Forventet sortiment

Det forventes, at sortimentet på den kommende aftale vil blive opdelt på følgende delaftaler:

 • Delaftale 1: Filtre og filtertilbehør

 • Delaftale 2: Pipettering

 • Delaftale 3: Beholdere, bægre

 • Delaftale 4: Prøverør, mikrorør mv.

 • Delaftale 5: Diverse glas, plast- og porcelænsprodukter

 • Delaftale 6: Plader, poser, tape, papir mv.

 • Delaftale 7: Celledyrkning og mikrobiologi

 • Delaftale 8: Vials og tilbehør

 • Delaftale 9: Værnemidler og aftørring

 • Delaftale 10: Slanger, hurtig tests, sprøjter/kanyler og andre forbrugsvarer

 • Delaftale 11: Handsker

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i 1. kvartal 2017.

Dialog omkring udbuddet af laboratorieartikler

SKI og den eksterne referencegruppe inviterer i forbindelse med udbuddet af laboratorieartikler alle potentielle leverandører eller markedsaktører til teknisk dialog. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere mulighed til at komme med input i forhold til udbuddet. 

Dialogen foregår på platformen www.comdia.com, hvor SKI indbyder alle relevante markedsaktører til at komme med deres synspunkter til SKI’s overvejelser om det kommende udbud. 

De dokumenter hvor SKI ønsker kommentarer/input forefindes i menuen til venstre på siden.

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at komme med input, bl.a. vedrørende delaftalestruktur, kundens tildeling, vægtning af tildelingskriterier mv., og således få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. 

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet, og i den forbindelse anføre hvilke dokumenter de forskellige input/kommentarer vedrører. SKI opfordrer til at benytte kommentarskabelonen, som findes sammen med de øvrige dokumenter.

Bemærk at der i bilag III, IV og VII er henvisninger til punkter i aftalevilkårene. Der er der tale om henvisninger til aftalen mellem SKI og leverandøren, og der bedes ses bort fra disse henvisninger, da aftalevilkårene først offentliggøres som en del af udbudsmaterialet.

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 8. december 2016 og løber frem til og med den 2. januar 2017 kl. 16.00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer, kan deltage på ”ide-udbud”. Potentielle tilbudsgiveres besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Deadline

Kommentarskabelonen skal sendes til teamleder Niels Munch på mail: nmu@ski.dk og være SKI i hænde senest den 2. januar 2017 kl. 16.00.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Eventuelle svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.