09.01 Fødevarer og engangsartikler

Open/public
Start date: 21-09-2015 - 00:00
End date: 09-10-2015 - 23:59
 

09.01 Fødevarer og engangsartikler

 

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI’s frivillige rammeaftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en frivillige rammeaftale på fødevarer og engangsartikler. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår, så aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via platformen www.comdia.com  i perioden den 21. september til den 9. oktober 2015.

SKI gør opmærksom på, at der sideløbende med udbuddet af den frivillig rammeaftale på fødevarer og engangsartikler (09.01 Fødevarer og engangsartikler), også i SKI regi arbejdes på en fælleskommunal forpligtende aftale på fødevarer (50.90 Fødevarer). De to udbud vil have forskellige udbudsdesign (dvs. måden der udbydes på er forskellig), men forventes at benytte samme kravspecifikation og tilbudsliste, med undtagelse af hovedproduktområderne ”Fødevareemballage og engangsartikler”.

Generelt om udbuddet 09.01 Fødevarer og engangsartikler

Udbuddet er et genudbud af området fødevarer og drikkevarer.

Rammeaftalen er en frivillige aftale, som vil blive udbudt på vegne af alle SKI’s kunder, som efterfølgende har mulighed for at tildele på aftalen. 

Markedsdialogen samt evaluering af den nuværende aftale på området har vist, at der ønskes et bredt sortiment af varer med en god kvalitet. SKI og den eksterne projektgruppe, der er tilknyttet udarbejdelsen af udbuddet, arbejder derfor videre med et udbudsdesign, der så vidt muligt tilgodeser dette. 

Forventet sortiment

Der forventes et bredt sortimentet med både økologiske og konventionelle varer samt fødevareemballage og engangsartikler, på den kommende frivillige rammeaftale. Det forventes at komme til at indeholde ca. 4600 unikke varelinjer fordelt inden for hovedproduktgrupperne:

1.     Kød og Pålæg

2.     Mejeri

3.     Grønt

4.     Frugt

5.     Snitgrønt og frugt

6.     Frugt og grønt frost

7.     Brød og kager

8.     Færdigretter

9.     Kolonial

10.   Fisk

11.   Fødevareemballage

12.   Engangsartikler

 

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i 4. kvartal 2015.

Dialog omkring udbuddet af forbrugsartikler

SKI og den eksterne projektgruppe inviterer i forbindelse med udbuddet af den frivillige rammeaftale om fødevarer og engangsartikler alle potentielle leverandører eller markedsaktører til teknisk dialog. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at komme med input i forhold til udbuddet. 

Dialogen foregår på platformen www.comdia.com, hvor SKI indbyder alle relevante markedsaktører til at komme med deres synspunkter til SKI’s overvejelser omkring det kommende udbud. 

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at komme med input vedrørende bl.a. kravspecifikationer og sortimentet – samt at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet. Kommentarerne kan fx vedrøre mindstekrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav, der kan medvirke til at sikre et højt kvalitetsniveau af rammeaftalens sortiment.

SKI har i samarbejde med den eksterne projektgruppe udarbejdet en foreløbig kravspecifikation og sortimentsliste, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere tager stilling til.

Potentielle tilbudsgivere til en samlet leverance af fødevarer og engangsartikler opfordres til at levere skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde kommentarfelterne i dokumenterne ”Sortiment teknisk dialog Konventionel, Sortiment teknisk dialog Økologisk og Sortiment teknisk dialog Fødevareemballage og engangsartikler” og ”Kravspec Fødevarer del 1, Kravspec Fødevarer del 2 og Kravspec Engangsartikler og fødevareemballage”, som kan downloades via menuen til venstre, under punktet ”Dokumenter”. Dokumenterne er låst mod redigering uden for det angivet felt til kommentar, i dokumenterne ”Kravspec Fødevarer del 1, Kravspec Fødevarer del 2” skal funktionen ”Ny kommentar” bruges for at kommentere.

Der er udsendt udbudsbekendtgørelse den 14. september 2015.

 

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 21. september 2015 og løber frem til og med den 9. oktober 2015 kl. 12.00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende den frivillige rammeaftale på fødevarer og engangsartikler, kan deltage på ”ide-udbud”. Det er vigtigt at bemærke, at der IKKE vil være mulighed for en skriftlig dialog via hjemmesiden www.offentligprivatdialog.dk i forhold til sortimentsliste og kravspecifikation. Dialogen på disse områder foregår alene ved, at potentielle tilbudsgivere udfylder ”Sortiment teknisk dialog” og ”Kravspec teknisk dialog”, og sender den retur til SKI pr. mail. Potentielle tilbudsgiveres besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Deadline

Udfyldte kommentarark skal sendes til udbudskonsulent Stefan Hauger-Rosendahl på mail: shr@ski.dk og være SKI i hænde senest den 9. oktober 2015 kl. 12.00.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.