Trafiksikkerhed - sammenhæng mellem politiets kontrolindsats og effekten på trafikanternes adfærd

Open/public
Start date: 06-09-2016 - 00:00
End date: 07-10-2016 - 23:59

Denne opgave kan løses enten ved at udarbejde en generisk model, der kan justeres efter emneområde, eller ved at udarbejde separate modeller på de forskellige områder. De forskellige områders sammenhænge kan udarbejdes på forskellige tidspunkter. 

Projektområdet er uafprøvet, og det er vanskeligt på forhånd at definere opgaveløsningen præcist. Man kan tænke sig opgaven løst på flere forskellige måder afhængig af naturen og kvaliteten af de foreliggende data og emneområdets karakter. Fra på ene side en præcist kvantificeret sammenhæng med angivelse af usikkerhed mellem indsats og effekt til en grovere semikvantitativ skala af typen: Lille – mellem – stor indsats vil have effekter på forskellige (definerede) niveauer. Der skal udarbejdes så præcise sammenhænge som muligt med henblik på at kunne opstille præcise operative mål for politiets færdselsindsats.

Politiet råder over forskellige typer data af forskellig kvalitet. Desuden råder politiet over operativt personale, der færdes på vejene hver dag. I projektet foreligger den mulighed i samarbejde med Rigspolitiet og politikredsene at skitsere forsøg i større eller mindre skala til afklaring af specifikke forhold.

 

Projektet tænkes skitseret som et overordnet projekt med del-projekter inden for hvert fokusområde. Den samlede projektperiode tænkes at vare indtil udløbet af 2018. Projektet ønskes fulgt tæt af Rigspolitiet.