Narkotestere

Open/public
Start date: 14-05-2013 - 00:00
End date: 05-06-2013 - 23:59

For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen mest hensigtsmæssigt udbydes, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører.
Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af et
snarligt udbud, give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes samt give indsigt i kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet.

Den tekniske dialog vil være opdelt i to sideløbende faser: 1) Fremsendelse af vareprøver (og evt. udlån af demonstrationsinstrument) og 2) offentlig dialog (se internetlink neden for). Det er muligt at deltage i én eller begge faser.

1.
Rigspolitiet ønsker at modtage maksimum 15 stk. testkit pr. markedsaktør til brug for afprøvning og vurdering af fordele og ulemper ved den praktiske brug af løsningen, herunder ved politiaktioner.
Hvis løsningen indebærer brug af et instrument, ønskes ét demonstrationsinstrument fremsendt. Demonstrationsinstrument vil blive tilbageleveret efter afprøvning og vurdering. I den forbindelse bedes returadresse tydeligt fremgå af følgebrev eller lignende. Markedsaktørerne modtager intet honorar for vareprøver og udlån af demonstrationsinstrument.
Vareprøverne og demonstrationsinstrument sendes snarest og senest d. 28. Maj 2013 til:

Rigspolitiet, Politiområdet 
Nationalt Færdselscenter
Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup
ATT: Michael Lynggaard

2.
Dialogen vil foregå skriftligt og offentligt via det internetbaserede værktøj offentlig-privat-dialog.

 

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og idéer. Deltagere i den tekniske dialog modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i dialogen.
Dialogen er åben for deltagelse i perioden 14. Maj 2013 - 28. Maj 2013.

 

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og vælg til den relevante dialogside: "Narkotestere"
2. Klik på et folusområde i vinduets venstre side 

3. Herefter kan der oprettes ideer / besvares spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK at der kræves login for at kunne deltage.

Brugeroprettelse sker ved at følge dette link: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

 

Markedets løsning: 

 

Rigspolitiet er bekendt med, at der findes mindst to mulige løsninger i forhold til at vurdere, om personer er under påvirkning af euforiserende stoffer. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke måtte findes flere løsninger på markedet, som kan opfylde politiets behov. 

På baggrund af den viden, som Rigspolitiet har om markedet, er den tekniske dialog baseret på følgende løsninger:

Løsning 1)”Narkometre”, hvor et testkit indsættes i et instrument, og løsning 2) engangstestere, hvor resultatet aflæses direkte på testkittet. 

Hvis markedet anslår, at det kan tilbyde en alternativ løsning, som opfylder politiets behov, ser Rigspolitiet gerne, at de stillede spørgsmål besvares med udgangspunkt i den alternativt foreslåede løsning.

Rigspolitiet ønsker en generel forståelse for, hvilke behov de enkelte løsninger måtte opfylde.

Svar på de i nærværende dialogværktøj stillede spørgsmål skal bidrage til Rigspolitiets vurdering af, hvilke(n) løsning(er) der henset til Rigspolitiets behov generelt vil være de(n) mest relevante at udbyde.
 

I besvarelsen af de enkelte spørgsmål bedes det fremhævet, om svarene vedrører engangstestere, instrumenter eller både engangstestere og instrumenter.