Narkotestere

Open/public
Start date: 14-05-2013 - 00:00
End date: 05-06-2013 - 23:59

For at opnå indsigt i markedsforholdene og dermed gøre det muligt at beslutte, hvordan løsningen mest hensigtsmæssigt udbydes, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører.
Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af et
snarligt udbud, give inspiration til hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes samt give indsigt i kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet.

Den tekniske dialog vil være opdelt i to sideløbende faser: 1) Fremsendelse af vareprøver (og evt. udlån af demonstrationsinstrument) og 2) offentlig dialog (se internetlink neden for). Det er muligt at deltage i én eller begge faser.

1.
Rigspolitiet ønsker at modtage maksimum 15 stk. testkit pr. markedsaktør til brug for afprøvning og vurdering af fordele og ulemper ved den praktiske brug af løsningen, herunder ved politiaktioner.
Hvis løsningen indebærer brug af et instrument, ønskes ét demonstrationsinstrument fremsendt. Demonstrationsinstrument vil blive tilbageleveret efter afprøvning og vurdering. I den forbindelse bedes returadresse tydeligt fremgå af følgebrev eller lignende. Markedsaktørerne modtager intet honorar for vareprøver og udlån af demonstrationsinstrument.
Vareprøverne og demonstrationsinstrument sendes snarest og senest d. 28. Maj 2013 til:

Rigspolitiet, Politiområdet 
Nationalt Færdselscenter
Ejby Industrivej 125-135
2600 Glostrup
ATT: Michael Lynggaard

2.
Dialogen vil foregå skriftligt og offentligt via det internetbaserede værktøj offentlig-privat-dialog.

 

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og idéer. Deltagere i den tekniske dialog modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i dialogen.
Dialogen er åben for deltagelse i perioden 14. Maj 2013 - 28. Maj 2013.

 

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og vælg til den relevante dialogside: "Narkotestere"
2. Klik på et folusområde i vinduets venstre side 

3. Herefter kan der oprettes ideer / besvares spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK at der kræves login for at kunne deltage.

Brugeroprettelse sker ved at følge dette link: http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx

 

Markedets løsning: 

 

Rigspolitiet er bekendt med, at der findes mindst to mulige løsninger i forhold til at vurdere, om personer er under påvirkning af euforiserende stoffer. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke måtte findes flere løsninger på markedet, som kan opfylde politiets behov. 

På baggrund af den viden, som Rigspolitiet har om markedet, er den tekniske dialog baseret på følgende løsninger:

Løsning 1)”Narkometre”, hvor et testkit indsættes i et instrument, og løsning 2) engangstestere, hvor resultatet aflæses direkte på testkittet. 

Hvis markedet anslår, at det kan tilbyde en alternativ løsning, som opfylder politiets behov, ser Rigspolitiet gerne, at de stillede spørgsmål besvares med udgangspunkt i den alternativt foreslåede løsning.

Rigspolitiet ønsker en generel forståelse for, hvilke behov de enkelte løsninger måtte opfylde.

Svar på de i nærværende dialogværktøj stillede spørgsmål skal bidrage til Rigspolitiets vurdering af, hvilke(n) løsning(er) der henset til Rigspolitiets behov generelt vil være de(n) mest relevante at udbyde.
 

I besvarelsen af de enkelte spørgsmål bedes det fremhævet, om svarene vedrører engangstestere, instrumenter eller både engangstestere og instrumenter.


 

14. Maj 2013 -
Questions
- Certificering, typegodk. mv.
Certificering, typegodk. mv.

Hvis markedet er bekendt med, at der eksisterer laboratorier med videre, der har til formål at afprøve narkometre (instrumenter og engangstestere), hører Rigspolitiet meget gerne om dette. 

14. Maj 2013 -
Questions
- Cut-off værdier
Krav om bestemte cut-off værdier

I hvilket omfang kan de enkelte løsninger opfylde ultimative krav om bestemte cut-off værdier? 

14. Maj 2013 -
Questions
- Cut-off værdier
Justering af cut-off værdier

Hvordan vil markedet sikre, at markedet til enhver tid kan imødekomme ændrede behov til cut-off værdiers størrelse?

14. Maj 2013 -
Questions
- Kontraktuelle forhold
Generelt om de kontraktuelle forhold

Rigspolitiet ønsker markedets generelle betragtninger om Rigsplitiets overvejelser, som anført under fokusområdet vedr. Kontraktuelle forhold.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kontraktuelle forhold
Cut-off vs. minimumshitrate

Hvad er markedets betragtninger og anslåede fordele og ulemper ved krav om lave/ høje cut-off værdier i forhold til kravet om minimums-hitrate?

14. Maj 2013 -
Questions
- Service
Service og vedligehold af instrumenter mv.

Hvordan håndteres serviceopgaven optimalt, og hvad er markedets erfaringer på dette område?

14. Maj 2013 -
Questions
- Service
Egen vedligehold

Rigspolitiet ønsker markedets beskrivelse af, hvordan politiets interesse i at udføre en del af vedligeholdesopgaven selv tilgodeses, og hvordan instrumenter generelt kræves vedligeholdt.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Opbevaring, transport og vejrforhold

Markedet bedes beskrive, hvordan den enkelte løsning passer ind i de i pkt. 1 anførte overvejelser.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Aflæsning af testresultat

vedr. pkt. 2: Rigspolitiet ønsker kendskab til og viden om, hvordan markedets løsninger understøtter behovet om let tilngængelig aflæsning af testresultat.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Bekræftelse af negativt resultat

vedr. pkt. 3: Hvordan kan det konstateres, at testen er gennemført med negativt resultat?

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Flere på hinanden følgende tests

vedr. pkt. 4: Markedet bedes beskrive, hvilke faktorer der har indflydelse på testtiden, og hvorvidt det er muligt at gennemføre flere på hinanden følgende tests. 

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Fysiske mål

Vedr. pkt. 5: Rigspolitiet ønsker kendskab til løsningernes fysiske mål, herunder løsningernes fysiske dimensioner.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Praktisk anvendelse af løsningen

Vedr. pkt. 5:

Rigspolitiet ønsker i forlængelse af ovenstående markedets vurdering af, hvordan løsningens fysiske dimensioner kan være understøttende for den praktiske brug.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Forsinket / udskudt læsning

Vedr. pkt. 6:

Rigspolitiet er interesseret i at vide om løsninger, hvori et instrument indgår, vil understøtte behovet for forsinket / udskudt aflæsning.

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Strømforsyning

Vedr. pkt. 7

Rigspolitiet ønsker viden om batterilevetid, alternative strømforsyninger (ex. 12V) mv

14. Maj 2013 -
Questions
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Indikation om tilstrækkeligt prøvemateriale (spyt)

vedr. pkt. 8:

Hvordan kan det konstateres, at testkittet er blevet forsynet med tilstrækkeligt prøvemateriale (spyt) og dermed er klart til videre behandling?

27. Maj 2013 - Anonymous
Idea
- Kontraktuelle forhold
Teknologi og miljø

Man bør lære af fortidens fejl i nabolandene. Den rette løsning, bør være en total løsning, som er fleksibel og dynmaisk. Total løsningen inkluderer instrumenter (= som kun er readers), engangstestere, mulighed for ekstra parametre, konfirmationsanalyser, løbende information, uddannelse af brugere, elektroniks svarsformidling, hotline på dansk.  

27. Maj 2013 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Idea
- Kvalitet og praktisk anvendelse
om visning af batteristatus

Vedr. kvalitet og praktisk anvendelse, pkt.7 - strømforsyning: Vedhæftet ses en illustration af batteriindikator for Dräger Drugtest 5000

Attached documents
27. Maj 2013 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Idea
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Visning af testresultat med Dräger Drugtest

Såfremt testen er gennemført med negativt resultat, vil displayet vise resultatet tydeligt (på dansk – ikke vist på dette billede

Attached documents
27. Maj 2013 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Idea
- Certificering, typegodk. mv.
Praktisk afprøvning og test af Dräger narkometer

Den tyske polititekniske institute under den tyske politi-højskole (Deutsche Hochschule der Polizei DHPol) har undersøgt og evalueret Dräger DrugTest 5000 over for blod i et omfattende feltstudie

 

Politiet tog prøver i ni tyske delstater og DHPol indsamlede og fortolkede dataene.

Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol) 

Zum Roten Berge 18 - 24
48165 Münster

Kontakt: Mr. Markus Hans  

(kopi af engelsk artikel er vedhæftet)

28. Maj 2013 - Anonymous
Idea
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Instrument eller ej.

I Sverige har, både politi og toldvæsenet, tidligere købt instrumenter uden at vurdere om teknologien passede til miljøet, det vil sige i den verden de skulle fungere i. Resultatet var at de blev sjældent anvendt. Testprisen blev i nogle tilfælde meget høj pr. prøve (> 10.000 sek).

 

 

28. Maj 2013 - Anonymous
Idea
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Readers

I mange tilfælde har sælgere,indkøbere og brugere fået den forkerte opfattelse af de såkaldte readers er et analyse instrument. De har et formål at aflæse streger på et testpanel, hvor den egentlige analyse foregår.

28. Maj 2013 - Anonymous
Idea
- Service
Hot-line og kurser

Viden om håndtering er kun en del af den nødvendige viden, for at kunne anvende narkotikatester. Det kræver en forståelse for testernes muligheder og begrænsninger. Om forskellen imellem screening og konfirmation.  Viden om hurtig informationssøgning.  

31. Maj 2013 - Peter Sonne, Dräger Danmark A/S
Idea
- Kvalitet og praktisk anvendelse
Beskrivelse/fordele ved instrument (Dräger Drugtest 5000)

-Instrumentet udføre en selvtest ved opstart, for at sikre alle parametre er i orden inden test kan påbegyndes

- Hygiejnisk prøvetagning på kort tid

- Optisk-elektronisk læser og datastyring, menu styret

- Håndtering af personlig data med mulighed for udskrift af dokumentation

- Time Fleksibilitet over Reading - Hvis analysen af spytprøven ikke gennemføres umiddelbart efter prøvetagningen, kan testsættet opbevares ved stuetemperatur i op til maks. 4 timer (påvisning af THC) eller 8 timer (påvisning af alle andre narkotika). I dette tilfælde skal beskyttelseshætten sættes på prøvetagerholderen igen. Før analysen tages beskyttelseshætten af prøvetagerholderen igen.

-Teknologien der anvendes i systemet, tillader ikke øjet at evaluere prøven direkte. Dette udelukker også subjektive påvirkninger såsom lys og lokaleforhold

- Når instrumentet er konfigureret, er det muligt at udskrive alle de indtastede data vedrørende testen, såsom dato, operatøren, prøvenummer og naturligvis testresultater

- Instrumentet gemmer kun testresultaterne, dato, klokkeslæt og prøvenummer. Af hensyn til databeskyttelse, bliver ingen personlige data er gemt.

- Instrumentet vil gemme op til 500 test. Hver test fil gemmer vigtige data, f.eks prøve id, test resultat, tid og dato for analysen. Grundet datasikkerhed, vil dette blive låst og er kun tilgængelig for uddannede operatører uden mulighed for at ændre oplysninger i filen. Resultaterne kan let overføres til en computer database for yderligere opbevaring eller statistisk evaluering.

- One Step - Indbygget prøve tilstrækkelighed give større nøjagtighed ved at fjerne den menneskelige faktor fra resultat fortolkning.

- Hurtig og nem screening for konstatering af personer under indflydelse af narkotika

- Enheden styrer tiden mellem starten af ??analysen og aflæsning af testresultatet. Andre midler kan være for kort eller for lang fører til falske resultater.

- Enheden styrer automatisk temperaturen på teststrimlen / analytisk system, mens analysen foregår. Skal være mellem 15 ° - 25 ° C ellers kan falske resultater forekomme. Indbygget temperaturstyring sørger for at opretholde dette.

- Cut off niveauerne er defineret af forskellige linje intensiteter. Den samme cut-off-niveau kan være repræsenteret ved forskellige linje intensitet på grund af forskellige batches af test-kassetter. Det menneskelige øje kan ikke skelne mellem disse faktorer. Denne tærskel bestemmes af kalibreringsfaktor på stregkode.

- Høj præcision for måling

- Optisk system for objektiv evaluering

- Intern kvalitetskontrolsystem - Selvtest

- Datastyring kan tilpasses

- Fleksibelt system, kan også anvendes til screening af overflader (med SSK 5000 - 'Surface Screening Kit')

- et instrument fortolker resultaterne og forbedrer den generelle kvalitet af testprocessen og sikrer sikkerhed for anvenderen.

- Alle immunokemisk-baserede tests har den højeste pålidelighed ved stuetemperatur. Hvis temperaturer er skiftende (fx ved udendørs brug) sænkes pålideligheden ret hurtigt. Alternativt kan man anvende en analysator med indbygget temperaturstyring. Den sørger for at betingelserne for testen er konstante, selv ved "ekstreme" temperaturer. Derfor virker instrumentet altid ved en optimal temperatur og opnår høj nøjagtighed.

- Ved defekt eller forældet testkit gennemføres analyse ikke, dette oplyses i display

- Specielle trænings testkit giver mulighed for undervisning/gennemgang af instrumentet

5. Juni 2013 - Finn Nielsen, SECURINESS S.M.B.A.
Idea
- Kvalitet og praktisk anvendelse
SalivaScreen bruger manual

Da vi i samråd med Ultimed har valgt ikke fremsende en SalivaScreen til test, idet vi mener at man uden forudgående instruktion  ikke vil få den optimale forståelse af systemet, men for at give en dybere forståelse for hvad  og hvilke funktioner SalivaScreen kan præstere, vedhæfter vi en kopi af brugermanualen.


Vi sender også et link til producentens web site, hvor der beskrives yderligere anvendelses muligheder.

5. Juni 2013 - Finn Nielsen, SECURINESS S.M.B.A.
Idea
- Cut-off værdier
SAMHSA og NIDA cut-offs

Til orientering har jeg vedhæftet vore nuværende cut-off værdier.

Attached documents