Markedsdialog om ATK-måleudstyr

Open/public
Start date: 27-08-2020 - 13:00
End date: 01-12-2020 - 12:00

Som led i forberedelsen af det kommende udbud ønsker Rigspolitiet indsigt i markedets muligheder via en teknisk dialog om levering af en komplet løsning, der består af ATK-måleudstyr (kameraer og software) og køretøjer (”fotovogne”). I den forbindelse ønsker Rigspolitiet at få besvaret en række spørgs-mål, der vedrører økonomi, funktionalitet, kvalitet, samarbejde mv. Den tekniske dialog skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af det kommende udbud. Rigspolitiet gør opmærksom på, at det er i orden, hvis leverandøren ikke kan svare på alle spørgsmålene. Leverandøren kan derfor godt nøjes med at svare på nogle af de stillede spørgsmål. Den tekniske dialog består af en skriftlig proces med henblik på at få markedets feedback på en række stillede spørgsmål. Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale. Såfremt Rigspolitiet finder det relevant, vil Rigspolitiet, baseret på de modtagne besvarelser, forbeholde sig retten til at invitere udvalgte potentielle leverandører til mundtlige dialogmøder, der så vidt muligt afholdes fysisk i København i tidsperioden 15.-25. september 2020. Udvælgelsen af leverandører sker på baggrund af besvarelserne af Rigspolitiets stillede spørgsmål på Comdia under hensyn til, at Rigspolitiet har et repræsentativt udsnit af markedet. Leverandørerne bedes indsende besvarelse af de stillede spørgsmål senest d. 10. september 2020 kl. 10.00 for at komme i betragtning til et eventuelt dialogmøde. Det er dog altid muligt at fremsende besvarelser på spørgsmålene efterfølgende. Dialogmødet består af leve-randørens mundtlige forelæggelse af en skriftlig præsentation på baggrund af de informationer og temaer, der forinden er givet af Rigspolitiet samt eventuelle supplerende spørgsmål fra Rigspolitiet. Det er Rigspolitiets forventning, at leverandøren i sin tilgang sammenligner Rigspolitiet med andre relevante og sammenlignelige kunder, fremfører erfaringer, som leverandøren har gjort sig, samt at leverandøren sætter disse i forhold til de generelle tendenser i markedet. Rigspolitiet ønsker også en fremvisning af leverandørens ATK-måleudstyr samt hvordan disse kan integreres i fotovogne. Dialogmødet vil bestå i ét bilateralt møde af maks. 2 timers varighed mellem den pågældende leverandør og Rigspolitiet. Møderne vil blive gennemført på dansk.

Det bemærkes, at man kan besvare spørgsmål/komme med input "anonymt". Hvis man vælger denne funktion, vil det ikke være muligt for Rigspolitiet at se, hvem der har besvaret spørgsmålet og man vil derfor ikke kunne komme i betragtning til en eventuel markedsdialog.

Såfremt det vurderes, at svarerne er hemmelige, kan de sendes på mail til man068@politi.dk. Rigspolitiet gør opmærksom på, at såfremt man sender sine svar over mail, så må man gerne sende svarerne i en samlet mail. 

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Teknologi

ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi er baseret på la-serteknologi svarende til 3-D teknologi. Hvilken teknologi forventer I at anvende (laser, radar, eller anden teknologi)? 2-D / 3-D teknologi?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Funktionalitet

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi har manuelt blæn-deindstilling og begrænsninger ved modlys. Har kameraet(erne) automatisk blænde og kan de optage billeder i modlys?


2. Kan jeres ATK-måleudstyr opfange, at det er udrykningskøretøj, der registreres?


3. Rigspolitiet er bekendt med, at nogle leverandører har fremstillet ATK måleudstyr, som ud over billedet optager en videosekvens af det målte køretøj, som yderligere dokumentation. Er der i jeres ATK-måleudstyr videosekvensdokumentation til hver måling?


4. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan ikke registrere, om der er tilkoblet påhængsvogn. Kan ATK-måleudstyret regi-strere tilkoblet påhængsvogn på det målte køretøj (personbil med påhængsvogn, lastbil med påhængsvogn/sættevogn)?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
IT-funktionalitet

1. I forbindelse med retssager eller anden efterforskning bruger poli-tiet i dag et softwareprogram leveret af Vitronic, hvori der kan fo-retages fotobehandling, ligesom data for den enkelte måling kan vises og udskrives. Vil det være muligt med en tilsvarende funkti-on ved implementering af jeres ATK-måleudstyr?


2. Er det muligt med jeres ATK-måleudstyr at bruge GPS koordina-tor el. lign.?


3. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi anvender krypte-ring af data- og fotofiler. Hvilken kryptering benyttes for at sikre, at udefrakommende ikke kan åbne og bruge filerne, der indgår i udstyret eller i tilhørende software?


4. Politiet behandler data- og fotofiler i programmet PoliScan Office Pro fra Vitronic. Vil I kunne levere data- og fotofiler til indlæsning i dette program efter en nærmere beskrivelse af krav til filformat og indhold?


5. Datafiler fra ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi, kan visiteres i andre sagsbehandlingssystemer. Kan datafilerne visite-res i andre systemer end leverandørens?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Erfaring

1. Har I erfaring med levering af en samlet løsning, der består af ATK-måleudstyr placeret i et køretøj?


2. Til hvilke lande har I leveret tilsvarende samlet løsning, som vi efterspørger?


3. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi benyttes i en del europæiske lande og mellemøstlige lande. Hvor mange ATK-måleudstyr har I solgt?


4. Har I allerede aftaler med samarbejdspartnere eller skal I etablere dem?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Genbrug

1. Vi har allerede 82 ATK-måleudstyr placeret i fotovogne – forventer I at genbruge noget af det eksisterende udstyr i forhold til det udstyr, som I leverer?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Typegodkendelse

ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi er PTB godkendt. Hvilken typegodkendelse(r) er der på ATK-måleudstyret? Hvornår er det typegodkendt?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Kabler

Det ATK-måleudstyr der anvendes i dansk politi har kablet forbindelse mellem betjeningspanelet (PC) og ATK-måleudstyret. Forventer I, at jeres ATK-måleudstyr får en trådløs betjening mellem udstyr og tablet/PC under opsætning og betjening?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Strømforbrug

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi benytter 2 stk. 12V gelbatteriforsyninger. Vægt = ca. 22 kg. pr. stk. inkl. batterikuffert. Driftstid = ca. 6 timer.


2. Hvilken batteristrømforsyning forventer I, at jeres ATK-måleudstyr anvender, oplys gerne antal, vægt, størrelse m.v.?


3. Hvilken form for strømforsyning forventer I at gøre brug af - 12V batteri, litium/gel? Driftstid?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Blitz

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi, benytter rødt blitzlys, der er dokumenteret ikke blændende. Blitzen kan oplyse 3 vognbander.


2. Hvilken type blitz anvender ATK-måleudstyret, er det godkendt som ikke blændende? Kræver ATK-måleudstyret ekstra blitz ved fotodokumentation (førergenkendelse) over flere vognbaner?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Hastighed

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan måle fra 10 km/t til 250 km/t. Hvad er laveste hastighed / højeste hastighed, ATK-måleudstyret kan måle?


2. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan anvendes til punkt ATK i stander. Kan ATK-måleudstyret anvendes til stander (punkt ATK), rød lys, stræknings-ATK?


3. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi vejer ca. 15 kg. Hvad vejer jeres ATK-måleudstyr?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Brugervenlighed

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi er brugervenligt i mobilitet i middel grad. Hvordan vil I beskrive brugervenligheden i forbindelse med at flytte ATK-måleudstyr fra montering i bil til 3-fod og omvendt?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Opsætning

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi, kræver at bredden på vognbanerne måles op, og ATK-måleudstyrets afstand til 1. vognbane, samt højden på ATK-måleudstyrets placering over vognbanen der måles på, hvorefter ATK-måleudstyret vinkles i grader efter tabel relateret til afstanden til vognbanen der måles på. Der anvendes målebånd/laserafstandsmåler. Hvorledes op-sættes ATK-måleudstyret? Er der særlige krav til indstillingen? (brugervenlighed) Anvendes der opstilling/indstillings redskaber?


2. Tidsforbruget på ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi til opsætningen/idriftsætning er ca.10 min. Hvad forventer I, at tidsforbruget fra opstart af ATK-måleudstyret til at det er i drift?


3. Rigspolitiet skal sikre, at alt teknisk udstyr ikke fejlbetjenes eller sikres mod fejl, samt beskrive faldgrupperne. Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet kan dokumentere, at ATK-måleudstyret er korrekt opsat. Forventer I, at kunne dokumentere selvtest/opsætning ved idriftsættelse af ATK-måleudstyret (dvs. at opsætningen er foretaget korrekt)?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Operatørbetjening

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi, kræver ikke operatørbetjening efter idriftsættelse. Har ATK-måleudstyret automatisk drift uden operatørbetjening?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Billede

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan optage 2 billeder per sek. Hvor mange billeder kan ATK-måleudstyret optage pr. sek.?


2. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi anvender 2 kameraer med 4 megapixels til fotodokumentationen. Hvor mange antal kameraer og pixel har jeres ATK-måleudstyr?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Måling og dokumentation

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan måle og fotodokumentere med førergenkendelse op til 3 vognbaner. Hvor mange vognbaner forventer I, at jeres ATK-måleudstyr kan måle og fotodokumentere over?


2. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan ”kun” fotodo-kumentere med førergenkendelse forfra på ankommende trafik. Kan ATK-måleudstyret fotodokumentere med førergenkendelse forfra og optage foto af nummerplade bagfra på det målte køre-tøj? Gælder det også, hvis ATK-måleudstyret er placeret på 3-fod?


3. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan måle i begge kørselsretninger, men ikke fotografere føreren forfra ved frakørende trafik. Kan ATK-måleudstyret måle i begge kørselsretninger (ankommende og frakørende trafik) med fotodokumentation af føreren forfra og af nummerpladen både forfra og bagfra (altså 2 foto af nummerpladen)? Hvis ja – over hvor mange vognbaner?


4. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan klassificere personbil / lastbil med 90 % sikkerhed. Kan ATK-måleudstyret klassificere køretøjstype? Hvilke køretøjstyper fx motorcykel, personbil, lastbil (over 3500 kg)? Hvor stor er usikkerhedsprocenten?


5. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi har en måleusik-kerhed, som Rigspolitiet er bekendt med. Usikkerheden ligger inden for typegodkendelsen på +/- 3 km/t og 3 % ved hastigheder over 100 km/t. Hvor stor er måleudsikkerheden ved brug af jeres ATK-måleudstyr (+/- antal km/t)?


6. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan køretøjsklassificere med 90 % sikkerhed, samt selektere mellem forskellige vognbanehastighedsbegrænsninger. Såfremt ATK-måleudstyret kan køretøjsklassificere, vil det så være muligt at selektere med forskellige hastighedsbegrænsninger for lastbiler og biler, evt. for vognbaner?


7. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi, kan måle i kurver dog med begrænsning og kan måle i tunneler, ved broer m.v. Kan ATK-måleudstyret måle i kurver, og har det nedsat funktion, hvis der opstår refleksioner, som f.eks. i tunneler?


8. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi kan indsamle trafikdata, dog med en usikkerhed ved tæt trafik. Indsamler ATK-måleudstyret trafikdata / statistik? Hvor nøjagtige er de indlæste data?


9. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi har mindre nedsat målefunktionalitet ved måling gennem bagrude og sikkerhedsfilm. Kan ATK-måleudstyret fotografere / måle gennem bagrude med sikkerhedsfilm? Nedsætter sikkerhedsfilmen målefunktionaliteten?


10. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi er indbygget i varebil efter vore anvisning og leverandørens anbefaling. Kan ATK-måleudstyret leveres indbygget i varebil efter dansk politi´s anvisning?


27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Kalibrering

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi bliver kalibreret i Tyskland. Kalibreringen består kun af ATK-måleudstyret, som er ude af drift i 14 dage. Hvorledes foregår kalibreringen af jeres ATK-måleudstyr? Kalibreres det på stedet eller skal det sendes til laboratorium? Tidsforløb? Med/uden køretøj?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Ansvar

1. Det vil være en fordel for politiet at nøjes med én leverandør, som har hovedansvaret for ATK-enheden, hvad enten det handler om køretøj eller ATK-måleudstyr – vil det være et problem for jer?


2. Hvordan forestiller I jer at kunne imødekomme vores ønsker til ATK-enheder i lyset af, at I vil stå som ansvarlig for køretøjer selvom I ikke har ekspertisen på området?


3. Hvordan vil ansvarsfordelingen være?


4. Vil det være muligt, at politiet har direkte kontakt med en underleverandør fx, hvis det handler om ATK-måleudstyr, hvor køretøjsleverandøren står som hovedleverandør?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Levetid

1. Hvornår forventer I, at det udstyr I tilbyder er udløbet?


2. Hvor lang tid forventer I at have reservedele til det udstyr, I vil tilbyde?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Pris

1. Kan I oplyse om, I hvilket prisleje indkøb af ca. 100 stk. ATK-enheder (fotovogne inklusive ATK-måleudstyr) ligger, gerne for-delt på fotovogne og ATK-måleudstyr?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Forskudt levering

1. Er det muligt for jer at levere ATK-enheder trinvist? Dvs., at politiet modtager de første 20-30 stk. i efteråret 2022 og herefter de næste 70-80 stk. i en efterfølgende periode.

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Særlige forhold

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi har nedsat funktion ved tåge, kraftig regn og snefald. Kan ATK-måleudstyret måle under tænkelige vejrforhold (tåge, kraftig regn, snefald)?

27. August 2020 - Michelle Andersen, Rigspolitiet
Questions
Samarbejde

1. ATK-måleudstyret der benyttes af dansk politi har i dag en dansk underleverandør. Hvordan forventer I at kunne levere en samlet løsning, der består af ATK-måleudstyr og køretøj?


2. Forventer I at gøre brug af underleverandører – evt. hvem?


3. Forventer I at indgå i en konsortiedannelse? Med hvem?

S1 er et mobilt hastighedsmålende- og trafikhåndhævelses kamera med indbygget ANPR til automatisk genkendelse af nummerplader.

Vedhæftet brochure.