Høring vedr. mestringsforløb og tværfaglig jobindsats til borgere i jobafklaringsforløb

Open/public
Start date: 05-01-2021 - 10:00
End date: 15-01-2021 - 23:30

Udbuddet vil omhandle:

Mestringsforløb:

Kurset henvender sig til mennesker med en langvarig sygdom, der har behov for redskaber til at håndtere sygdom, job og/eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kurset er til borgere, der er sygemeldt fra job eller som er sygemeldte, mens de er ledige.

Tværfaglig jobindsats til borgere i jobafklaringsforløb:

Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengeydelsen, har ret til mindst ét jobafklaringsforløb. BSF har fokus på at fremme den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet via forløb, der har fokus på kompetencer og ressourcer hos den sygemeldte og det match, der kan skabes med arbejdsmarkedet.

22. December 2020 -
Questions
Udbudsbetingelser

Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til udbudsbetingelserne, herunder særligt egnethedskrav og tildelingskriterie.

22. December 2020 -
Questions
Bilag 1a - Kravspecifikation vedr. mestringsforløbet

Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til kravspecifikationen vedr. mestringsforløbet.

22. December 2020 -
Questions
Bilag 1b - Kravspecifikation vedr. tværfaglig indsats til borgere i jobafklaringsforløb

Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til kravspecifikationen vedr. tværfaglig indsats til borgere i jobafklaringsforløb.

22. December 2020 -
Questions
Bilag 2 - Udkast til rammeaftale

Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til udkastet til rammeaftalen.

22. December 2020 -
Questions
Bilag 3 - Social klausul

Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til den sociale klausul.

22. December 2020 -
Questions
Udbudsbilag A - Tilbudsliste

Ordregiver ønsker leverandørernes bemærkninger til tilbudslisten.

Ordregiver overvejer i dette udbud at bede tilbudsgiver udfylde to priser; en for forløbene samt en for tolkning.

22. December 2020 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 1

Verdensmål 1 - delmål 1.2: Antal af fattige skal reduceres
Det er vigtigt for Odense Kommune, at antallet af borgere under fattigdomsgrænsen reduceres.
Hvordan forbereder I borgere i jeres forløb til bedre at kunne klare sig selv?

Baseline 
På hvilken måde sikrer I, at borgere, i jeres forløb kommer styrket ud på den anden side?

Markedets modenhed/mulighed for påvirkning

Er det realistisk at stille krav til succesrate?
Hvilke indsatser vil I kunne gennemføre eller igangsætte for at sikre succes for flest mulige borgere?
Hvilke særlige fokusområder har I i dag for at sikre succes for borgere i forløb?

Specificering af krav
Mener I, at det er hensigtsmæssigt at vi som Ordregiver fastsætter nogle tal eller procenttal for, hvor stor en andel af at borgere i forløb, der kommer i arbejde efterfølgende? I givet fald hvad skal procenten så lyde på? Og hvad er det konkret, vi skal måle på?


22. December 2020 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 8

Verdensmål 8 - delmål 8.5: Produktiv beskæftigelse for alle
Odense Kommune ønsker at fremme beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige (delmål 8.5).
Dette kan være ved, at virksomheden driver socialøkonomisk virksomhed (SØV) eller ansætter ledige på særlige vilkår.

Baseline
Hvilke konkrete opgaver vil kunne varetages af medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige?
Hvilke grupper af ledige på særlige vilkår har I haft bedst erfaring med at beskæftige, hvis dette har været tilfældet?

Markedets modenhed/mulighed for påvirkning
Hvor mange timer vurderes det, at man kan beskæftige medarbejdere på særlige vilkår eller fra særligt udsatte grupper af ledige til udførelse af aftalens opgaver?


Specificering af krav
Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked?

22. December 2020 -
Questions
Fokusområde til verdensmål 10

Verdensmål 10 - delmål 10.1: Gradvis indkomststigning for den nederste del af befolkningen
For Odense Kommune er det vigtigt at mindste ulighed i samfundet. Dette gælder i forhold til køn, alder, samfundslag o.a.

Baseline
Odense kommune ønsker at vide, hvordan virksomheden arbejder ind i, at mindste ulighed for de borgere, der er i forløb og hvordan denne mindre ulighed forventes at komme til udtryk efter endt forløb. Hvordan er jeres fordeling af borgere i forløb i dag?

Markedets modenhed/mulighed for påvirkning
Hvilke konkrete tiltag har virksomheden foretaget for at mindste ulighed?
Vil det være muligt at måle på, hvordan succesraten fordeler sig på forskellige borgergrupper?

Specificering af krav
Hvilke øvrige indsatser vil virksomheden kunne gennemføre eller igangsætte for at mindste ulighed?
Hvordan måles succes og hvor stor succes kan ordregivere forvente?