Revisions- og skatterådgivning

Open/public
Start date: 19-12-2012 - 00:00
End date: 11-03-2013 - 23:59
Kære leverandører

Vi takker for jeres interesse for Københavns kommunes revisionskonsulentudbud og for deltagelsen på møderne d. 5. og 19. december. 

Vi går nu for alvor i gang med at se på behov, design og løsninger. Hertil har vi brug for jeres bidrag og vi ser frem til samarbejdet på Offentlig-Privat dialog. 

Københavns kommune vil i løbet af januar afholde interne arbejdsgruppemøder, hvor vi vil diskutere de principielle spørgsmål omkring revisionskonsulentaftalerne og vi vil løbende publicere vores spørgsmål og løsninger på portalen til diskussion.
 
De bedste hilsner og med ønsket om et godt samarbejde

Cecilie Førby og Maj Calmer Kristensen 

Forord

Københavns Kommune (KK) skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. 
Det har tidligere vist sig, at udbud af revisionskonsulentydelser kan være vanskeligt.
 
Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. Vi ønsker at skabe et paradigme, for hvordan revisionskonsulentudbud bedst gennemføres. I hele udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

KK vil udbyde revisions- og skatterådgivning med henblik på indgåelse af fælles obligatoriske indkøbsaftale. Der omsættes for ca. 8 mio. årligt. Hovedregnskabet er ikke en del af udbuddet.  

Kategorier/Fokusområder 

Kravspecifikation

Kravspecifikationen beskriver hvad Københavns Kommune forventer af tilbudsgiver. Tilbudsgiver bedes kommentere kravspecifikationen, således at KK kan få udarbejdet en kravspecifikation der sikrer høj kvalitet og konkurrence. 
Hvilke kategorier er der indenfor revisions- og skatterådgivning (revisionskonsulentydelser som ikke er omfattet af hovedregnskabet)?

Hvordan kan de forskellige kategorier puljes/deles?

• Arme og ben (fx projekter der kan løses af en konsulent, som har en HD og 2 års erfaring)

• Erklæringsydelser (tilskudsregnskaber)

• Rådgivning (?)

Hvordan adskiller rådgivning sig fra i forhold til at rådgive en offentlig virksomhed contra en privat virksomhed?

Udvælgelseskriterier (egnethed)

Udvælgelseskriterierne skal bruges til at vælge, hvilke virksomheder som er bedst egnet til at afgive tilbud. Egnethed vurderingen vil bl.a. blive foretaget på baggrund af finansiel formåen og erfaringer. 
Hvordan skal en referenceliste udformes, således at den afspejler kompetencer indenfor det udbudte område?

Tildelingskriterier

Tildelingskriterierne skal anvendes til, at finde et antal leverandører som skal tilknyttes rammeaftalen. Det overordnede tildelingskriterium er ”det økonomiske mest fordelagtige” tilbud. Hvor underkriterierne vil være primært kvalitet og pris. 

Hvilke kriterier giver den bedst egnede mulighed for at vinde?
11. Januar 2013 -
Idea
Kravspecifikation
Snitflader

Kære leverandører,

Det er planlagt at lave to forskellige udbud i forhold til revisionsydelser. Det ene udbud omhandler ”Revisionsaftalen” herunder hovedregnskabet (det med kursiv skrift), det andet udbud omhandler ”Revisionskonsulentaftalen” herunder rådgivning og assistance (det med fed skrift). Dialogportalen vil kun omhandle ”Revisionskonsulentaftalen”. ”Revisionsaftalen” er skitseret her, for at gøre snitfladerne mellem de to aftaler tydeligere.

Revisionsaftalen (hovedregnskabet):

·         Revision af kommunens regnskab herunder alle påkrævede handlinger med henblik på at gennemføre den lovpligtige revision af KK’s regnskab

·         Revision / påtegning af tilskudsregnskaber og refusionsopgørelser i medfør af valgt revisor og som ikke valgt revisor

·         Udvidet forvaltningsrevision på anfordring af Revisionsudvalget  

Revisionskonsulentaftalen (rådgivning og assistance):

·         Assistance i forbindelse med operationelle opgaver

·         Rådgivning i forbindelse drift og udvikling af forretningsområder, processer, interne kontroller m.v.

·         Revision af regnskaber for selvejende institutioner

 

KK har følgende spørgsmål til markedet i forhold til snitfladerne mellem de to aftaler:

Hvis samme leverandør vinder begge aftaler, hvordan vil denne håndtere de lovfastsatte krav til uafhængighed i forbindelse med løsning af opgaver indenfor begge opgaveområder herover?

Hvordan vil en tekst der regulerer uafhængighed lyde i en kontrakt?

11. Januar 2013 -
Questions
Kravspecifikation
Specificering af opgaver

KK har følgende spørgsmål til revisionskonsulentaftalen i forhold til at specificere hvilke opgaver, der ligger under de tre punkter:

·         Assistance i forbindelse med operationelle opgaver

Hvilke opgaver ligger indenfor dette område?

 

·         Rådgivning i forbindelse drift og udvikling af forretningsområder, processer, interne kontroller m.v.

Hvilke opgaver er der indenfor dette område?

 

·         Revision af regnskaber for selvejende institutioner

Hvordan skal dette specificeres?

22. Januar 2013 -
Idea
Kravspecifikation
Ingen delaftaler

KK overvejer kun at lave en aftale på revisionskonsulentydelser med kun én leverandør.

8. Februar 2013 -
Idea
Kravspecifikation
Delaftaler og kravspecifikation

Vi har samlet alle de kommentarer vi har fået. Der er vedhæftet et udkast til delaftaler og kravspecifikation.

I bedes kommenterer dette, hvis fx en anden opbygning/ydelser ville være hensigtsmæssigt.

13. Februar 2013 -
Idea
Kravspecifikation
Udkast til delaftaler og kravspecifikation

Delaftale 1

Delaftale 1 vil som udgangspunkt omhandle udarbejdelse af opgørelser og regnskaber, eller lignende opgaver som anses for at være ”forbudte” ydelser jf. revisorlovens § 24, stk. 3 for den revisor som afgiver revisionspåtegning på regnskaber eller afgiver andre erklæringer med sikkerhed (der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug).

Assistance i forbindelse med operationelle opgaver: 

Udarbejdelse og opstilling af regnskaber

Bogføringsopgaver

Afstemningsopgaver herunder Systemafstemninger

Varetagelse af administrative opgaver

Indtægtsoptimeringsopgaver, bl.a. i relation til stats- og momsrefusion 

 

 

Delaftale 2

Delaftale 2 omhandler som udgangspunkt aftalte arbejdshandlinger, der ikke anses for at være ”forbudte” ydelser jf. revisorlovens § 24, stk. 3 ydelser for den revisor som afgiver revisionspåtegning på regnskaber eller afgiver andre erklæringer med sikkerhed (der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug). Derudover vil de selvejende institutioner samt § 60-selskaber have mulighed for at anvende aftalen.

Rådgivning i forbindelse med drift og udvikling af forretningsområder, processer, interne kontroller m.v.:

Økonomisk rådgivning, herunder

  • Udarbejdelse af Kasse- og regnskabsregulativ (Økonomistyringsprincipper)
  • Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser
  • Implementering af interne kontrolprocedurer 

Besvigelsesundersøgelser

Projekt- og tilskudsregnskaber – eksternt finansieret

Analyser

Udvidet IT-revision

Selskabs-revision

Skatte- og afgiftsgennemgange

Øvrige analyseopgaver f.eks. budget-, likviditets- og finansieringsanalyser

Rådgivning om interne kontroller og forretningsgange

Rådgivning i forbindelse med generel bogføring og udarbejdelse af regnskaber/opgørelser

Afstemninger overfor 3. mand (eks. lønafstemning til brug for skat)

Tema-/fokusrevision på det sociale område

Opstilling og revision af projekt- og EU-regnskaber 

Revision af regnskaber for selvejende institutioner:

Antal af institutioner der kan gøre brug af rammeaftalen

Afklare om honorering skal ske via timepris eller fast pris (afh. af inst. type)

 Indhold af aftale, eksempelvis finansiel - og juridisk/kritisk revision, forvaltningsrevision 

Hvorvidt særlige erklæringer såsom projekt- og EU-regnskaber er inkluderet i aftalen

KK bør specificere ydelsens art (herunder hvilke særlige krav og regler kommunen har til revisionen), og hvilket selvejende institutioner som skal revideres (herunder seneste årsregnskab)

§ 60-selskaber:

Liste over § 60-selskaber som kan gøre brug af rammeaftalen

 

6. Marts 2013 -
Questions
Udvælgelseskriterier (egnethed)
Erhvervsansvarsforsikring

I forhold til erhvervsansvarsforsikring:
Hvad skal dækningssummen mindst være pr. skadebegivenhed?