Innovative løsninger til en dele-ordning for kommunens køretøjer

Open/public
Start date: 13-09-2013 - 00:00
End date: 07-10-2013 - 23:59
Som grøn transportkommune med fokus på effektivisering overvejer Ballerup Kommune, hvordan kommunens behov for intern, arbejdsrelateret medarbejdertransport fremover kan dækkes af en dele-løsning, der reducerer både til kommunens omkostninger til intern, opgaverelateret medarbejdertransport og til CO2-udledningen fra køretøjer, der anvendes til dette formål. 

Ballerup Kommune ønsker som forberedelse til et eventuelt udbud en dialog med markedet og potentielle leverandører af transportløsninger inden for flådestyring, delebilordninger m.v. 

Hvis din virksomhed har forslag eller gode idéer til, hvordan fremtidens løsning for intern, opgaverelateret medarbejdertransport i Ballerup Kommune kan organiseres og styres, vil vi gerne invitere dig til at deltage i dialogen med idéer, forslag og kommentarer. 

Dialogen på sitet er åben frem til og med 7.oktober 2013.  

Om dialogprocessen
Formålet med dialogen er at afstemme kommunens behov og ambitionsniveau med de løsninger, som markedet kan levere. 
 
Ballerup Kommune er meget interesseret i dialogen med markedets aktører, og opfordrer alle med relevante forslag og kommentarer til at deltage. Ballerup kommune er dog ikke forpligtet til at følge de forslag og kommentarer, som fremkommer gennem dialogen. 

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde onsdag den 9. oktober, hvor interesserede leverandører inviteres til at deltage. 
 
På mødet har de enkelte leverandører mulighed for i fortrolighed at fremlægge detaljerne i virksomhedens løsningsforslag og komme med idéer og forslag til, hvorledes løsningen eventuelt skal udbydes. 

Tilmelding til mødet kan ske hos Mette Moes Nørgaard, Ballerup Kommune, på e-mail mmno@balk.dk eller telefon 4477 3202

Af ressourcemæssige årsager forbeholder Ballerup Kommune sig ret til at begrænse antallet af deltagere i leverandørmødet. Efter modtagelsen af anmodningerne om deltagelse vil Ballerup Kommune udvælge de virksomheder, som vurderes at ville give den mest relevante og bredeste indsigt i de løsninger, markedet kan levere. 

Hvis dialogen med markedet resulterer i et udbud, vil referat af dialogen på portalen www.offentligprivatdialog.dk samt spørgerammen der anvendes på leverandørmødet, blive vedlagt det endelige udbudsmateriale, således at alle interesserede leverandører kan se, hvad der er blevet talt om, og har mulighed for at byde på opgaven ud fra samme forudsætningsgrundlag. 

Materialet, som ligger til grund for dialogen, er i udkastform, og forventes løbende at blive udviklet/ændret. Et eventuelt udbudsmateriale forventes derfor at være væsentligt forskelligt fra det materiale, der er fremlagt i dialogprocessen. 
 
Grundlag for markedsdialogen
 
Til leverandørernes orientering og brug i forbindelse med input, idéer, løsningsforslag, m.v. henvises til følgende baggrundsmateriale:

• ”Rammer for dialogen” (notat, der opsummerer mål og rammer for dialogen, herunder de mål Ballerup Kommune har for en eventuel kommende dele-ordning)
 
• ”CO²-reduktion og energioptimering i vognparken i Ballerup Kommune” (Rapport fra Green Mobility, der analyserer potentialet for CO2 reduktion i kommunens vognpark)

• ”Mobilitet i Ballerup Kommune. Analyse af personalets kørsel. Version 4.0” (intern analyse af køremønstre og transportomkostninger i kommunen)   

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.
Opret dig som bruger her: 
http://www.offentligprivatdialog.dk/edit-bruger.aspx

FREMGANGSMÅDE:
1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.
2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.
3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.
25. September 2013 - Anonymous
Idea
- Forslag til dele-ordning
Delebil udstyr i Ballerup Kommunes biler

Erfaringer viser at ved at der kan spares C02 og penge ved anvende delebilsudstyr i kommunens biler. Delebilsudstyret giver mulighed for at optimere og reducere vognparken. En  synlighed for den enkeltes forbrug understøtter en adfærdsændring blandt medarbejderne der forstærker den samlede besparelse. Hertz delebilen har erfaringer fra offentlige og statslige institutioner med at drive delebilsordning med institutionens egne biler. Hertz delebil har eksisteret i Danmark siden 1998, og vores system håndterer hver dag i Scandinavien over 36.000 brugere og 1.200 biler. 

26. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Forslag til dele-ordning
Lukket, halvåben eller åben ordning

En delebilordning kan etableres, så den er:

- lukket, hvor det kun er kommunens interne transportopgaver, der administreres i et delebil-agtigt system. Der er her nogle effektivitetsgevinster at hente. I bund og grund handler det dog udelukkende om at optimere driften af kommunens flåde af køretøjer v.h.a. teknologi kendt fra eksisterende delebiludbydere.
- halvåben, som ovenfor, men hvor køretøjerne også kan benyttes af kommunens medarbejdere privat for egen regning. Herved optimeres kommunens drift af køretøjerne samtidigt med at medarbejdernes brug bidrager til den samlede økonomi, hvilket i sidste ende mindsker kommunens omkostninger til flådedriften. For medarbejderne tæller det som et personalegode, idet medarbejderne får adgang til mobilitetstilbud, som de ellers ikke ville have adgang til.
- åben, som ovenfor, men hvor alle borgere i kommunen gives adgang til at bruge bilerne for egen regning. Herved optimeres driften yderligere og prisen for brug af bilerne bliver endnu lavere. Samtidigt fungerer ordningen som en demokratisering af mobilitetstilbuddene, idet borgere, der ikke har råd til at anskaffe en bil, får adgang til biler, hvor de kun skal betale for den faktiske brug. Et sådant tilbud kan supplere eller delvist erstatte offentlige, kollektive trafiktilbud, der ellers i tyndere befolkede områder kan være særdeles kostbar i drift.
Tænker kommunen sig en lukket, halvåben eller åben model?

26. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Forslag til dele-ordning
Faste pladser

En delebilordning kan operere efter tre modeller:

1) Hver bil har sin faste plads. Når en bruger skal bruge en bil, reserveres en bil af en given type fra en bestemt lokation og efter endt brug returneres bilen til samme lokation. Systemet giver mulighed for reservation med såvel kort varsel som langt ude i fremtiden. Systemet er velkendt og har været benyttet af delebilorganisationer over hele verden gennem mere end 25 år og der er solide og veldokumenterede erfaringer, samt undersøgelser af de miljømæssige effekter. 
2) Fri flåde med faste pladser. Når en bruger skal bruge en bil, undersøger brugeren ledige biler i nærheden og reserverer én med omgående virkning. Brugeren henter bilen fra den lokation, hvor den er parkeret, og efter endt brug afleveres bilen på en ud af et antal etablerede lokationer (på engelsk kaldes dette system for "one-way, station based carsharing"). For brugerne opleves systemet umiddelbart væsentligt mere fleksibelt, men det er ikke muligt at reservere lang tid i forvejen, da det ikke kan vides, hvor bilerne vil befinde sig på et givet tidspunkt ude i fremtiden. Endvidere kan der opstå problemer med, at bilerne klumper sig sammen, hvorfor det kan være nødvendigt at re-distribuere bilerne regelmæssigt, f.eks. om aftenen. Systemet kaldes også for delebybiler, da det har ligheder med bycykler. Der er begrænsede erfaringer med sådanne systemer.
3) Som ovenfor, men hvor bilerne kan efterlades ethvert sted, hvor det er lovligt at parkere, dog inden for nærmere angivne zoner (på engelsk kaldes dette system for "one-way, free-flow carsharing"). Dette system opleves endnu mere fleksibelt, men stiller store krav til den bagvedliggende infrastruktur. Også her er der begrænsede erfaringer.
Eventuelt kan en delebilordning etableres som en kombination af ovenstående, således at nogle biler har faste pladser, mens andre flyder frit uden faste pladser.
Tænker kommunen sig et traditionelt delebilsystem med faste pladser, en delebybilordning med etablerede lokationer, et delebybilsystem uden etablerede lokationer eller en kombination heraf?

26. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Forslag til dele-ordning
Enkeltbiler eller biler i puljer

En delebilordning kan etableres således, at brugerne enten reserverer et konkret køretøj eller et af flere køretøjer af samme type fra samme lokation (en pulje). I systemer, hvor brugerne reserverer bestemte biler, kan der opstå situationer, hvor reservationerne bliver fordelt uheldigt mellem bilerne, således at flåden udnyttes suboptimalt. Med pulje-reservation udnyttes flåden mere optimalt.

Har kommunen overvejet, om pulje-reservation skal være et krav?

26. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Forslag til dele-ordning
Forhåndsreservation til kommunens interne transportopgaver

I en delebilordning, hvor det ikke kun er kommunens interne transportopgaver, der løses, men hvor bilerne også kan benyttes af kommunens medarbejdere privat eller evt. af alle borgere i kommunen, kan det overvejes, om (nogle af) bilerne på forhånd skal reserveres til kommunens interne transportopgaver i bestemte tidsrum, f.eks. kl. 8-16 på hverdage uden for skolernes ferieperioder.

Har kommunen gjort sig nogen overvejelser, om der skal være sådanne forhåndsreservationer og i så fald i hvilket omfang?

26. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Forslag til dele-ordning
Biltyper

I en delebilordning med forskellige biltyper, kan brugerne i hvert enkelt tilfælde reservere et køretøj, der til den konkrete transportopgave matcher behovet, hvorved der gennemsnitligt benyttes mindre biler.

Har kommunen gjort sig nogen overvejelser eller foretaget nogen analyser af, om sammensætningen af en delebilflåde skal være anderledes end den eksisterende flåde, og i så fald i hvilket omfang?

27. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Erfaringer/potentiale
Delebiler, bycykler, bus og tog

I en delebilordning opereres typisk med en prisstruktur, hvor de faste omkostninger er meget lave, mens de variable omkostninger er relativt høje, idet der primært betales for den faktiske brug af bilerne. Dermed får brugerne et kraftigt incitament til i hvert enkelt tilfælde at overveje, om en bil faktisk er nødvendig, eller om den konkrete transportopgave kan klares med cykel, bus eller tog eller en kombination heraf. Delebiler skal på denne måde ses som et supplement til cykel, bus og tog, og erfaringsmæssigt begrænses bilkørslen med 30-50 % med tilsvarende reduktion i forurening og CO2-udledning.

Har kommunen gjort sig nogen overvejelser om, hvordan delebiler skal indgå i det samlede mobilitets-mix, herunder om der samtidigt oprettes en bycykelordning?

27. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Erfaringer/potentiale
Elbiler og fossilbiler

I en delebilflåde kan der både indgå elbiler og biler fremdrevet af fossile drivmidler. Med en passende kombination kan brugerne vælge at reservere en elbil i de tilfælde, hvor en sådan i forhold til rækkevidde, personantal og baggage plads er tilstrækkelig, mens en fossilbil kan reserveres til de transportopgaver, der ikke kan løses med en elbil.

Har kommunen gjort sig nogen overvejelser om, hvorvidt og i så fald i hvilket omfang, elbiler skal indgå i flåden? Har kommunen nogen analyser af, hvor stor en andel af kommunens interne transportopgaver, der kan løses med elbiler?
Har kommunen gjort sig nogen overvejelser om, hvorvidt prisstrukturen skal give ekstra incitament til valg af elbiler og/eller anden form for incitamentsstruktur?

27. September 2013 - Knud Henrik Strømming
Questions
- Erfaringer/potentiale
Miljøvenlige biler

Qua den "omvendte" prisstruktur med lave faste omkostninger og relativt høje variable omkostninger, hvorved bruger får et kraftigt incitament til at vælge cykel, bus og tog, hvor det er muligt, qua den gennemsnitligt mindre bilstørrelse som funktion af et bedre match mellem biltype og behov i hvert enkelt tilfælde og qua en bedre udnyttelse af flåden, hvorved der skal produceres og bortskaffes færre biler, medfører brug af delebiler væsentlige miljøfordele. Herudover kan der være et ønske eller krav om, at bilerne i flåden skal opfylde givne emissionskrav.

Har kommunen gjort sig nogen overvejelser om, hvorvidt der skal stilles krav om, at bilerne skal overholde bestemte emissionsstandarder?

27. September 2013 - Trond Poulsen, FOUNDERS A/S
Idea
- Forslag til dele-ordning
Lad borgerne og de ansatte i kommunen dele deres private biler med hinanden.

Vores (Minbildinbil.dk) model for bildeling går på, at allerede eksisterende biler bliver delt af mange. Det sikrer bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer og nye ressourcer behøver ikke blive brugt. Effekten er både nedsætning af omkostninger og bedre miljøhensyn. Færre biler betyder også mindre plads brugt på parkerede biler.

Som Danmarks første, ægte, person til person privat biludlejning., gør vi det muligt at stille sin bil til rådighed for andre. Derved kan folk uden bil, nemt få adgang til en i nærheden, uanset hvor og hvornår de har brug for det. Vores mål er at gøre det så nemt, bekvemt og sikkert som muligt at dele sin bil.

Via vores hjemmeside er det muligt for borgere at finde biler i deres nabolag, arrangere udlevering og betaling, samt sikre forsikring i lejeperioden.

Vi mener, at vores model for delebil er den innovative og progressive form, Ballerup Kommune har brug for.
Den giver to muligheder, der ikke udelukker hinanden:
A) At Ballerup selv har en park af indkøbte biler, hvis udveksling bliver håndteret via vores service. Dette kan arrangeres, så det foregår geografisk afgrænset til borgere i Ballerup. Ballerup Kommune kan derved udleje sine biler til borgerne, når den ikke selv bruger dem. Bilerne bliver bedre udnyttet, kommunen tjener penge som udlejer og der ydes en rigtigt god service til borgere. Samtidig er det en fleksibel måde at håndtere bilparken i arbejdstiden.

Og B) At Ballerup kommune lader sine medarbejderes og allerede eksisterende biler indgå i en pulje af lejebiler.Det handler om, at lade medarbejderne leje deres private biler ud til kommunens brug i arbejdstiden, så kollegaer lejer hinandens biler til arbejdsture. Det giver en masse fordele:
1) Kommunen mindsker udgifter til drift og ejerskab af bilpark samt brug af eks. taxa-service.
2) penge der bruges på jobrelateret transport gives tilbage til medarbejderne og andre borgere der stiller bil til rådighed. Derved kan de tjene deres udgifter til en bil ind igen, mens den ellers ville have stået parkeret.
3) Bilerne er allerede i medarbejdernes besiddelse. Ingen nye ressource-investeringer skal laves og det minimerer behovet for at købe nye biler, til gavn for miljø og byrum.

Begge løsninger vil resultere i mindre CO2 (færre biler og mere effektivt brug), mindre omkostninger og stor fleksibilitet i bilparkens tilgængelighed, da alle biler potentielt er til rådighed.
Ved løsning A er bilerne effektivt udnyttede og tjener samtidig lidt af sig selv hjem, der er ingen faste udgifter til deleordningen – kun ved selve transaktionen.
Ved Løsning B er der ingen fast bilpark at vedligeholde, drifte og servicere fra kommunens side. Alle penge der bruges på biler falder direkte i borgernes og medarbejdernes lommer.
Begge modeller giver en fleksibel løsning med overblik over bilernes tilgængelighed og placering.

Der er også store sociale fordele: meget lave priser til borgernes benyttelse af biler; mulighed for at involvere borgere i evt. service med at levere bilen frem for at lade den afhente og penge tilbage til borgerne og medarbejderne. Alle der har en bil kan tjene på ordningen og alle der ikke har har meget lave omkostninger ved at benytte dem.

Vi vil meget gerne diskutere mulighederne yderligere.

27. September 2013 - Carl Henrik Nielsen, CLEARDRIVE A/S
Idea
- Forslag til dele-ordning
Delebiler i Ballerup bør være mere end kommunens egne biler og kørselsbehov

Først og fremmest bør Ballerup Kommune gøre sig overvejelser om ambitions og effektivitets niveau, såfremt man ønsker en delebils løsning til kommunens interne kørsel.  At etablere en delebilsordning internt i kommunen og virksomheder vil alt andet lige kunne skabe en reduktion af biler på op til 30%, samt gøre det lettere i dagligdagen at administrere (ingen nøgler), at booke (online) og sikre en høj udnyttelse af biler (reservationssystem og indsamling af køredata).  Men som alle andre flådeordninger, så kræver en delebils løsning en vis administration, hvorfor det må anbefales at et større antal biler indgår i den interne delebilsordning for at få den nødvendige effekt og projektet kan realiseres.

Et ambitiøst alternativ til selv at drive en delebilsordning, som også nævnes i andre indlæg, er at indgå et samarbejde med eksterne leverandører og anvende delebiler, der administreres 100% af delebils leverandøren, og som efter endt arbejdstid kan anvendes af borgere og medarbejdere. En sådan service har bl.a. den fordel:
- at der er flere brugere til at betale for køretøjer, da det er tilgængeligt i flere timer
- at service arbejdet håndteres eksternt - f.eks. med social arbejdskraft fra kommunen.
Ballerups største potentiale er dog at samarbejde med andre mobilitetsaftagere i Ballerup kommunen, mere præcist virksomhederne. Hvis man inkluderer erhvervsområdet i Lautrupgaard i et fælles initiativ til at effektivisere brug af biler, undgå trængselstid og reducere CO2 og forurening bliver effekten desto større. Ikke bare for kommunen kørsel, men for alle kommunens virksomheder og evt. borgere.
Tuxi har over en længere periode være i dialog med større virksomheder i Lautrupgaard om at etablere en delebils ordning i Lautrupgaard med 50 el-delebiler (Tuxis), som virksomhederne kan anvende til møde- og funktionskørsel. Bilerne vil være frit distribueret i Lautrupgaard og kan anvendes af alle virksomheder og medarbejdere efter behov.
Ballerup og Lautrupgaard skal ses i en større sammenhæng, da Tuxi vil etablere flere celler af delebiler end blot Lautrupgaard. Centrum af hovedstaden (København og Frederiksberg, CPH Lufthavn) vil være en stor celle og en celle ved Høje-Taastrup station vil ligeledes etableres. Det betyder at brugere der skal til eller fra Lautrupgaard, har mulighed for at afhente eller aflevere en bil på Høje Taastrup station, i hovedstaden eller ved lufthavnen.
I forbindelse med etableringen af denne service er det helt oplagt at Ballerup kommune har adgang til Tuxi-bilerne og at Tuxi administrerer de af Kommunens biler, som kommunen finder hensigtsmæssigt at dele i sine egne lukkede brugergrupper.
Ang. drivmiddel, så er det oplagt for Ballerup kommune at fokusere på hvor stor en andel af kørslen, der kan dækkes af en elbil, der med 2. generations elbiler, såsom Renault ZOE, har en faktuel rækkevidde på 150 km. Som det ses i Kommunens materiale, så kører den gennemsnitlige bil i kommunen cirka 61 km. om dagen (1,9 mio. km - 155 biler - 200 dage), hvilket nemt kan køres af de fleste elbiler. Bilerne i hjemmeplejen kører  57 km. pr. dag (712.000 km - 34 biler - 365 dage).
Styrken ved en løsning som Tuxi er netop af den er en del af løsningen til både at reducere interne puljebiler, taxi og kørselsgodtgørelse, som Ballerup har i fokus, men også at den kan støtter initiativer ifm. virksomhederne i kommunen. Derved bliver perspektivet en mere generel reduktion af CO2 og forbedring af mobiliteten i kommunen.
Tuxi ser frem til en videre dialog med kommunen om løsningsmuligheder til både kommune, virksomheder og borgere i Ballerup Kommune, samt inkludere Ballerup Kommune og Lautrupgaard i en fælles ansøgning til Energistyrelsens infrastrukturpulje.