Rammeaftale 50.48 – Tele og data

Open/public
Start date: 19-09-2013 - 00:00
End date: 18-10-2013 - 23:59

OBS: Deadline for at kommentere nærværende materiale er rykket til den 18. oktober 2013, kl. 16.
SKI inviterer potentielle leverandører til teknisk dialog i forbindelse med et kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om tele og data. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input i forhold til, hvordan udbuddet kan formes.  

 

Generelt om udbuddet 50.48 Tele og data

Udbuddet vedrører udbud af en kommunalt forpligtende rammeaftale for levering af tele og data: ”50.48 Tele og data”. Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men øvrige kunder kan tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet hvor mange kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge sortimentet på aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil fremgå af udbudsmaterialet.
 
Der kan læses mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner her: https://www.ski.dk/viden/Sider/Forpligtende-indkoebsaftaler.aspx

Væsentligt for udbud af de kommunale forpligtende indkøbsaftaler er, at der etableres en ekstern projektgruppe bestående repræsentanter fra kommunerne, som medvirker til at træffe beslutninger omkring udbudsdesign mv. og deltager i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
 
Overordnet forventes det at udbuddet omfatter: Fastnettelefoni, mobiltelefoni (voice og data), mobilt bredbånd, opkoblinger til hjemmearbejdspladser, tilbehør og tilknyttede service ydelser. Derudover vil der være en række yderlige ydelser og services som skal leveres. Det er endnu ikke endeligt besluttet om terminaler (telefoner) indgår i aftalen. Aftalen vil i stort omfang indeholde et sortiment svarende til den eksisterende SKI aftale ”02.08 Tele og data”.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i første kvartal 2014.

Dialog omkring tele og data udbud
SKI og den eksterne projektgruppe bestående af repræsentanter fra Fællesudbud Sjælland (FUS), KomUdbud, Indkøb Nordsjælland (IN), Spar 5, Brønderslev Kommune, Københavns Kommune, Odense Kommune, Aarhus Kommune og Varde Kommune inviterer i forbindelse med et kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende rammeaftale på tele og data potentielle tilbudsgivere til teknisk dialog. Formål er, at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input i forhold til, hvordan udbuddet kan udformes. Der er udsendt forhåndsmeddelelse vedr. den tekniske dialog d. 5. september 2013 via TED.
 
Dialogen foregår på platformen OffentligPrivatDialog.dk, hvor SKI indbyder relevante markedsaktører til at give deres synspunkter til SKI’s overvejelser omkring det kommende udbud af tele og data. 

Formålet
Formålet med den offentlige-private dialog er at få afprøvet tankerne med potentielle tilbudsgivere på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for evt. at indarbejde feedback i udbuddet.

SKI har en række spørgsmål og emner, som vi særligt ønsker at markedet tager stilling til (se menuen til venstre). Der vil være tale om en løbende proces, hvor SKI vil stille spørgsmål, og der vil være løbende tidsfrister for at give input. Når SKI på et senere tidspunkt begynder at udarbejde udbudsmaterialet, forventes det, at relevante dele af udbudsmaterialet (tilbudslister, kravspecifikation mv.) løbende vil blive gjort tilgængeligt for kommentering hos leverandørerne. Leverandørernes input vil løbende blive evalueret.

Få adgang til dialogen
Dialogen påbegyndes medio september 2013, og forventes afsluttet medio december. 

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedr. en kommunal forpligtende aftale på tele og data kan deltage på ”idé-udbud”. 

BEMÆRK: Du skal oprette dig med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:
http://www.offentligprivatdialog.dk/opret-bruger.aspx 

FREMGANGSMÅDE:
1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.
2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.
3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

Deadline
Nærværende materiale kan kommenteres frem til den 18. oktober 2013, kl. 16.

Øvrige opmærksomhedspunkter
Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne inputs. 
 
Svar, der afgives af SKI, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar. 
25. September 2013 - Anonymous
Questions
- 2 Tildelingskriterier
vedr. dokumentet "Generel information"

Hej,

 

jeg vil blot gøre jer opmærksom på at pkt. 2. Tildelingskriterier ikke fremgår af dokumentet "Generel Information". Bør det gøre det?

 

mvh

Hanne Højer

Telenor

11. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 2 Tildelingskriterier
Tidsplan for implementering

I forbindelse med ”Tildelingskriterier” nævnes tidsplan for implementering af krav i udbuddet.

Udvikling af nye produkter er ofte påkrævet, da produktkrav og betingelser, relateret til SKIs efterspørgsel, sjældent er identiske med leverandørernes standardprodukter og vilkår. At udvikle, implementere og teste forudsætter minimum seks måneder på aftaler af den størrelse, som SKI udbyder.

Det anbefales derfor som idé oplæg, at der gives minimum seks måneder fra kontraktstart som implementeringsperiode.

11. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Teknologineutralitet i relation til hjemmearbejdspladser

Jf. spørgsmål 2 under ”Udbudsscenarie” stilles spørgsmål vedr. teknologineutralitet i relation til hjemmearbejdspladser.
Dette vil generelt være det bedste alternativ, der giver den bedste mulighed for at levere en rigtig god dækning i samtlige områder af Danmark.
Der nævnes dog også, at der stilles krav til hastigheder mv. For at kunne opfylde dette forudsættes en bundling bestående både af en fast internet opkobling og en mobil opkobling, hvis det ønskes, at hjemmearbejdspladser også skal kunne leveres på mobile opkoblinger. Afskæres den faste opkobling medfører det, at helt almindelige krav vedr. båndbredde etc. ikke kan opfyldes. Med en mobilobkobling er det kun muligt at møde kundens krav en gang imellem, men man kan ikke være sikker på at kunne gøre det hele tiden.

Det foreslås derfor som idéoplæg, at efterspørgselen efter hjemmearbejdspladser gøres teknologineutralt, men at der fortsat er fokus på udvalgte krav til performance.

11. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Eneleverandøraftale eller en model med miniudbud

Jf. spørgsmål 3 under ”Udbudsscenarie” overvejes, hvorvidt der skal laves en eneleverandøraftale eller en model med miniudbud

Der er relativt få aktører i markedet, som er relevante for aftalen. Anvendelse af miniudbud under aftalen vil give mulighed for en flerleverandøraftale og disse få aktører vil derved alle få mulighed for fortsat at deltage i konkurrencen om at blive leverandør til SKI kunderne. Derudover vil kunderne kunne konkurrenceudsætte bl.a. priserne yderligt, når der bliver mulighed for at handle via miniudbud. 

Det foreslås derfor som idéoplæg, at når der er så få leverandører i markedet, så vil en aftale med flere leverandører vil være acceptabel at overskue for kunderne.

11. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Flatrate produkter

I forbindelse med ”Sortiment” nævnes, hvordan et krav om flatrate vil blive modtaget.

Der er generelt stor efterspørgsel efter flatrate produkter. Kommunerne har dog ikke i alle sammenhæge behov for flatrateprodukter og der bør derfor også efterspørges forbrugsafregnede abonnementer, så alle behov tilgodeses. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at total flatrate uden et maks. forbrug, vil være med til at øge omkostningerne og dermed priserne. Det kan derfor anbefales, at der efterspørges flere varianter af flatrate pakker.

Det foreslås derfor som idéoplæg, at der både skal efterspørges flatrateydelser, i flere varianter afhængig af behov, samt forbrugsafregnede ydelser.

11. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Implementering

I forbindelse med ”Service” nævnes, hvordan det sikres, at implementeringen sker uden store gener for kunderne .

Første forudsætning for en god implementering er en rimelig tidshorisont. En rimelig tidshorisont er som minimum seks måneder fra kontraktstart. Disse seks måneder skal anvendes til udvikling, implementering samt dimensionering af de enkelte kunders løsninger. Derudover skal de anvendes til informationsindsamling af kunderne selv.

Det anbefales derfor som idé oplæg, at der gives minimum seks måneder fra kontraktstart som implementeringsperiode.

11. Oktober 2013 - Anonymous
Questions
- 8 Andet
Proces efter f. 18. okt

Hvad er processen efter d. 18. okt. hvor leverandørerne har haft mulighed for at byde ind med spørgsmål og ideer. Kommer der en runde 2 hvor man går dybere i de krav som overvejes medtaget i dette udbud eller er dette eneste chance for at give input?

14. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Udbudsscenarie - pkt. 1

jvfr. spm. 1 vedr. hvor stor en del af sortimentet skal indgå i samme aftale. Her anbefales model "b" eller "c". Dette bla. grundet i at mobil og fastnet hænger godt sammen i ringegrupper, såvel teknisk som økonomisk. Ligeledes er det en mulighed at udskille terminaler og køre dette i et selvstændigt udbud; som leverandør er vi dog neutrale overfor dette.

14. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 8 Andet
Fakturering

SKI og den eksterne projektgruppe bør medtage fakturering i overvejelserne omkring tele og data udbud, idet korrekt fakturering har en stor betydning for kunderne. En mulig måde at sikre en højere grad af korrekt fakturering kunne være at vælge nogle simple abonnementer, feks. flatrate, samt pålægge (høj) bod på fejlagtige fakturaer

14. Oktober 2013 - Anonymous
Questions
- 2 Tildelingskriterier
Stand by pris

Hvad ligger der i begrebet "stand by pris"? venligst uddyb dette

15. Oktober 2013 - Anonymous
Questions
- 1 Udbudsscenarie
pkt. 3: eneleverandøraftale eller miniudbud

Hvordan vil SKI sikre at forpligtelsen for at anvende aftalen vil blive opretholdt på en eneleverandøraftale? Hvordan vil SKI sikre at der rent faktisk bliver kørt miniudbud? På den nuværende SKI aftale opleves det ikke at der reelt bliver kørt miniudbud, måske pga. manglende villighed blandt kommunerne?

15. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
pkt. 5 udarbejdelse af forbrugsprofiler

I pkt. 5 bliver der spurgt hvor væsentligt det er for branchen at der bliver udarbejdet forbrugsprofiler på de kunder som tilslutter sig aftalen.

 

For leverandøren er dette ikke afgørende. Det som er væsentligt er at forholde sig til i hvor høj grad at mobilen kan/må anvendes til privat forbrug.

15. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 6 Totalomkostninger (TCO)
pkt. 3. Anvendelse af eksisterende udstyr

Genanvendelse af eksisterende udstyr er ikke muligt for så vidt angår routere til hjemmearbejdspladser. Dvs. ved et leverandørskifte skal routeren udskiftes. Omkostninger for returnering af disse påhviler leverandøren, hvorfor kunden ikke vil skulle påregne en omkostning ved dette. For så vidt angår andet udstyr (dækningsanlæg, fastnet-udstyr etc.) vil disse i et vist omfang kunne genbruges af den ny leverandør. Evt. bortskaffelsesomkostninger vil påhvile leverandøren og er således ikke noget at kunden vil blive belastet af.

15. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 6 Totalomkostninger (TCO)
pkt. 1 Forbrugsmønstre

Der efterspørges en mulighed for at tilbyde en service der løbende sikrer den for kunden mest optimale fordeling af flatrate og forbrugsafregnet abonnementer.

 

Denne tvivl om valg af abonnementstype kunne SKI komme udover ved at give alle brugere et flatrate abonnement, med et indbygget loft, for at undgå fraud

15. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Medarbejderens privat forbrug

SKI bør overveje i hvor høj grad man ønsker at åbne op for private brugerbetalte ydelser via arbejdsmobilen, idet der kan være juridiske forhold som der skal tages hensyn til. Såfremt en brugers abonnement overvejende anvendes til privat brug, er brugeren reelt stillet som en privatforbruger med alle de rettigheder og forhold der henfører hertil, uanset at den juridiske ejer af mobilen fortsat er arbejdsgiveren. Dette bør undersøges grundigt forud for kravstillelse 

16. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
Dækning pkt. 1

pkt. 1. Hvad er branchens overvejelser omkring, hvordan der kan sikres en god dækning, dels indendørs og dels udenfor?

      Svar: vi oplever, at der er en stigende efterspørgsel efter indendørs dækning, da mobiltelefonerne i stigende grad ikke længere er et supplement til en fastnet telefon, men et reelt alternativ. Dertil kommer at en generel degradering i nye mobiltelefoners antennekvalitet medfører et behov for en øget signalstyrke. De ganske få steder, hvor der ikke er indendørsdækning og hvor opstilling af en mast ikke er mulig af fredningsmæssige eller økonomiske årsager har vi for erhvervskunder mulighed for at skabe denne dækning med enten repeaterløsninger eller små basestationer forsynet via en internetforbindelse

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
pkt. 2 Hvordan kan en evt. dækningsgaranti opbygges? Hvilke konsekvenser vil det få for priser?

En generel dækningsgaranti for hele Danmark kan ikke gives. Der vil være skovarealer eller bakket terræn, hvor der kun kan skabes dækning med opsætning af nye master, hvilket enten frednings- / naturmæssigt eller økonomisk normalt ikke vil være ønskeligt eller muligt.

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
pkt. 3. Hvor stor er værdien af at kende de præcise lokationer, hvor der skal være dækningsgaranti?

Det er afgørende at kende den præcise lokation, hvor der skal gives dækningsgaranti.

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
pkt. 4. Kan dækning – såvel indendørs som udendørs måles objektivt? Er der forslag til metoder som kan anvendes?

Det er muligt at gennemføre en måling af signalstyrken med kalibreret måleudstyr på den enkelte lokalitet indendørs eller udendørs og derefter sammenholde det med tabeller over den signalstyrke de enkelte mobiltelefoner skal have for at gennemføre opkald eller datasessioner.

I brancheregi er der i samarbejde med Erhvervsstyrelsen lige påbegyndt et projekt, som skal lede hen til en fælles og så retvisende som mulig metode til at fremstille dækningskort på tale og data. Tanken er at disse simuleringer - så præcist det nu er muligt, når vi taler simuleringer – skal gives kunderne en mulighed for at chekke, hvilken dækning og hvilken service (data/tale) de kan forvente på en given lokalitet fra den pågældende operatør. Det vil dermed også blive muligt at sammenligne de enkelte operatørers dækning fra adresse til adresse.

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Punkt 4: krav om flatrate

I punkt 4 stilles flg. spørgsmål: hvordan vil et krav om flatrate forstået som fri telefoni/data (uden max forbrug) blive modtaget?

 

SKI bør overveje om det er et reelt behov at få en flatrate med frit forbrug/uden max forbrug, taget i betragtning det relativt lave forbrug som offentlige kunder har. Det kan være en dyr løsning at skulle købe sig den frihed at få frit forbrug uden loft, hvis behovet reelt ikke er der.

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Gennemskuelige fakturaer

I punkt 3 spørges der til hvorvidt der er specifikke krav til hvilke informationer en faktura skal indeholde.

 

Det er vigtigt at sikre at lovgivningen overholdes i forhold til detaljeringsgrader på fakturaens indhold. Det er muligt at bestemme detaljeringsgraden for OIOUBL faktureringer, såfremt alle kommuner og institutioner på aftalen er enige om formatet.  Vælger kommuner og institutioner andet fakturaformat end OIOUBL, bortfalder muligheden for at benytte et specialdesignet fakturaindhold.

 

Eksempel på layout kunne være:

- Fakturaoverblik (ingen specifikation)

- Forkortet faktura uden brugerspecifikation

- Faktura med brugerspecifikation 

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Online Selvbetjeningsportal

Markedet går i retning af øget online selvbetjening og som leverandør ser vi ikke nogle udfordringer i dette

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Implementering

pkt 1. hvordan sikres en implementering uden store gener for kunderne? Hvilken information vil det være gavnligt for leverandørerne at have adgang til, således at implementering lettes?

 

svar: for at en implementering kan gennemføres uden store gener for kunderne vil leverandøren så vidt muligt sørge for at portering af numre/produkter foregår på aftalte dage og tidspunkter, hvor det passer kunden bedst. Hele implementeringsforløbet planlægges i samarbejde med kunden således at kunden hele tiden er i kontrol med hvad der skal ske. Leverandøren har projektlederansvaret. De informationer som vil være gavnligt for leverandøren at have adgang til, hos kunden, er bla.: firmanavn, afgivende leverandørs kontonummer, installationsadresse, ophævelse af spærrende produkter, betalingsadresse, fakturaopsætning, EAN nr., brugernavn, leveringsadresse, rapport fra nuværende leverandør med oplysning om simkort nummer samt porteringsfuldmagt.

17. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 6 Totalomkostninger (TCO)
Skifteomkostninger

En ny aftale vil altid resultere i ressourcetræk hos kunden. Dog kan dette ressourcetræk minimeres væsentligt ved en god og gennemarbejdet implementeringsplan. Leverandøren anbefaler at virksomheden udpeger en dedikeret kontaktperson til koordinering af forløbet. Som leverandør rådgiver vi gerne om hvorledes implementeringsopgaverne håndteres mest effektivt. Derudover kan man forestille sig at at leverandøren, ved større implementeringer, stiller en on-site hjælp til rådighed for kunden på selve implementeringsdagen. Desuden kan leverandøren assistere ved udskiftning af simkort, opsætning af mobil etc. 

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Sortimentsliste

i pkt. 1 spørges der til om den nuværende sortimentsliste er "up to date".

 

Det er den; dog skal SKI sikre at stille klare krav til produkterne, således at der ikke opstår tvivl om hvad der skal leveres samt for at sikre at leverandørerne tilbyder sammenlignelige produkter

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 7 Udvikling
Applikationer på smartphones

i pkt. 1 spørges der til om afvikling af programmer via smartphone (fx omsorgsapplikationer) vil ændre sig.

 

svar: der kommer helt sikkert større fokus på afvikling af forskellige business applikationer via smartphones og tablets i de kommende år. Dermed vil der være fokus på de arbejdsprocesser som med fordel kan anvende disse applikationer til at løse de konkrete arbejdsopgaver (fx omsorg, betaling, registrering, medicin/læge etc). Fælles for alle applikationer er at de skal installeres på smartphones og tablets og det kan med fordel ske via et MDM (Mobile Device Management) system.  

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Sortiment

I punkt 1 spørges der om hvor stor en del af sortimentet som skal indgå i samme aftale:

 

Det er vores vurdierng at ingen dele af sortimentet skal/bør bundles i én og samme aftale. Hvert område skal/bør have hver sin aftale, med henblik på at SKI kan opnå de bedste priser og bedste produkter. Der er 4 mobiloperatører med eget net på det danske marked og disse 4 mobil operatører skal have mulighed for på lige vilkår, at byde på mobiltelefoni (voice og data), mobilt bredbånd, terminaler samt hjemmearbejdspladser. At bundle fastnet med mobilnet er ifølge vores opfattelse konkurrenceforvridende for mobiloperatører der ikke har fastnet og mobilnet i et og samme selskab.

Såfremt SKI ikke vælger at ændre på foreslåede ”bundles” A, B eller C, anbefaler vi, at SKI vælger punkt C, da punkt C vil give de 4 mobil operatører mulighed for, at byde på mobiltbredbånd og hjemmearbejdspladser.   

 

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Hjemmearbejdspladser

Jf. punkt 2 spørges der til om hjemmearbejdspladser skal være teknologineutrale.

Hjemmearbejdspladser bør være teknologineutralt, ellers begrænser SKI muligheden for flere bud.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Miniudbud

Jf. punkt 3, anmodes der om stillingtagen til hvorvidt der skal laves enelevandøraftale eller en model med miniudbud:

Vi anbefaler miniudbud, idet SKI herved vil opnå flere bud.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Opsplitning af markedet

Jf. punkt 4 anmodes der om stillingtagen til om der skal ske en opsplitning af markedet, evt. i regioner eller øst/vest.

 

Det vil kræve yderligere analyse samt yderligere beskrivelse af hvad der fra SKI’s side menes med en opsplitning af markedet.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 1 Udbudsscenarie
Forbrugsprofiler

jf. punkt 5 anmodes der om stillingtagen til om forbrugsprofiler er væstentligt.

 

Dette er et væsentligt krav, for at kunne afgive et korrekt bud.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 2 Tildelingskriterier
Tildelingskriterier

De i punkt 2 nævnte tildelingskriterier er fornuftige.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Sortimentliste "up- to-date"

jf. punkt 1 spørges der til om sortiementlisten er "up-to-date"

 

Ifølge vores opfattelse mangler der en hel del tjenester: Web administration, Mobil Applikation til information omkring forbrug på det enkelte mobilabonnement, mobilomstilling med receptionistfunktioner og kalender integration, split af faktura, datadeling på mobilabonnementer eller mobilbredbånd.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Forældede ydelser

Jf. punkt 1 anmodes der om stillingtagen til om der er ydelser som er forældede på sortimentlisten.

JA, PSTN forbindelser, ISDN 30 forbindelser, 2Mbit/s forbindelser med G. 703/G snit til brug for telefonanlæg og Analoge linjer til telefonanlæg er forældede ydelser der bør udgå.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Hastighedsprofiler

I punkt 3 anmodes der om stillingtagen til om der kan arbejdes med forskellige hastighedsprofiler:

 

JA, der er mulighed for at arbejde med forskellige hastighedsprofiler.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Fri telefoni

I punkt 4 spørges der til krav om "flatrate", forstået som fri telefoni/data:

 

"Flatrate" på fri tale telefoni i Danmark er en god idé, dog skal der være et ”cap” på datadelen.

 

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 3 Sortiment
Bulk afregning

I punkt 5 anmodes der om stillingtagen til om "bulk" afregning er en mulighed:

 

Ved fritale i Danmark og til danske numre fra person til person, bør der ikke være begrænsninger, ud over at der skal ske særskilt taksering af: service– og særnumre samt informations og indholdstakserede tjenester og varer, herunder opkald til 1 eller 90 numre mv. Der skal dog der være ”bulk” afregning og ”cap” på datadelen. 

 

 

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
God Dækning

jf punkt 1 spørges der til om hvordan der kan sikres god dækning. Dette kan sikres ved: 

- Nye sites

- Komplementering med 900MHz på eksisterende og nye sites

- Repeater løsninger/Større indendørs anlæg passive/aktive systemer

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
Dækingsgaranti

jf. punkt 2 anmodes der om bemærkinger til hvordan en dækingsgaranti kan opbygges:

Det er svært at se, hvordan det vil være muligt at give dækningsgaranti.

Betyder dækningsgaranti, at man skal kunne yde dækning et hvilket som helst sted? Hvis det er tilfældet, vil det give risiko for en voldsom stor udgift for bygning af nye sites i områder, hvor det kan være vanskeligt at bygge, samt meget dyrt at få transmission til den pågældende site. Hvis dækningsgaranti også gælder indendørs, vil det kunne betyde meget dyre indendørsløsninger, hvor en evt. repeater løsning ikke er nok.

Der vil også være steder, hvor det ikke vil være muligt at kunne bygge en nye sites. Umiddelbart skal en ”dækningsgaranti” have en mere afklaret beskrivelse for hvad præcis det indebærer.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
Præcise Lokationer

Jf punt 3 spørges der til hvor stor værdien er af at kende de præcise lokationer:

Alt afgørende. Der kan være steder, hvor det ikke vil være muligt at bygge en ny site pga f.eks. fredning, fysisk plads eller området kan være af en så svær karakter er det umiddelbart ikke er muligt at give en ordentlig dækning f.eks. skovområder

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 4 Dækning
Måling af dækning

jf. punkt 4 anmodes der om forslag til metoder til en objektiv måling af dækning:

 

Dækning kan måles ved hjælp af måletelefoner (evt. TEMS), på de pågældende lokationer. Afhængig af antal specifikke lokationer, vil det kunne kræve en del udgifter til udførelse af de fysiske målinger. Det skal nævnes, at for at kunne give dækning et sted, hvor der i dag ikke er tilstrækkeligt god dækning, vil leverance tider af udstyr og byggetilladelse hos kommuner have indflydelse på, hvornår et sådan sted kan få en bedre dækning.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Implementering

jf punkt 1 anmodes der om informationer der er gavnlige for leverandørerne for at kunne sikre at implementering sker uden store gener for kunderne:

 

Vi ønsker adgang til oplysninger om: SIM-kort nummer, telefonnummer (MSISDN) , rest bindingsperiode samt terminaltype.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Online selvbetjeningsportal

jf. punkt 2 spørges der til om branchen ser udfordringer med et sådan krav om en online selvbetejningsportal:

 

Det synes vi er et godt krav.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Faktura

jf. punkt 3 ønsker SKI information om der er forhold når ydelserne på fakturaen skal beskrives:

 

Der bør stilles krav som adgang til online regningsinformation, således at kunderne selv kan trække de relevante informationer ud.

18. Oktober 2013 - Anonymous
Idea
- 5 Service
Privat forbrug

jf punkt 4 anmodes der om stillingtagen til om der forhold som SKI skal være opmærksom på:

 

 SKI bør stille krav om ”Split” fakturering. Her bør man kunne splitte fakturaen op på: ydelser og tjenester samt beløb.