50.43 Tablets

Open/public
Start date: 26-04-2017 - 00:00
End date: 10-05-2017 - 23:59
Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 50.43 Tablets

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om Tablets. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil 10. maj 2017 kl. 12:00. Vi anbefaler, at interesserede udfylder ”Kommentarskabelonen” og sender denne til os med skriftlige input til det uploadede materiale senest fredag den 10. maj 2017 kl. 12:00.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 21. april 2017.

Generelt om udbuddet 50.43 Tablets

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale på området, 50.43 Tablets (2015).

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI-kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale og statslige kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner der har forpligtet sig til at bruge aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet. Det vil dog være muligt for øvrige kunder at tilslutte sig aftalen efter ikrafttræden.

Forventet sortiment og udbudsform

Det obligatoriske sortiment forventes at indeholde ca. 450 varelinjer inden for kategorierne tablets, tilbehør og serviceydelser. Leverandøren skal under det valgfrie sortiment tilbyde andre varer under kategorierne tablets og tilbehør, end hvad der er tilbudt under det obligatoriske sortiment.

Det forventes, at sortimentet på den kommende forpligtende aftale kommer til at bestå af følgende produktkategorier: 

Tablets:

 • Apple iOS kompatible tablets
 • Google Android kompatible tablets
 • Microsoft Windows kompatible tablets

Produktkategorien ”Tablets”, er opdelt i to, nemlig ”Tablets til almindelig brug” og ”Tablets til undervisningsbrug”. Varelinjerne og kravene til produkterne er ens under de to kategorier.

Tilbehør:

 • Covers
 • Strømforsyninger
 • Dockingstationer/portreplikatorer
 • Tastaturer
 • Skærmbeskyttelsesglas
 • Penne

Serviceydelser:

Der skal bydes ind med en række stykbaserede ydelser, som fx tyverimærkning og udvidet garanti.

Kontrakten forventes tildelt til én leverandører. Kundens tildeling forgår ved direkte tildeling.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres primo september 2017. Der vil ikke være prækvalifikation, da udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til bl.a. kravspecifikation og rammeaftalebetingelser – samt at få input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Relevante markedsaktører opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet. Kommentarerne kan fx vedrøre produktkrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav, der kan medvirke til at sikre et højt kvalitetsniveau af rammeaftalens sortiment.

SKI har i samarbejde med de eksterne projektgrupper og en ekstern konsulent udarbejdet en foreløbig kravspecifikation, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører tager stilling til. Derudover er der mulighed for at kommentere på de øvrige dokumenter der findes i dokumentoversigten i venstre side.

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 26. april 2017 og løber til og med den 10. maj 2017 kl. 12:00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en kommunal forpligtende aftale på tablets, kan deltage under ”idé-udbud”. 

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

 • 50.43 Tablets – Teknisk dialog
 • 50.43 Kravspecifikation - UDKAST, Teknisk dialog
 • 50.43 Tilbudsliste-Sortiment - UDKAST, Teknisk dialog
 • 50.43 Bilag VII Rammeaftale - UDKAST, Teknisk dialog
 • 50.43 Bilag III Opdatering af sortiment - UDKAST, Teknisk dialog

Dokumenterne findes i menuen i venstre side. Input og kommentarer til disse dokumenter bedes givet i dokumentet ”Kommentarskabelon”, der kan downloades i menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

 SKI har endvidere stillet en række spørgsmål under dialogen, som markedsaktørerne ligeledes bedes besvare/tage stilling til.

Deadline

Dokumentet ”Kommentarskabelon” sendes i udfyldt/kommenteret stand i en e-mail til Udbudskonsulent Michelle Offersen (mo@ski.dk) senest onsdag den 10. maj kl. 12:00. Markedsaktørernes besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.