50.43 Tablets

Open/public
Start date: 26-04-2017 - 00:00
End date: 10-05-2017 - 23:59
Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 50.43 Tablets

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om Tablets. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil 10. maj 2017 kl. 12:00. Vi anbefaler, at interesserede udfylder ”Kommentarskabelonen” og sender denne til os med skriftlige input til det uploadede materiale senest fredag den 10. maj 2017 kl. 12:00.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 21. april 2017.

Generelt om udbuddet 50.43 Tablets

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale på området, 50.43 Tablets (2015).

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI-kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale og statslige kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner der har forpligtet sig til at bruge aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet. Det vil dog være muligt for øvrige kunder at tilslutte sig aftalen efter ikrafttræden.

Forventet sortiment og udbudsform

Det obligatoriske sortiment forventes at indeholde ca. 450 varelinjer inden for kategorierne tablets, tilbehør og serviceydelser. Leverandøren skal under det valgfrie sortiment tilbyde andre varer under kategorierne tablets og tilbehør, end hvad der er tilbudt under det obligatoriske sortiment.

Det forventes, at sortimentet på den kommende forpligtende aftale kommer til at bestå af følgende produktkategorier: 

Tablets:

 • Apple iOS kompatible tablets
 • Google Android kompatible tablets
 • Microsoft Windows kompatible tablets

Produktkategorien ”Tablets”, er opdelt i to, nemlig ”Tablets til almindelig brug” og ”Tablets til undervisningsbrug”. Varelinjerne og kravene til produkterne er ens under de to kategorier.

Tilbehør:

 • Covers
 • Strømforsyninger
 • Dockingstationer/portreplikatorer
 • Tastaturer
 • Skærmbeskyttelsesglas
 • Penne

Serviceydelser:

Der skal bydes ind med en række stykbaserede ydelser, som fx tyverimærkning og udvidet garanti.

Kontrakten forventes tildelt til én leverandører. Kundens tildeling forgår ved direkte tildeling.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres primo september 2017. Der vil ikke være prækvalifikation, da udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til bl.a. kravspecifikation og rammeaftalebetingelser – samt at få input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Relevante markedsaktører opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet. Kommentarerne kan fx vedrøre produktkrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav, der kan medvirke til at sikre et højt kvalitetsniveau af rammeaftalens sortiment.

SKI har i samarbejde med de eksterne projektgrupper og en ekstern konsulent udarbejdet en foreløbig kravspecifikation, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører tager stilling til. Derudover er der mulighed for at kommentere på de øvrige dokumenter der findes i dokumentoversigten i venstre side.

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 26. april 2017 og løber til og med den 10. maj 2017 kl. 12:00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en kommunal forpligtende aftale på tablets, kan deltage under ”idé-udbud”. 

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

 • 50.43 Tablets – Teknisk dialog
 • 50.43 Kravspecifikation - UDKAST, Teknisk dialog
 • 50.43 Tilbudsliste-Sortiment - UDKAST, Teknisk dialog
 • 50.43 Bilag VII Rammeaftale - UDKAST, Teknisk dialog
 • 50.43 Bilag III Opdatering af sortiment - UDKAST, Teknisk dialog

Dokumenterne findes i menuen i venstre side. Input og kommentarer til disse dokumenter bedes givet i dokumentet ”Kommentarskabelon”, der kan downloades i menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

 SKI har endvidere stillet en række spørgsmål under dialogen, som markedsaktørerne ligeledes bedes besvare/tage stilling til.

Deadline

Dokumentet ”Kommentarskabelon” sendes i udfyldt/kommenteret stand i en e-mail til Udbudskonsulent Michelle Offersen (mo@ski.dk) senest onsdag den 10. maj kl. 12:00. Markedsaktørernes besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar. 

25. April 2017 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste/Sortiment og Kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Vedrørende det frivillige tilbehørssortiment

Produktkategorien ”Tilbehør” er opdelt i et obligatorisk og et frivilligt sortiment, som det fremgår af tilbudsliste og kravspecifikation. Det obligatoriske sortiment, er kravspecificeret på varelinjeniveau. Under det frivillige sortiment er der specificeret på underproduktgruppeniveau.

Spørgsmål: Hvor mange varelinjer kan potentielle tilbudsgivere omtrent tilbyde under det frivillige tilbehørssortiment (antal skal angives på underproduktgruppeniveau i forhold til det obligatoriske sortiment – fx antal iOS kompatible covers, Android kompatible ladere mv.)?

    

Svar på dette spørgsmål angives i dokumentet ”50.43 Tilbudsliste-Sortiment – UDKAST, Teknisk dialog” ved at udfylde de grønne felter med det antal der omtrent kan tilbydes under den pågældende underproduktgruppe. Dokumentet findes i menuen i venstre side.

25. April 2017 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste/Sortiment og Kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Vedrørende det frivillige tabletsortiment

Produktkategorien ”Tablets” er opdelt i et obligatorisk og et frivilligt sortiment, som det fremgår af tilbudsliste og kravspecifikation. Det obligatoriske sortiment er kravspecificeret på varelinjeniveau. Det frivillige tabletsortiment er udelukkende specificeret på produktkategorien.

Spørgsmål: Hvor mange varelinjer er det realistisk at byde ind med under det frivillige tabletsortiment?

   

Svar på dette spørgsmål angives i dokumentet ”50.43 Tilbudsliste-Sortiment – UDKAST, Teknisk dialog” ved at udfylde det grønne felt med det antal tablets der omtrent kan tilbydes under det frivillige tabletsortiment. Dokumentet findes i menuen i venstre side.

25. April 2017 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste/Sortiment og Kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Vedrørende driverpakker til Windows-tablets

Windows kompatible tablets skal kunne leveres med komplette driver-pakker til unattended installation under Microsoft System Center Configuration Manager, herunder:

 • Driver- pakker skal indeholde opdaterede drivere til Microsoft Windows 10 64-bit styresystem. 
 • Leverandørerne skal varetage at driver- pakkerne løbende opdateres med nyeste drivere.
 • Driver- pakkerne skal være tilgængelige som download via internet. 


Spørgsmål: Er ovenstående muligt, og vil der være eventuelle konsekvenser for kunderne ved at stille ovenstående krav?

25. April 2017 - Michelle Offersen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Prisregulering
Spørgsmål fra SKI - Vedrørende prisregulering

I forbindelse med udarbejdelse af prisreguleringsbilaget, er der behov for input fra markedet.

Spørgsmål:

Hvilken prisreguleringsmekanisme finder i hensigtsmæssig i forhold til regulering af priserne på rammeaftalens sortiment?

Hvilke parametre har indflydelse på kostprisen på tablets (fx valutakurser, nye/opdaterede varianter mv.)?

1. Maj 2017 - Anonymous
Questions
Tilbudsliste/Sortiment og Kravspecifikation
Forslag til 2i1 maskiner

I udbudsmaterialet henvises der til 2i1 maskiner under punkt 4.3 i Bilag VII.A.
De fleste producenter (hvis ikke alle), har både 2i1 tablets - altså hvor skærmen kan tages fra keyboard, samt 360 graders 2i1 maskiner, hvor skærmen kan vrides på bagsiden af maskinen.

Jeg foreslår at der redegøres tydeligere for hvilke modeller der ønskes.
Jeg foreslår ligeledes at begge modeller medtages i udbuddet, da der er forespørsel i markedet for begge typer.

Til sidst vil jeg foreslå at der kommer en education tablet/2i1/360graders maskine med i udbuddet også. Der er stor efterspørgsel efter disse i markedet i dag. Det er en prisbillig robust Windows 2i1, typisk med Celeron eller Pentium CPU, samt 4-8GB ram og 64-128GB SSD. 

Mvh
Anders