Teknisk dialog vedr. den tværoffentlige aftale for Servere og storage (50.03)

Open/public
Start date: 17-01-2018 - 00:00
End date: 02-02-2018 - 23:59

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer samt for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelse vedr. udbuddet via TED d. 5. januar 2018.

I denne fase ønsker kunderne og SKI at gå i dialog med potentielle leverandører om bl.a. kravspecifikationen for at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Dialogen gennemføres på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at drøfte feedback med deltagerne i projektarbejdet og indarbejde det i udbuddet.

Generelt om udbuddet

Den kommende aftale giver offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende 02.03 aftale fra SKI samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage. Aftalen bliver således tværoffentlig. 

Aftalen bliver forpligtende for staten via indkøbscirkulæret og kan anvendes af regioner og kommuner ved forudgående tilslutning. Øvrige offentlige kunder kan anvende aftalen frivilligt.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug fra 1. januar 2019.

Forventet sortiment

Aftalen forventes at indeholde følgende:

Servere

Storage

Tilbehør

Software/licenser

Løsninger

Service- og supportaftaler

Tilknyttede ydelser 

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 17. januar 2018 og løber til og med den 31. januar 2018 kl. 12:00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende den tværoffentlige aftale for Servere og storage, kan deltage under ”idé-udbud”. 

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

50.03 Kravspecifikation

50.03 Tilbudslister

50.03 Krav vedr. miljø og energi 

Dokumenterne findes i menuen i venstre side. Bemærk at dokumenterne uploades løbende.

SKI stiller endvidere en række spørgsmål under dialogen, som markedsaktørerne ligeledes bedes besvare/tage stilling til inden udløb af den tekniske dialog onsdag den 31. januar 2018 kl. 12.00.

Sådan kommenteres materialet / SKI’s spørgsmål

Tilbudslisterne downloades, men kommenteres ved at fremsende et selvstændigt Worddokument, hvor der i forbindelse med kommentarer afgives en præcis henvisning til eksempelvis fane, kolonne, række og evt. varebeskrivelse. Her kan kommenteres på indholdet af tilbudslisten.

Worddokumenter kommenteres med funktionen "Registrér ændringer" slået til. 

Dokumenter med kommentarer sendes til Udbudskonsulent Berit Bünger Torp (bbt@ski.dk) senest onsdag den 31. januar 2018 kl. 12:00

Spørgsmål stillet af SKI på Comdia bedes ligeledes besvaret senest onsdag den 31. januar 2018 kl. 12:00.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Der gøres opmærksom på, at materialet er under udarbejdelse og at der derfor forventes mindre ændringer, herunder til formatering mm. frem mod det endelige kontraktmateriale.

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.  

17. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Servere Afsnit 4.1 – alle undergrupper

Der er angivet en række værdier for servertyperne i skemaerne i afsnit 4.1. Der ønskes en vurdering af disse værdier.

17. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Servere Afsnit 4.1 – alle undergrupper

Form Factor: Er det fortsat relevant at stille krav til dette som standard? Evt. skærpede krav? 

17. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Servere Afsnit 4.1 – alle undergrupper

Hver underproduktgruppe har et minimum antal tilbudte produkter: Angiv gerne vurdering af om antallet af forskellige produkter er realistiske som minimumsantal.

17. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Afsnit 5 Løsninger– alle undergrupper

 Giver de givne eksempler under hver undegruppe mening set i forhold til beskrivelsen af undergruppen? Hvilke stikord eller uddybende forklaring savner I?

17. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Service- og Supportaftaler Afsnit 6.1, 6.2, 6.3

 Er der tilfredshed med opdelingen i de to kategorier "Service- og supportaftaler for komponenter" og "Service- og supportaftaler for komponenter – sikkerhedsforstærkede"?

19. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Miljø- og energikrav

 

SKI ønsker markedets vurdering af de miljø- og energikrav, der fremgår af dokumentet "Bilag B Kravspecifikation 50.03 Miljø- og energikrav".

Særligt ønskes en tilbagemelding på, om de angivne krav vurderes at svare til de produktstandarder, der er i dag for server- og storageområdet inkl. tilbehør som kabler og ledninger.

19. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kravspecifikation
Krav til bredde i producenter og produkter

I Excelarket "Krav til bredde i producenter og produkter" viser SKI den foreløbige oversigt over de krav der vil blive stillet til bredde i antal producenter og antal produkter i den kommende aftale for servere og storage. Vær opmærksom på de noter, der fremgår i de to faneblade i Excelarket.

SKI ønsker markedets vurdering af følgende:

Er de foreslåede niveauer (krav til antal producenter og produkter) realistiske og giver en værdi i forhold til det udvalg, det vil resultere i?

Vil det være tilstrækkeligt at stille krav til antal på Produktgruppeniveau i stedet for på Underproduktgruppe?

 

22. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudslister
Vurdering af struktur for Bilag C/tilbudsliste

  

Der er uploadet et "Bilag C Leverandørens tilbud (tilbudsliste)" på Comdia. Bilaget er en foreløbig udgave som er fremstillet for at illustrere overfor mulige tilbudsgivere, hvordan information i Bilag C er struktureret. 

Denne foreløbige udgave af Bilag C indeholder faneblade for "Servere", "Storage" og "Backup og Arkivering". Der forventes at være flere versioner af det endelige Bilag C (indeholdende Sortiment, Service- og Supportaftaler samt Tilknyttede ydelser). De endelige udgaver af Bilag C som vil indgå i udbudsmaterialet vil afspejle den endelige udgave af Bilag B Kravspecifikation. 

De med gult markerede felter angiver, hvilke informationer, Tilbudsgiver forventes at udfylde i de endelige udgaver af Bilag C.

Potentielle tilbudsgivere bedes vurdere denne foreløbige udgave af Bilag C i sammenhæng med "Bilag B Kravspecifikation 50.03 Teknisk dialog" samt skemaet "Krav til bredde i producenter og produkter", som ligeledes er lagt på Comdia i forbindelse med teknisk dialog. 

Nærværende foreløbige udgave af Bilag C Leverandørens Tilbud afspejler ikke den endelige formattering ligesom potentielle tilbudsgivere bedes se bort fra formler etc. i denne foreløbige udgave.

SKI ønsker eventuelle kommentarer fra markedet på strukturen i bilag C og de typer af information, der efterspørges. 

22. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Generelt
Krav til informationssikkerhed og revision heraf

 

SKI overvejer at indsætte et krav om at leverandøren med henblik på løbende sikring af sikkerhedskravene skal have etableret et ledelsessystem for informationssikkerhedsstyring efter ISO/IEC 27001 eller tilsvarende standard. 

SKI overvejer ligeledes at indsætte et krav om at leverandøren årligt skal udfærdige en ISAE 3000 revisionsrapport baseret på auditering af Leverandørens ledelsessystem for informationssikkerhedsstyring. 

SKI ønsker markedets vurdering af disse krav.

31. Januar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Generelt
Teknisk dialog forlænget til 2. februar kl. 12

SKI har besluttet at forlænge den tekniske dialog til fredag den 2. februar 2018 kl. 12. Vi ser fortsat meget gerne at potentielle tilbudsgivere forholder sig til det foreliggende materiale og de opstillede spørgsmål.

31. Januar 2018 - Anonymous
Questions
Generelt
Tildeling

Hvor mange bydere forventer SKI at tildele en rammeaftale?

31. Januar 2018 - Anonymous
Questions
Tilbudslister
Kostpris og Avance

I bilag C skriver SKI, et der skal opgives en kostpris. . En distributør får typisk en bidpris på en given vare fra en producent. Hertil ligger distributøren så en avance før prisen rammer en forhandler. Ved siden af alt dette ligger der så forskellige kick-back aftaler mellem alle 3 parter.

Hvordan vil SKI definere en kostpris, således at avancen ikke "bare" bliver indhentet via alternative afregningsmodeller?

En model med kostpris og avance, er i mange henseender en uhensigtsmæssig metode:

SKI kan aldrig udforme en definition at "kostpris" som ikke kan omgåes.

Kostpriser er i det hele taget SKI/kunder særdeles uvedkommende. Det er ikke SKI´s opgave at regulere, overvåge eller på anden måde udvise en interesse for  private virksomheders indtjening.

Moderniseringsstyrelsens nuværende model med en kategori rabat på producenternes listepris er yderst effektiv og let at administrere. Ved brug af denne model opnåes ydermere højdetagen for valuta kurser.

1. Februar 2018 - Berit Torp, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Generelt
SKI vurderer de indkomne kommentarer og forslag.

Tak for alle indkomne svar og kommentarer. De vil alle blive taget til efterretning og indgå i det samlede arbejde. Mange af de kommenterede afsnit er allerede under forandring i tæt dialog med kunderne.

Det skal pointeres, at der ikke er nogen forventning om delaftaler. Det skal desuden pointeres, at SKI stiler efter en flerleverandør aftale som kan sikre kunderne adgang til et bredt udvalg af producenter. 

I forhold til strukturen for kravspecifikationen er hensigten at afsnit 4 skal løfte et sortiment, mens afsnit 5 skal løfte komplekse løsninger og integrerede systemer af forskellig art. Det vil således være muligt at anskaffe f.eks. HCI- og SDS-løsninger via miniudbud, baseret på kundens konkrete behov.

1. Februar 2018 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Generel dialog vedr. pkt. 4.2 storage

Nedenstående indgår også i bidragsyders kommenterede kravspecifikation, men punktet ønskes medtaget i den generelle debat:

Det skal bemærkes (og dette er gældende generelt for storagesystemer i dag), at det lidt ensidige fokus på fysisk datasikkerhed i form af RAID level, ikke er aktuelt længere. RAID var i ”gamle dage” repræsentativt for det valgte niveau af fejltolerance og/eller for optimering ift. performance, men det er ikke 1:1 sammenligneligt med moderne systemer, hvor der anvendes virtualiseringsteknologier og mere avancerede metoder til optimering af performance og datasikkerhed. Der foreslås i stedet opsat konkrete krav til min. redundans af data og/eller krav til performance samt evt. krav til angivelse af effektivitet ved de valgte teknologier. Det er f.eks. ikke et udtryk for dårlig kvalitet, hvis der supporteres flere eller færre RAID teknologier, og i samme moment skal det oplyses, at ingen formodentlig vælger at konfigurere et disksystem i RAID 0 (stripe uden sikkerhed).

Det skal medgives, at moderne storageteknologier ikke gør det entydigt nemt, at opsætte generiske krav, hvilket også er årsagen til at vi i anden kommentar på Comdia har appeleret til en moderne approach med userstories i stedet for konfigurationstilbud.

1. Februar 2018 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Generel dialog vedr. pkt. 4.2.4 Backup og arkivering

Nedenstående indgår også i bidragsyders kommenterede kravspecifikation, men punktet ønskes medtaget i den generelle debat:

Først og fremmest forekommer det som et meget stort sortiment af båndbaserede backupløsninger, for selv om bånd stadig er en overlegen teknologi til langtidsopbevaring af data, så er det langtfra den dominerende teknologi i dag, og fraværet af diskbaserede backupløsninger er derfor tankevækkende.

De fleste storageproducenter er i stand til at understøtte f.eks. SAN backup og/eller f.eks. tiering med langtidsarkiveringsmedier, hvor den mest dominerende standard er NDMP som understøttes af alle førende producenter af backupsoftware, herunder bl.a. IBM, Symantec, HP, EMC, CommVault m.fl. og i tillæg til dette implementeres der også mere specifik applikationssupport for f.eks. Veeam, vRanger og Oracle RMAN.

Det er vor klare anbefaling, at sikre muligheden for differentiering blandt tilbudsgiverne, ved også at tillægge understøttelse af dominerende markedsstandarder for backup og disaster recovery betydning på aftalen.

I samme moment bør der måske stilles krav til løsningernes mulighed for, at offloade backup til 3-part via åbne interfaces? Det er muligvis lidt tidligt at snakke om deciderede standarder, men der er dog nogle dominerende spillere, der på hvert deres område har været med til at sætte ”markedsstandarder”. F.eks.: CDMI (SNIA (storageindustriens standardiseringsorgan)), HTTP REST S3 (Amazon), StorageGRID, Microsoft Azure, IBM SoftLayer Object Storage/IBM BlueMix, Google Cloud Platform m.fl.

Vi anbefaler derfor at man medtager Cloud muligheden som en del af en ny aftale, og således gør det muligt for SKIs kunder transparent at lagre dele af data i en Hybrid/Public Cloud. Dette kunne omfatte backup data, eller data, som af kunden vurderes til at skulle ligge eksternt f.eks. af hensyn til disaster recovery.

Der findes mulighed for at et storage system baseret på regler kan flytte data til cloud, det være sig private, public eller hybrid cloud, ligesom der findes løsninger som gør det muligt at lagre data baseret på standard backup programmel til en enhed som efterfølgende leverer backup data til public eller hybrid cloud.

Afslutningsvist vedr. krav til formfactors, så er netop backup units ofte i egne formfactors, hvor f.eks. de større robotter leveres i egne (ikke rackmonterbare) kabinetter, da mekanikken ofte fylder mere end hvad der kan være i et rack. For små enheders vedkommende, så er der ofte tale om enheder der skal monteres i en særlig ”rackskuffe”, før de kan monteres i racks. Markedet for små libraries og båndrobotter er meget lille.

Uanset må opmærksomheden igen henledes mod det faktum, at traditionel båndteknologi i bedste fald er et stagnerende marked, der hastigt overtages af disk-to-disk løsninger og f.eks. virtuelle (diskbaserede) libraries.

Det kan i praksis diskuteres hvor kategorien skulle placeres, men Object Storage mangler nok også som kategori, da der udover de nævnte connectors til Cloud baseret Object Storage, også leveres deciderede appliances til dette.

2. Februar 2018 - Anonymous
Questions
Generelt
Generelle kommentarer til aftaleformatet

SKI opfordres til at revurdere formatet for den nye aftale og skelne til det format som Moderniseringsstyrelsen har anvendt i de nuværende storage- og serveraftaler, som både kunder, distributører, forhandlere og producenter finder operationel og fordelagtig.

I disse aftaler får kunderne adgang til producenternes fulde katalog med aftalte rabatter på komponent kategorier i forhold til listepris. Dette sikrer at alle produkter tilbydes til markedspris, og at priserne til en hver tid afspejler udviklingen i valutakurser, konkurrence- og leverancesituation. Endvidere sikrer dette format at nye produkter og produktkategorier med det samme bliver stillet til rådighed for kunderne. Et koncept som det skitserede, hvor kunderne får adgang til kun godt 1000 varenumre fra op til 6 producenter vil give kunderne en yderst begrænset mulighed for at vælge den løsningskonfiguration som er optimal for kunderne.

Typisk vil en server og/eller storage producent have væsentlig flere end 1050 varenumre i deres kataloger.  Dette afspejler at både server og storageløsninger typisk konfigureres specifikt til den enkelte kundes behov, og at selv simple løsninger består af snesevis af varenumre. SKI opfordres endvidere til at sende kontraktens bestemmelser vedrørende prisregulering og produktudskiftning i høring blandt producenterne.