Teknisk dialog: 02.18 It-løsninger og projekter

Open/public
Start date: 14-03-2017 - 00:00
End date: 10-04-2017 - 23:59

SKI inviterer til teknisk dialog om centrale elementer i det kommende udbud af 02.18 It-løsninger og projekter. 

De enkelte dokumenter ligger under de enkelte "Fokusområder" i menuen til venstre. 

NY FRIST: SKI forlænger Teknisk dialog til d. 10. april 2017 (hele dagen inkluderet). 

Generelt om udbuddet 02.18 It-løsninger og –projekter
Rammeaftalen er en frivillig aftale, der som udgangspunkt vil den indeholde det, der nu ligger i: 

 • 02.16 Teknologispecifik assistance i projektorganiseret form (agile projekter)

og

 • 02.18 It-løsninger og –vedligehold (vandfald/K02 etc).

Aftalen rummer således anskaffelse af It-udviklingsprojekter, software og standardydelser til f.eks. vedligehold. Aftalen er ikke opdelt i delaftaler men opdeler sortimentet ved hjælp af forskellige kategoriseringer, der muliggør at kunderne kan finde frem til det, der er behov for, også når behovet går på tværs af løsninger/teknologier eller lign.


Det bliver muligt for kunderne at anskaffe aftalens sortiment ved miniudbud eller ved ”direkte tildeling” ud fra nærmere fastlagte rammer og i forhold til kundens konkrete behov.


Det er muligt på aftalen at anskaffe både ”færdige” løsninger, ny- og videreudvikling, vedligehold mv. fra en og samme leverandør, ligesom ydelserne kan anskaffes hver for sig.


Aftalen er nærmere beskrevet i dokumentet ”Beskrivelse af aftalen”, der indgår i teknisk dialog. Dette dokument giver den nødvendige baggrund for at sætte de øvrige dokumenter ind i en den rette sammenhæng.


Dialogens indhold
Dialogen baserer sig på følgende dokumenter, der ligger under de enkelte Fokusområder.

 • Beskrivelse af aftalen
  • Sortimentsdefinition – meget overordnet
 • Aftalens kategoriseringer
  • Oplæg vedr. STORM-områder og deres anvendelse (Oplæg og Regneark med ændringsmarkeringer)
  • Oplæg vedr. Teknologiområder og deres anvendelse
  • Kundesegmenter fremgår af Udkast til tilbudsliste og behandles ikke yderligere
  • FORM områder fremgår af Udkast til tilbudsliste, og behandles ikke yderligere
 • Udkast til Prissætning og evaluering
 • Udkast til tilbudsliste og vejledning til tilbudsliste (Vejledning i PDF og tilbudsliste i excel for både Timer og Software)
 • Udkast til Bilag B – Retningslinjer for anskaffelse på aftalen
 • Udkast Standardydelser og Standardaftaler (er ikke lagt ud fra d. 14. marts 2017 men følger snarest).Dette skyldes aftalens karakter og omfang. SKI har behov for input omkring ovenstående før øvrige dokumenter hensigtsmæssigt vil kunne færdiggøres.


De grundlæggende elementer omkring kategoriseringer og deres overordnede anvendelse er beskrevet så sammenhængende som muligt, således at SKI kan få input og inspiration til endeligt aftalemateriale og herunder især input i forhold til:

 •  Definition og anvendelse af Teknologiområder 
 • Anvendelsen af STORM-områder og niveauer
 • Prissætning på produkter, der kan anskaffes ved direkte tildeling, herunder beregningsenheder til brug for prissætning af software
 • Standardydelser og aftaler (materiale følger snarest muligt efter 14. marts 2017)

Forhold som tildeling på rammen er overfladisk berørt, leveringsvilkår, addition og substitution mv. indgår ikke som del af teknisk dialog. 


Kommentarer og spørgsmål til materialet

Deltagere i dialog opfordres til at være præcise omkring, hvilke elementer af udbuddet og hvilke dele af materialet, givne kommentarer og spørgsmål knytter sig til.


Jo mere præcist og direkte kommentarer og spørgsmål formuleres, jo større er SKIs mulighed for at tage stilling til input. 


Skriv meget konkrete forslag til ændringer, angiv konkrete nye punkter, angiv konkret hvilke punkter/elementer, der foreslås slettet.


SKI har formuleret konkrete spørgsmål under de enkelte oplæg og udkast, som SKI specifikt beder om input i forhold til.

Formelle rammer 

I perioden for dialogen modtager SKI kommentarer, spørgsmål, forslag mv. på udbuddet generelt og på ovenstående dokumenter via platformen. 

SKI vil deltage i dialogen på forummet med uddybende spørgsmål, forslag til besvarelser, kommentarer mv. i relevant omfang. Dette betyder ikke, at alle kommentarer og input besvares af SKI enkeltvis, men SKI læser og tager stilling til alle inputs og søger at besvare alle spørgsmål. 

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s endelige udbudsmateriale.

SKI skal herudover gøre opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar. 

Det fremlagte materiale kan ændres af SKI i den videre proces direkte eller indirekte på baggrund af den tekniske dialog eller på baggrund af andre forhold, som SKI bliver opmærksom på under færdiggørelse af materialet.


Adgang til dialogen

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til aftalen, kan deltage på ”ide-udbud” ved at blive oprettet på dialogsiden WWW.Comdia.dk. Se mere om anvendelse af forum: ”Gode råd og vejledning”.

Det er muligt at deltage anonymt i dialogen, således at man for andre end SKI ikke fremgår med navn og firma, men SKI kan altid se, hvem der står bag hvilke kommentarer.

Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at SKI ikke vil besvare henvendelser ad andre kanaler omkring materialet fra teknisk dialog. Evt. relevante spørgsmål/kommentarer fremkommet ad andre kanaler vil som udgangspunkt af SKI blive lagt ud til dialog på dialogsiden.

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Beskrivelse af aftalen
Beskrivelse af aftalen

Er der generelle kommentarer til den beskrivelse, der fremgår af dokumentet "Beskrivelse af aftalen"?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Beskrivelse af aftalen
Beskrivelse af aftalen

Er definitionen af Grundmoduler og Tillægsmoduler relevant og præcis? 

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder

Er der væsentlige områder, der ikke er dækket ind af SKIs STORM model? I givet fald hvilke?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder

Er der It-servicetyper, der ikke er klart defineret vha. de angivne Funktionaliteter og Beskrivelser? I givet fald hvilke, og hvad ville en bedre formulering være?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder

Mangler der relevante Funktionaliteter? i givet fald hvilke, under vilken service type? 

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kategoriseringer på aftalen - Teknologiområder
Kategoriseringer på aftalen - Teknologiområder

Mangler der relevante Teknologiområder?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kategoriseringer på aftalen - Teknologiområder
Kategoriseringer på aftalen - Teknologiområder

Er definitionerne relevante og præcise nok til formålet som beskrevet under f.eks. ”Beskrivelse af aftalen”, ”Udkast til Prissætning og evaluering” (timer)?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Kategoriseringer på aftalen - Teknologiområder
Kategoriseringer på aftalen - Teknologiområder

Er kravene til Open Source anvendelige og relevante?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Prissætning og evaluering
Prissætning og evaluering

Er listen over beregningsenheder dækkende i forhold til de produkter, der er relevante på aftalen?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Prissætning og evaluering
Prissætning og evaluering

Skal intervaller for prissætning følge model 1 eller 2 som beskrevet under punkt 1.2.2. i dokumentet "Prissætning og evaluering"

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Retningslinjer for kundens anskaffelse
Retningslinjer for kundens anskaffelse

Er der kommentarer til bilag b, der beskriver kundens anskaffelse ved hhv. Miniudbud og Direkte tildeling?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste og vejledning
Tilbudsliste og vejledning

Er Udkast til tilbudsliste opbygget logisk og relevant?

14. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste og vejledning
Tilbudsliste og vejledning

Er angivelsen af Kompleksitetsværdierne under STORM områder, i Tilbudsliste vedr. Software, retvisende i forhold til de givne Funktionaliteter?

27. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
XX - Standardaftaler - NYT dokument pr. 27. marts
Er udkast til Standardaftaler dækkende?

Dækker de angivne typer af Standardaftaler de områder, der sælges Standardaftaler indenfor på markedet generelt?

27. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
XX - Standardaftaler - NYT dokument pr. 27. marts
Er udkast til Standardaftaler dækkende?

Er mindstekravene entydige og relevante i forhold til eksisterende Standardaftaler?

27. Marts 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
XX - Standardaftaler - NYT dokument pr. 27. marts
Er udkast til Standardaftaler dækkende?

Er de generelle krav (øverst i dokumentet: ”Udkast vedr. standardaftaler” acceptable?

29. Marts 2017 - Anonymous
Questions
Beskrivelse af aftalen
Prækvalifikation

Er det tænkt således fra SKIs side at kommunernes indkøb af digitale læringsplatforme også skal ske under 02.18 (delaftale 03)?. Såfremt dette er tilfældet, ønskes der hensyntagen til de omstændigheder der vedrører, at der er få leverandørr samt at det er et forholdsvist nyt marked.

31. Marts 2017 - Flemming Beltoft, MYSUPPLY ApS
Questions
Kategoriseringer på aftalen - SKI STORM områder
Integrationer og dokumentudveksling mangler i flere STORM-områder

Under STORM-område Kontor og visualisering synes det ikke tydligt, at der er behov for integration til Digital Post / e-Boks, og hvor denne funktionalitet i givet fald placeres.

Under STORM-område Web og kommunikation er der i vejledningen Oplæg om STORM angivet at den omfatter Digital Post, men i regnearket over STORM-områder synes denne funktionalitet ikke at være medtaget

Under STORM-område Økonomi og ressourcer er ikke angivet funktionalitetsområder som integration til f.eks. NemHandel/PEPPOL, NemKonto, Bank, Digital Post/eBoks og andre relevante  eksterne områder, der er en del af økonomiopgaven.

Under STORM-område Lagerstyring og logistik er ikke angivet funktionalitetsområder som integration tl NemHandel/PEPPOL for udveksling af logistikdokumenter som ordre, ordrebekræftelser, leveringsinformation, kataloger m.v.

6. April 2017 - Anonymous
Questions
Beskrivelse af aftalen
Addition, substitution og roadmap

SKI 02.18 omfatter bl.a. muligheden for at tilbyde grundmoduler og tillægsmoduler, som er standardsoftware. Standardsoftware er typisk under løbende udvikling og forbedring, hvilket kunderne på SKI-aftaler også gerne skal have glæde af.

I SKI 02.19 er der særlige regler og terminer hvert år for addition og substitution samt et tydeligt roadmap, man skal holde sig til. 

Det fremgår ikke af det offentliggjorte materiale for SKI 02.18, at der påtænkes tilsvarende retningslinjer for addition, substitution og roadmap. Det bakker vi i givet fald op om.

Måtte der alligevel påtænkes indført sådanne retningslinjer, vil vi opfordre til, at udbudsmaterialet i højere grad gør reglerne om disse transparente, da vi under udbuddet af SKI 02.19 oplevede noget uklarhed om fortolkningen. Efterfølgende kan vi konstatere i markedet, at muligheden for addition og substitution samt ændring af roadmap fortolkes noget forskelligt, hvilket kunne tyde på behov for større tydelighed.

6. April 2017 - Britta Sørensen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Tilbudsliste og vejledning
Valg af It-serviceområde

Forslag til ændring vedr. It-servicetyper 

Flere har kommenteret på, at der ikke kan "sættes kryds" ud for flere It-servicetyper, når der tilbydes software.

I det materiale, vi har lagt ud i dialog, står der, at Grundmoduler alene kan have Funktionaliteter indenfor een It-servicetype. Det fremgår endvidere, at Tillægsmoduler alene kan have Funktionaliteter indenfor samme It-servicetype, som det tilhørende Grundmodul.

Imidlertid kan vi forstå, at dette ikke vil være hensigtsmæssigt.

Ville det være en mere markedskonform løsning, hvis SKI sammensatte en model, hvor Tillægsmoduler til et Grundmodul, kan indeholde Funktionaliteter fra en andet It-servicetype, end den It-servicetype, Grundmodulet har Funktionaliteter fra?

Det vil stadig være gældende:

 • at et Grundmodul alene kan have Funktionaliteter indenfor een It-servicetype
 • at et Tillægsmoduler alene kan have Funktionaliteter indenfor een It-servicetype
 • at alle Tillægsmoduler entydigt er knyttet til et Grundmodul (selvom det indeholder Funktionaliteter fra en anden It-servicetype end dette Grundmodul) 

På denne måde kan der "sættes kryds" ved mere end en It-servicetype, men alene når der ses samlet på Grundmoduler og tilhørende Tillægsmoduler. De enkelte varelinjer kan fortsat kun tilbydes med Funktionaliteter indenfor een It-servicetype.

SKI vurderer, at niveauet "It-servicetype" er nødvendigt for evalueringen, men ovenstående kunne give større frihedsgrader i forhold til den oprindeligt fremlagte model.