Teknisk dialog: 02.18 It-løsninger og projekter

Open/public
Start date: 14-03-2017 - 00:00
End date: 10-04-2017 - 23:59

SKI inviterer til teknisk dialog om centrale elementer i det kommende udbud af 02.18 It-løsninger og projekter. 

De enkelte dokumenter ligger under de enkelte "Fokusområder" i menuen til venstre. 

NY FRIST: SKI forlænger Teknisk dialog til d. 10. april 2017 (hele dagen inkluderet). 

Generelt om udbuddet 02.18 It-løsninger og –projekter
Rammeaftalen er en frivillig aftale, der som udgangspunkt vil den indeholde det, der nu ligger i: 

 • 02.16 Teknologispecifik assistance i projektorganiseret form (agile projekter)

og

 • 02.18 It-løsninger og –vedligehold (vandfald/K02 etc).

Aftalen rummer således anskaffelse af It-udviklingsprojekter, software og standardydelser til f.eks. vedligehold. Aftalen er ikke opdelt i delaftaler men opdeler sortimentet ved hjælp af forskellige kategoriseringer, der muliggør at kunderne kan finde frem til det, der er behov for, også når behovet går på tværs af løsninger/teknologier eller lign.


Det bliver muligt for kunderne at anskaffe aftalens sortiment ved miniudbud eller ved ”direkte tildeling” ud fra nærmere fastlagte rammer og i forhold til kundens konkrete behov.


Det er muligt på aftalen at anskaffe både ”færdige” løsninger, ny- og videreudvikling, vedligehold mv. fra en og samme leverandør, ligesom ydelserne kan anskaffes hver for sig.


Aftalen er nærmere beskrevet i dokumentet ”Beskrivelse af aftalen”, der indgår i teknisk dialog. Dette dokument giver den nødvendige baggrund for at sætte de øvrige dokumenter ind i en den rette sammenhæng.


Dialogens indhold
Dialogen baserer sig på følgende dokumenter, der ligger under de enkelte Fokusområder.

 • Beskrivelse af aftalen
  • Sortimentsdefinition – meget overordnet
 • Aftalens kategoriseringer
  • Oplæg vedr. STORM-områder og deres anvendelse (Oplæg og Regneark med ændringsmarkeringer)
  • Oplæg vedr. Teknologiområder og deres anvendelse
  • Kundesegmenter fremgår af Udkast til tilbudsliste og behandles ikke yderligere
  • FORM områder fremgår af Udkast til tilbudsliste, og behandles ikke yderligere
 • Udkast til Prissætning og evaluering
 • Udkast til tilbudsliste og vejledning til tilbudsliste (Vejledning i PDF og tilbudsliste i excel for både Timer og Software)
 • Udkast til Bilag B – Retningslinjer for anskaffelse på aftalen
 • Udkast Standardydelser og Standardaftaler (er ikke lagt ud fra d. 14. marts 2017 men følger snarest).Dette skyldes aftalens karakter og omfang. SKI har behov for input omkring ovenstående før øvrige dokumenter hensigtsmæssigt vil kunne færdiggøres.


De grundlæggende elementer omkring kategoriseringer og deres overordnede anvendelse er beskrevet så sammenhængende som muligt, således at SKI kan få input og inspiration til endeligt aftalemateriale og herunder især input i forhold til:

 •  Definition og anvendelse af Teknologiområder 
 • Anvendelsen af STORM-områder og niveauer
 • Prissætning på produkter, der kan anskaffes ved direkte tildeling, herunder beregningsenheder til brug for prissætning af software
 • Standardydelser og aftaler (materiale følger snarest muligt efter 14. marts 2017)

Forhold som tildeling på rammen er overfladisk berørt, leveringsvilkår, addition og substitution mv. indgår ikke som del af teknisk dialog. 


Kommentarer og spørgsmål til materialet

Deltagere i dialog opfordres til at være præcise omkring, hvilke elementer af udbuddet og hvilke dele af materialet, givne kommentarer og spørgsmål knytter sig til.


Jo mere præcist og direkte kommentarer og spørgsmål formuleres, jo større er SKIs mulighed for at tage stilling til input. 


Skriv meget konkrete forslag til ændringer, angiv konkrete nye punkter, angiv konkret hvilke punkter/elementer, der foreslås slettet.


SKI har formuleret konkrete spørgsmål under de enkelte oplæg og udkast, som SKI specifikt beder om input i forhold til.

Formelle rammer 

I perioden for dialogen modtager SKI kommentarer, spørgsmål, forslag mv. på udbuddet generelt og på ovenstående dokumenter via platformen. 

SKI vil deltage i dialogen på forummet med uddybende spørgsmål, forslag til besvarelser, kommentarer mv. i relevant omfang. Dette betyder ikke, at alle kommentarer og input besvares af SKI enkeltvis, men SKI læser og tager stilling til alle inputs og søger at besvare alle spørgsmål. 

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s endelige udbudsmateriale.

SKI skal herudover gøre opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar. 

Det fremlagte materiale kan ændres af SKI i den videre proces direkte eller indirekte på baggrund af den tekniske dialog eller på baggrund af andre forhold, som SKI bliver opmærksom på under færdiggørelse af materialet.


Adgang til dialogen

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til aftalen, kan deltage på ”ide-udbud” ved at blive oprettet på dialogsiden WWW.Comdia.dk. Se mere om anvendelse af forum: ”Gode råd og vejledning”.

Det er muligt at deltage anonymt i dialogen, således at man for andre end SKI ikke fremgår med navn og firma, men SKI kan altid se, hvem der står bag hvilke kommentarer.

Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at SKI ikke vil besvare henvendelser ad andre kanaler omkring materialet fra teknisk dialog. Evt. relevante spørgsmål/kommentarer fremkommet ad andre kanaler vil som udgangspunkt af SKI blive lagt ud til dialog på dialogsiden.