50.61 Byggevarer og 50.62 Værktøj, befæstelse, VVS og lyskilder

Open/public
Start date: 07-07-2017 - 00:00
End date: 14-08-2017 - 23:59
 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at de endelige aftaler afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at rammeaftalerne bliver så anvendelige som muligt for både offentlige kunder og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil 14. august 2017 12:00. Vi anbefaler, at interesserede udfylder ”Kommentarskabelonen” og sender denne til os med skriftlige input til det uploadede materiale senest mandag den 14. august 2017.  Input der måtte indkomme efter denne dato kan ikke forventes at blive taget i betragtning. SKI er opmærksom på at dialogperioden forløber henover ferieperioden, hvorfor der er sat ekstra lang tid af til dialog. Der gøres desuden opmærksom på at der fra SKIs side formentlig vil blive uploadet dialogspørgsmål i starten af august. Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED fredag den 7. juli 2017.

Generelt om udbuddene

De kommende rammeaftaler afløser den eksisterende Rammeaftale 12.01 Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold, som udløber 31. januar 2018.

Rammeaftalerne er - modsat Rammeaftale 12.01 - forpligtende aftaler, som vil blive udbudt på vegne af de SKI-kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalerne. Aftalerne vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men SKI’s øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner der på forhånd har forpligtet sig til at bruge aftalerne. Det vil være muligt for SKI’s ikke-kommunale kunder at tilslutte sig aftalen efter ikrafttræden. Omfanget af tilsluttede kunders forpligtelse til at anvende rammeaftalerne vil fremgå af udbudsmaterialet. 

Rammeaftale 50.61 Byggevarer - Forventet delaftalestruktur og sortiment

Der forventes at blive udbudt 5 geografisk fordelt delaftaler. Opdelingen vil i store træk følge opdelingen som kendes fra sundhedssektoren i regioner. Her vil der på delaftale blive tildelt 3 – 5 leverandører. En leverandør kan godt blive tildelt på flere delaftaler, såfremt leverandøren giver tilbud på flere delaftaler. Efter SKI’s tildeling af leverandører på delaftalen, skal den enkelte kunde ud fra på forhånd opsatte kriterier og retningslinjer finde identificere den eller de leverandører, som Kunden skal anvende. Aftalerne tager sigte på at opfylde kundernes behov for varer i forbindelse med mindre anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver. Udgangspunktet er, at delaftalerne ikke skal anvendes i forbindelse med større politisk budgetterede bygge- og anlægsopgaver eller til opgaver hvor kunderne bruger eksterne håndværkere, som selv køber de materialer, som skal bruges. 

Udbuddet vil omfatte et stort og bredt sortiment af varer, som man normalt vil kunne finde inden for træ, byggematerialer og isenkram (eksempelvis værktøj, befæstelse, VVS, belysning og boligindretningstilbehør, dog ikke fx køkkengrej, gaveartikler og lignende). For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiverne tilbyde deres fulde sortiment inden for de udbudte underproduktgrupper.

Rammeaftale 50.62 Værktøj, befæstelse VVS og lyskilder - Forventet delaftalestruktur og sortiment 

Der forventes at blive udbudt 2 delaftaler:

Delaftale 1 Værktøj, befæstelse og VVS

Delaftale 2 Lyskilder

Der vil blive tildelt én leverandør på hver delaftale, hos hvem kunderne skal handle i hele delaftalens varighed.

Aftalerne tager sigte på at opfylde kundernes behov for produkter i forbindelse med mindre anskaffelser og vedligeholdelsesopgaver. Udgangspunktet er, at delaftalerne ikke skal anvendes i forbindelse mede større politisk budgetterede bygge- og anlægsopgaver eller opgaver hvor kunderne bruger eksterne håndværkere, som selv køber de materialer, som skal bruges.

Udbuddet vil omfatte et stort og bredt sortiment på hver delaftale inden for henholdsvis værktøj, befæstelse og VVS samt lyskilder. For at kunne deltage i udbuddet skal tilbudsgiverne tilbyde deres fulde sortiment inden for de udbudte underproduktgrupper. 

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til udbudsmaterialet til brug i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Relevante markedsaktører opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet. Kommentarerne kan fx vedrøre produktkrav, som ikke er mulige at opfylde, eller input til beskrivelser og krav, der kan medvirke til at sikre et højt kvalitetsniveau af rammeaftalernes sortiment.

SKI har i samarbejde med de eksterne projektgrupper og en ekstern konsulent udarbejdet et foreløbigt udbudsmateriale, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører tager stilling til. 

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den fredag den 7. juli 2017 løber til og med mandag den 14. august 2017.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en kommunal forpligtende aftale på 50.61 og 50.62, kan deltage under ”idé-udbud”. 

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

  • Bilag III Opdatering af sortiment

  • Bilag IV Prisregulering

  • Bilag VI E-katalog og E-handel

  • Bilag VII Rammeaftalen – dvs. aftalen mellem Kunden og Leverandøren

  • Bilag VII.A Generelle krav til varer

Dokumenterne findes i menuen i venstre side. Input og kommentarer til disse dokumenter bedes givet i dokumentet ”Kommentarskabelon”, der kan downloades i menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

Der gøres opmærksom på at der er et samlet udbudsmateriale for 50.62 – delaftale 1 og delaftale 2. Årsagen er at der kun vil være marginal forskel på materialet til de 2 delaftaler. Dog er der forskel på kravspecifikationer, hvorfor begge disse er vedlagt. Ligeledes vil tilbudslisterne også afvige (disse er ikke lagt til kommentering.

SKI har endvidere stillet en række spørgsmål under dialogen, som markedsaktørerne ligeledes bedes besvare/tage stilling til. Disse vil fremgå af kommentarfeltet. 

Deadline

Dokumentet ”Kommentarskabelon” sendes i udfyldt/kommenteret stand i en e-mail til konsulent Preben Svenstrup (psv@ski.dk) senest mandag den 14. august 2017. Markedsaktørernes besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.