17.17 Vikarydelser

Open/public
Start date: 09-05-2019 - 00:00
End date: 22-05-2019 - 23:59

SKI inviterer potentielle tilbudsgivere og interesserede virksomheder til at give skriftligt input i forbindelse med det kommende udbud af rammeaftale ”17.17 Vikarydelser”.


Det tekniske input har alene til formål at give SKI input til udbudsmaterialet, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog for at sikre, at den kommende rammeaftale for vikarydelser bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og afspejler kundernes behov samt markedet for vikarydelser.


SKI håber derfor, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede virksomheder vil benytte sig af lejligheden til at sætte sig ind i materialet og melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.


Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil den 22. maj 2019 kl. 12:00.


Det kommende udbud

SKI forventer at gennemføre EU-udbud af vikarydelser som et offentligt udbud med henblik på at indgå en frivillig rammeaftale.


SKI planlægger at udbyde vikaraftaler indenfor 2 selvstændige fagområder: Sundheds- og omsorgsvikarer (delaftale 1-6) og Kontor- og administrationsvikarer (delaftale 7-8).


Delaftalerne dækker følgende geografiske områder:


Delaftale 1-6: Sundheds- og omsorgsvikarer dækker:

1. Region Hovedstaden (inkl. Bornholm)

2. Region Sjælland

3. Region Syddanmark (ekskl. det fynske øhav)

4. Fyn (inkl. det fynske øhav)

5. Region Midtjylland

6. Region Nordjylland


Delaftale 7-8: Kontor- og administrationsvikarer dækker:

7. Øst for Storebælt

8. Vest for Storebælt


Egnethedskrav

For alle delaftaler 1-8 forventer SKI, at følgende egnethedskrav vil være gældende:


Økonomisk og finansiel formåen:

Her gælder, at:

  • Tilbudsgiver har en egenkapital på min. dkk. 6 mio. i det seneste disponible regnskabsår.
  • Tilbudsgiver har en omsætning inden for delaftalens ydelsesområde på min. dkk. 25 mio. i det seneste disponible regnskabsår.
  • Tilbudsgiver har en soliditetsgrad på min 10 % i det seneste disponible regnskabsår.

Teknisk og faglig formåen:

Her gælder, at:

  • Tilbudsgiver kan dokumentere 5 lignende referencer, som er udført i løbet af de seneste 3 år. Ved ”lignende” referencer forstås ekstern vikarformidling inden for det ydelsesområde, som delaftalen omhandler. Referencerne skal samlet dække minimum 2 af de krævede faggrupper/sortimentskategorier.

Dertil kan tilføjes følgende for hvert at de to fagområder:


Fagområdet: Sundheds- og omsorgsvikarer

SKI forventer at delaftale 1-6 omfattende Sundheds- og omsorgsvikarer bliver eneleverandøraftaler (én leverandør på hver delaftale). Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på flere delaftaler, og kan blive tildelt flere delaftaler.


Derudover forventer SKI at benytte tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet for delaftalerne 1-6. Kvalitet forventes at dække underkriterierne Forsyningssikkerhed samt Service.


Fagområdet: Kontor- og administrationsvikarer

For Kontor-og administrationsvikarer (delaftale 7-8) forventes tildelt 2 leverandører pr. delaftale i en kaskade med direkte tildeling. Når den enkelte kunde ønsker at anvende en delaftale, skal kunden anvende kaskademodellen, som indebærer, at kunden ved bestilling skal kontakte den leverandør, der er tildelt som leverandør nr. 1. Hvis leverandør nr. 1 ikke kan opfylde bestillingen, skal leverandør nr. 2 kontaktes.


Tildelingskriteriet forventes at blive: pris forstået som laveste faktor-pris (i lighed med den, der anvendes på SKI’s nuværende Kontor- og administrations-vikaraftale).


Faktormodellen indebærer, at tilbudsgiver i procent oplyser, hvor meget virksomheden samlet anvender til sociale omkostninger (alt inkl.) samt til virksomhedens dækningsbidrag (alt inkl.) i forhold til vikarens løn pr. time.


Timeprisen der kan faktureres til kunden, består således af vikarens løn multipliceret med den tilbudte faktor (%).


Dokumenter

Som en del af den tekniske dialog ligger følgende dokumenter tilgængelige for begge fagområder:


1. Rammeaftale

2. Bilag B Kravspecifikation

3. Bilag D Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt

4. Bilag E Leveringskontrakt

5. Bilag H Prisregulering

6. Særbilag 2 Implementering


Ovenstående dokumenter kan downloades via menuen til højre under punktet ”Dokumenter”.


Tidsplan

Rammeaftalen skal være klar til ikrafttrædelse 1. december 2019. SKI forventer at sende aftalen i udbud i løbet af juni 2019 i SKI’s udbudssystem Ethics, og vi forventer at tilbudsfristen løber ind i august. Se nærmere på ski.dk for flere detaljer om tidsplanen.


Spørgsmål til potentielle tilbudsgivere og andre interesserede

På siden er listet nogle spørgsmål, som er væsentlige for udformningen af det endelige udbudsmateriale, og som SKI derfor håber, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede vil kommentere på. Spørgsmålene er naturligvis ikke en udtømmende angivelse af de forhold, der kan kommenteres på i forbindelse med den tekniske dialog.

SKI værdsætter alle kommentarer til materialet.


Venligst bemærk at SKI ikke besvarer indkomne kommentarer, hvorfor det er afgørende, at deltagerne ikke stiller spørgsmål, men i stedet påpeger mulige uhensigtsmæssigheder og dertil tilføjer forslag til ændringer/løsninger.


Input fra deltagerne vil være synlige for de andre deltagere. Deltagerne bør derfor i nødvendigt omfang anonymisere deres input. Deltagerne i dialogen bedes endvidere være opmærksomme på at gennemgå det input, som kommer fra andre deltagere, og gøre opmærksom på, såfremt man er uenig i det input, som afgives fra anden side.


Øvrige opmærksomhedspunkter

Vi gør opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v.


Vi vil i processen vurdere lovligheden og hensigtsmæssigheden af alle de indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder hvilke juridiske og kommercielle konsekvenser det vil have at indarbejde dem i udbudsmaterialet.


Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af materialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde kan offentliggøre det i anonymiseret form. Vi opfordrer derfor til ikke at sende fortrolige oplysninger.


Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI’s foreløbige udkast. Vi forbeholder os således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.


Har du spørgsmål vedr. den tekniske dialog, er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Maiken Empacher  mem@ski.dk.Attached documents