Markedshøring på udbud af revisionsydelser

Open/public
Start date: 15-11-2018 - 00:00
End date: 23-11-2018 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af revisionsydelser. SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil.


Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.


15. November 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Egnethedskrav til teknisk og faglig kapacitet

Ordregiver påtænker at stille følgende egnethedskrav som er relevante i forhold til at finde de tilbudsgivere, der kan løfte opgaven.

Vedrørende teknisk kapacitet:

Er det realistisk at bede om min. 2 relevante referencer?

Tilbudsgiver skal angive minimum 2 (og maksimum 5) referencer for offentlige kundeforhold, som er sammenlignelige for Syddansk Universitet med hensyn til størrelse og kompleksitets, som Tilbudsgiver inden for de seneste 3 år har udført revision for. Kontaktperson og kontaktoplysninger skal fremgå af referencen.

I referencelisten skal der angives, hvilke af disse kunder det påtænkte revisionshold har beskæftiget sig med.


Giver det anledning til kommentarer?


Er der andre relevante egnethedskrav til teknisk og faglig kapacitet, som SDU kan stille til Tilbudsgiver?

15. November 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Kravspecifikation
Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?


15. November 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet

SDU påtænker at stille egnethedskrav til økonomisk kapacitet. 

Hvad er normalt i branchen at man stiller af egnethedskrav til revisionsydelser? At tilbudsgiverne har en gyldig erhvervs- og ansvarsforsikring? At Tilbudsgiverne har en positiv egenkapital og soliditetsgrad? Har du nogle forslag og bemærkninger?

15. November 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Udbudsbetingelser
Tildeling

Ordregiver påtænker at lægge vægt på vedlagte dokument i evalueringen af konkurrenceparametrene i forhold til revisionsydelser.


Giver der anledning til spørgsmål eller kommentarer? Mangler ordregiver noget, der bør vægte positivt i evalueringen?

20. November 2018 - Jakob B. Ditlevsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål og kommentarer vedr SDU udbud:

Spørgsmål og kommentarer vedr SDU udbud:

Ad. Tildeling


Tilbudte medarbejdere, kvalitet i opgavevaretagelsen, samarbejde og service m.v.


For at sikre ensartede beskrivelser af tilbudte medarbejdere, kvalitet i opgavevaretagelsen, samarbejde og service, foreslås det at der sættes en passende sidetalsbegrænsning på besvarelsen.


Et væsentligt element i en god revision er den rapportering der fremlægges for ledelse og bestyrelse. Det foreslås derfor at tilbudsgiver skal vedlægge et eksempel på hvorledes revisionsbemærkninger rapporteres i revisionsprotokollatet, da dette vil give et godt indblik i hvorledes revisor sikre værdiskabende revision og rapportering.


Pris

I forhold til tildelingskriteriet pris bør SDU angive en minimumspris, som leverandøren ikke kan gå under, og fortsat blive tildelt kontrakten. Dette vil imødegå urealistisk lave priser, og sikre at ydelserne leveres med det serviceniveau som SDU forventer, således at vurderingen af fremtidig samarbejdspartner kan ske på baggrund af hvor det forventes at der kan opnås den bedst mulige kvalitet i opgaveløsningen.


SDU lægger op til at honoraret for årsrevisionen vægter 40 % i den samlede vægtning. SDU bør overveje om denne vægtning afspejler den risiko og den omkostning som SDU har til revisions og rådgivningsydelser. Eksempelvis vægter timepriser på eksternt finansierede projekter 30 %, hvilket synes at være en høj vægtning henset til at SDU i kravspecifikationen forventer 15-20 projekter der skal underkastes revision.


Ved tildelingen af opgaven bør optionerne på revision af datterselskaber og fonden holdes ude af vurderingskriteriet pris, da leverandøren ikke nødvendigvis tildeles disse opgaver.


Ad. Egnethedskrav

I forhold til egnethedskrav i forhold til økonomisk og finansiel kapacitet, så er revisor i henhold til revisionslovgivningen forpligtet til at tegne en lovpligtig forsikring i forhold til revisionsarbejdet, og derfor bør det være tilstrækkeligt at bede om dokumentation for at den lovpligtige forsikring foreligger.


Ad. Kravspecifikation


SDU bør angive hvilken periode udbuddet dækker. 2 årig kontrakt vil som udgangspunkt påføre SDU og leverandøren relativt flere opstartsomkostninger end en 7 årig kontrakt, hvor leverandøren kan lægge til grund at der er tale om et længerevarende samrabejde.


Det fremgår at SDU ønsker en årlig temarevision. Det bør præciseres hvorvidt denne er en del af de pligtige emner der fremgår af SOR 6 og 7 eller det er en temarevision der ud over. I forhold til supplerende rådgivningsydelser og anden økonomisk rådgivning, anbefaler vi at SDU indikerer et forventet årligt omfang heraf, da dette vil have betydning for de tilbudte timepriser.


Ad. egnethedskrav til teknisk og faglig kapacitet


Det er vores vurdering at det er et realistisk og relevant krav at bede om 2 referencer. Det er vores anbefaling at det præciseres at der skal være tale om referencer fra igangværende revisioner af universiteter, da 3 år vurderes at være en lang periode.


Ud over egnethedskrav i forhold til revision af universiteter vil det være relevant at leverandøren har erfaring med revision af offentlige virksomheder der anvender de systemer som SDU anvender p.t. og forventes at komme til at anvende i kontrakts perioden, i det omfang SDU har kendskab til besluttede og påtænkte ændringer.