Afsluttende markedsdialog vedrørende udbud af grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på Odense Kommunes ejendomme 2023

Open/public
Start date: 09-09-2022 - 09:00
End date: 23-09-2022 - 10:00

Odense Kommune udbyder snarligt grøn vedligeholdelse og vinterbekæmpelse på Odense Kommunes ejendomme. I den forbindelse ønsker Odense Kommune at høre markedet om udbudsmaterialet.

Udbuddet vedrører drift og vedligeholdelse af områderne omkring Odense Kommunes ejendomme. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet renholdelse, ukrudtsbekæmpelse, gartnerisk pleje (f.eks. græsslåning og hækklipning) og vinterbekæmpelse (snerydning og glatførebekæmpelse).

Markedets aktører gives her mulighed for at komme med generelle bemærkninger til udbudsmaterialet. Herudover ønsker Odense Kommune også svar på nogle specifikke spørgsmål i relation til udbudsmaterialet.

Følgende dokumenter kan tilgås:

  • Udkast til udbudsbetingelser
  • Udkast til udbudsbilag B - Teknisk og/eller faglig formåen
  • Udkast til udbudsbilag E - tilbudsliste (dog uden mængdeangivelser)
  • Udkast til kontrakt inkl. bilag 2-5
  • Udkast til bilag 1 - Kravspecifikation

Bemærk, at tilbudslisten vil udarbejdes med en fane for hver delaftale, men at der i høringen alene er én fane til afgivelse af priser. Derudover udestår mængdeangivelsen.

Blå tekst i høringsdokumenterne beskriver forhold, der endnu ikke er afklaret, men som selvfølgelig vil være oplyst ved endelig offentliggørelse af udbuddet.

Rød tekst i høringsmaterialet er forhold, der rettes forud for underskrivelse af kontrakten. Det kan f.eks. være rettelse af, om det er delaftale 1 eller 2.

Følgende dokumenter er ikke uploadet som en del af høringen:

  • Udbudsbilag A - Ejendomme pr. delaftale. Dette dokument vil indeholde oplysninger om ejendommens navn, adresse og ejendomsnummer.
  • Udbudsbilag C - Tro- og loveerklæring
  • Udbudsbilag D - Konsortieerklæring
  • Udbudsbilag F - Tilbudsbesvarelse

Bemærk, at I kan indgå i dialogen som anonyme, såfremt dette ønskes

2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Tilbudsliste
Generelle kommentarer til tilbudslisten

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til tilbudslisten. Ses der fejl, mangler eller uhensigtsmæssigheder bedes disse anført.

Bemærk, at mængderne ikke er anført i høringsmaterialet. Bemærk tillige, at der kun er én fane til afgivelse af priser i høringsmaterialet, men at der vil udarbejdes én fane pr. delaftale til afgivelse af priser i den endelige tilbudsliste.

2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Generelle kommentarer til udbudsbetingelserne

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til udbudsbetingelserne. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der er uhensigtsmæssigheder. Odense Kommune modtager gerne specifikke forslag til ændringer, såfremt der skønnes at være behov for en ændring. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

Er der forhold, der gør, at I ikke vil byde på opgaven, hører vi meget gerne herom.


2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Teknisk og/eller faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.3

Er de nævnte mindstekrav til teknisk og/eller faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 8.3, passende og vil I kunne leve op til disse? Kravene er specifikke, hvorfor I meget gerne må kommentere specifikt på, hvis der er krav I ikke vil kunne leve op til eller generelt ikke giver mening. F.eks. stilles der krav om en reference for en daginstitution vedrørende grøn vedligeholdelse, og samtidig skal referencerne have en omsætning på minimum 100.000 kr. årligt.

Hvilket omsætningskrav vil være realistisk at stille?

Vil I kunne leve op til en reference vedrørende grøn vedligeholdelse i en daginstitution?


2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontraktmateriale
Generelle kommentarer til kontrakten, herunder bilag

Her er der mulighed for at komme med generelle kommentarer til kontrakten, herunder kravspecifikationen og øvrige bilag. Det kan f.eks. være uhensigtsmæssige krav eller krav/forhold der er uforholdsmæssigt fordyrende. Såfremt der er uklarheder, ønsker Odense Kommune også, at disse belyses.

Er der forhold, der gør, at I ikke vil byde på opgaven, hører vi meget gerne herom.

2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontraktmateriale
Prisregulering, jf. Kontraktens § 15, stk. 1

Er det valgte indeks for prisregulering passende, eller findes der et bedre indeks, der bør prisreguleres efter?

2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontraktmateriale
Erhvervsansvarsforsikring, jf. Kontraktens § 27

Er dækningssummen på 10 mio. kr. pr. år for personskader og 5 mio. kr. pr. år for tingskader passende? Hvis ikke, hvilken dækningssum foreslås da?

2. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontraktmateriale
Tjek ind / tjek ud, jf. kravspecifikationens punkt 1.3

Som det fremgår af kravspecifikationens punkt 1.3 arbejder Odense Kommune med en digitaliseret løsning, der giver mulighed for at kontrollere leverandørens overholdelse af arbejdsklausulen samt kvalitetskravene. Modellen er ikke endelig besluttet, men Odense Kommune ønsker markedets input hertil.

Såfremt der ikke gøres brug af den i kravspecifikationens punkt 1.3 beskrevne løsning, skal leverandøren i stedet lægge en seddel i postkassen ved ejendommen samt sende en mail til ordregiver - dette efter hver arbejdsudførelse på hver ejendom.

Ses der fordele/ulemper ved denne nye digitaliserede løsning (tjek ind / tjek ud), som Odense Kommune skal være opmærksom på?

30. August 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontraktmateriale
Beskæftigelsesklausul, Kontraktens bilag 3

Kan kravet om ansættelse af 1 Særlig Medarbejder på 10 timer (pr. delaftale) om ugen i sommerhalvåret være højere? Vil det f.eks. være muligt at beskæftige medarbejderen – indenfor Kontrakten – hele året? Alternativt flere timer om ugen i sommerhalvåret?

2. September 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Udbudsbilag B - Teknisk og faglig formåen

Udbudsbilag B skal ses som en hjælp til afgivelse af oplysninger om de referencer, som kræves. Er dokumentet gennemskueligt og let at forstå? Odense Kommune modtager gerne forslag til forbedringer, hvis der ses uhensigtsmæssigheder.

2. September 2022 - Gitte Skou, Odense Kommune
Questions
Kontraktmateriale
Akuttillæg, jf. Kontraktens § 14

Som det fremgår af Kontraktens § 14 modtager leverandøren et tillæg på 1.000 kr. ved rekvisition af akutte opgaver. Er størrelsen på tillægget passende, eller bør det være mindre/mere? Begrund gerne svaret.