Samarbejdaftale om bistand til yderligere forbedring af madkvaliteten i Københavns Kommune

Open/public
Start date: 25-11-2015 - 00:00
End date: 07-12-2015 - 23:59

Københavns Kommune ønsker at udbyde ”Samarbejdsaftale om bistand til yderligere forbedring af madkvaliteten i Københavns Kommune”. I den henseende vil Københavns Kommune gerne indbyde til dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud og mulighederne for at opdele udbuddet i delaftaler (dvs. flere separate samarbejdsaftaler inden for specifikke opgaveområder).

Københavns Kommune har med arbejdet på mad- og måltidsområdet opnået banebrydende resultater inden for både madkvalitet samt økologiomlægning, hvor målet er 90 % økologi i alle kommunens køkkener. I regi af Københavns Kommune serveres godt 400.000 måltider dagligt og godt 720 medarbejdere har som hovedopgave at forberede måltiderne.

Da alle kommunens køkkener endnu ikke har opnået målet om 90 % økologi og fordi der er ønske om at gå over til at benytte ”Det Økologiske Spisemærke” som målemetode, vil der fortsat være behov for hhv. at omlægge og fastholde køkkener til økologisk drift samt yde bistand og vejledning i forbindelse med økologiomlægning og økologiforsyning (leverancer af økologiske fødevarer). Ydermere er der fremadrettet fortsat et potentiale for yderligere kvalitetsløft af kommunens køkkener. I den forbindelse er der øget fokus på borgerinddragelse, hverdagsdemokrati, samt specialiserede ernæringsmæssige behov. Med afsæt heri ønskes en videreudvikling madkvalitetsmodellen Køkkenløftet, således at den i højere grad end i dag rummer borgerinddragelse, hverdagsdemokrati og specialiserede behov. 

Den samlede værdi af ”Samarbejdsaftale om bistand til yderligere at forbedre kvaliteten af de måltider, der serveres i regi af Københavns Kommune” er ca. 10 mio. kr. årligt. Aftalen forventes at blive udbudt over en 2 til 4-årig periode og sandsynligvis som en omvendt licitation, hvor den maksimale økonomiske ramme for opgaverne er givet på forhånd. 

25. November 2015 -
Questions
Delaftale-Opgaveliste
Spørgsmål vedr. hvem der kan levere hvad og evt. opdeling i delaftaler

Ikke-udtømmende liste over opgaver/leverancer forventet indeholdt i den udbudte ”Samarbejdsaftale om bistand til yderligere forbedring af madkvaliteten i Københavns Kommune”.

Med udgangspunkt i den af Borgerrepræsentationen godkendte indstilling ”Madkvalitet – mål og krav i forbindelse med en ny aftale” (2015-0023209), er der udarbejdet nedenstående ikke-udtømmende liste over opgaver/leverancer, som forventes indeholdt i den nye samarbejdsaftale. 

Københavns Kommune vil med denne dialog gerne indbyde alle potentielle leverandører på markedet til at fortælle Københavns Kommune hvilke af nedenstående opgaver/leverancer vedkommende leverandør kan tilbyde, herunder komme med input til hvorledes udbuddet af ”Samarbejdsaftale om bistand til yderligere forbedring af madkvaliteten i Københavns Kommune” med fordel kan opdeles i flere separate samarbejdsaftaler på specifikke opgaveområder. 

Hver opgave/leverance er tildelt et id-nummer. Som svar til Københavns Kommune kan potentielle leverandører anføre hvilke id-numre, som leverandøren anser, at de kan løfte for Københavns Kommune. 

I forbindelse med alle opgaver/leverancer skal der tages hensyn til Københavns Kommunes målsætninger inden for økologi, bæredygtighed, miljø- og klima samt sundhedsfremmende tiltag mv.

25. November 2015 -
Questions
Erhvervsansvarsforsikring
Spørgsmål vedr. Erhvervsansvarsforsikring

25. November 2015 -
Questions
Erhvervsansvarsforsikring
Spørgsmål vedr. Erhvervsansvarsforsikring

I forbindelse med Københavns Kommunes udbud er det standard at stille krav til Erhvervsansvarsforsrikring.

Potentielle leverandører bedes derfor fortælle Københavns Kommune hvorvidt I (virksomheden) har en erhvervsansvarsforsikring og gerne forsikringens størrelse.  

25. November 2015 -
Questions
Leverandøromsætning
Spørgsmål vedr. Leverandøromsætning

I forbindelse med udbud er Københavns Kommune bl.a. motiveret af hensynet til at give små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde på kommunens indkøbs- og samarbejdsaftaler. I den forbindelse ønsker Københavns Kommune at give flest mulige små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde, hvorfor kommunen ønsker indsigt i de poentielle leverandørers samlede omsætning inden for det udbudte område.  

Potentielle leverandører bedes derfor fortælle Københavns Kommune i hvilket interval, at jeres (virksomhedens) omæstning falder:  

  • 0-500.000 kr.
  • 500.000 - 1 mio. kr.
  • 1. mio. - 5 mio. kr.
  • 5 mio. - 10 mio. kr.
  • over 10 mio. kr.  

3. December 2015 - Anonymous
Questions
Leverandøromsætning
Meyers Madhus leverandøromsætning

Meyers Madhus omsætter for over 10 millioner kr.

6. December 2015 - Birte Brorson, Birte Brorson
Idea
Leverandøromsætning
Øko++/BDO v. Birte Brorson

BDO omsætter for mere end 10 mio. årligt

6. December 2015 - Birte Brorson, Birte Brorson
Idea
Erhvervsansvarsforsikring
Øko++/BDO, udfyldt af Birte Brorson

 Erhvervsansvarsforsikringssum udfyldes 7. december

7. December 2015 - Birte Brorson, Birte Brorson
Idea
Delaftale-Opgaveliste
Øko++ foreslår samarbejde

I vedhæftede fil ses en beskrivelse af Øko++´s tilbud om samarbejde samt beskrivelse af den erfaring og de kompetencer, som Øko+´+ kan bringe ind i et samarbejde med Københavns Kommune og andre aktører, der måtte blive del af dette idé-udbud.

På vegne af BDO og Øko++

Birte Brorson