Fældningskemikalier - KompetenceCenter Sjælland

Open/public
Start date: 13-01-2022 - 16:00
End date: 04-02-2022 - 13:00

Udbuddet vedrører indkøb og levering af fældningskemikalier til de nuværende rensningsanlæg samt evt. nye rensningsanlæg, der må blive etableret i aftaleperioden.

Aftalen vil dække indkøb og leverancer af Jernsulfat, Polyaluminiumklorid, Jernklorid til ordregiver.

13. Januar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Skift mellem Jern og aluminium

Hvordan tænker tilbudsgiver det vil være muligt at skifte mellem Jern og aluminium ved start og igennem kontrakten.

  • Vil der være store gevinster ved at skifte, når anlæggene skal klargøres før skift?
Vil tilbudsgiver skrive hvad der ser af mulighed ved muligheden for at skifte og hvad der vil være ulemper.

13. Januar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Miljøkriterier

Ordregiver ønsker belyst hvilke miljøtiltag der bør angives som minimumskriterier og hvilke der med fordel vil kunne anvendes som konkurrenceparameter.

Tilbudsgiver må gerne beskrive hvordan disse kriterier vil kunne vurderes bladt tilbudsgivere.

13. Januar 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kvalitetskrav

Hvordan kan det beskrives hvilken kvalitet der skal leveres?

Kan der henvises til en standard for spildevand, så kvalitetskravet ikke bliver for højt (eks. ved at bruge standard for drikkevand)?

Er der noget der kan måles i forhold til de tilbudte produkter, der via produktbladet kan differentieres mellem de tilbudte produkter?

Er der andet Ordregiver bør være opmærksom på for at kunne sammenligne kvalitet i de tilbudte produkter?

13. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Prisindeks for en kontrakt på Fældningskemi

Da markedet er meget usikkert p.t. i forhold til priser, hvor der er stor udsving. Ønsker Ordregiver at sikre kontrakten, så den tilgodeser såvel leverandøren og Ordregiver selv.

Vi ønsker jeres svar på:

  • Hvilket prisindeks vil I anbefale kan regulere priserne i kontraktsperioden?
  • Hvor tit ønskes der prisregulering 3 mdr. 6 mdr. eller årligt?

20. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Kontraktens løbetid

Vi mener at man bør overveje kontraktens længde. Optimale er 2 år hvor år 1 med fast pris og med 2 x 1 år i forlængelse som option. Årsagen til dette skyldes at det er længe for en leverandør at binde sig og der kan være mange faktorer som ændres, så man som leverandør vil have svært ved at opfylde en kontrakt. Dette også i lyset af de seneste års pandemi.

Ligeledes bør det fra leverandørens side også være muligt at afslå at optionerne benyttes.


20. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Tildelingskriterium

Det mest reelle kriterium vil være at tilbuddet alenes vurderes i forhold til pris pr kg aktiv stof!

Hvis kemikaliet møder de kvalitetskrav der er opstillet, så må det alene være pris pr kg aktiv stof som afgør hvem der har det bedst tilbud. Punkter i service bør ikke tillægges værdi hvis man møder de krav der er opstillet i kravspecifikationen.

Hvorfor er overvågning en del af et kemikalieudbud?

Det må være forsyningernes/renseanlæggenes ansvar at sørge for at man har den nødvendige mængde kemikalie i tankene. Det er konkurrenceforvridende da den nuværende leverandør vil have en fordel da de allerede har installeret et overvågningssystem.


20. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Rammeaftalen

En aftale bør være opsigelig for begge parter og hvis den skal forlænges, må det være et ønske om forlængelse fra begge parter. En aftale kan også kun omfatte evt. nye anlæg indenfor for Forsyningens område og ikke evt. nye Forsyninger som tilslutter sig KompetenceCenter Sjælland.

Hvis ordregiver ønsker at benytte omtalte delydelsesregel i udbudsloven, kan det først ske efter der har været en dialog med leverandøren?

Pkt 6.2, hvad menes hermed? Fældningskemikalier bliver leveret i tankbiler!

At enhver forsinkelse anses om væsentlig mislighold af kontrakten, er urimeligt! Vi har nu i flere år set hvad en epidemi kan forårsage i private og offentlige virksomheder.

Pkt 9.3 Returvarer hvad menes hermed? Leverede fældningskemikalier vil ikke være intakte og dermed ødelagt!


20. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Kravspecifikationen

Pkt. 3.6: Det må være anlæggenes eget ansvar (og interesse) at stå for klargøringen af doseringsanlæg m.v. på de enkelte anlæg.

24. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Udbudsbetingelser

Pkt. 3.1   En klar fordel for nuværende leverandør, hvis ny leverandør skal have omkostninger i fbm tankovervågning, når nuværende leverandør allerede har etableret og indkørt udstyr. Det kan være i strid med "Ligebehandlingsprincippet" såfremt én bestemt tilbudsgiver tilgodeses i særlig grad.

Det bør ikke være en kemikalieleverandør opgave at tilbyde udstyr. Og slet ikke på anlæg med meget små tank og lavt forbrug.

Pkt. 6.3   Et officielt Årsregnskab er ikke altid varegruppeopdelt. Dermed er der måske ikke muligt at se omsætningen på eks Fældningskemi.

Pkt. 7   Beskriv mere detaljeret hvad i ønsker og kræver mht Service og Miljø/Arbejdsmiljø. 

Pkt 7.3.2   Spild - Tænk også på hvad Ordregiver skal kunne. Udform instrukser ved aftapningsstedet vedr. chaufførens ageren i tilfælde af spild - Kontakt vagt på tlf, Kontakt beredskabet osv....

Angiv klart på stedet hvor chaufføren kan finde nødbruser, rindende vand mm


Se evt. vedhæftede Guideline vedr fokuspunkter i fbm udbud af proceskemikalier (Fældningskemi og Polymer) udformet af daværende Fletværk Vandbehandling.

24. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Rammeaftale

Der skal prisreguleres efter PRIS11 - den er vist for gammel. Tror den nye hedder PRIS1115.

Som situationen på kemimarkedet er lige pt, er det særdeles svært at finde et indeks, der er fordelagtig for både Ordregiver og Tilbudsgiver - beklager.


9.1   "Tom emballage" - er alt ikke som tankbilsleverancer.

13.4    "Mangelfulde produkter". Hvad ligger der i den formulering?


14    Force Majeure. Vi ser Pandemier som Force Majeure lignende forhold som bør indgår som en mulighed for at revurdere kontraktforholdet.

24. Januar 2022 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation

1.   Generelt. Tilbudsgiver skal kunne forvente, at Ordregiver sørger for at vedligeholde/afrense doseringsudstyr og kemikalietanke i fht leverandørens forskrifter, således en evt ny leverandør ikke overtager en "beskidt" tank. 


Giv chaufføren mulighed for at skylle tankbil og slanger på stedet - måske 1-200 liter vand.


3.  Faxe Forsynings forbrug og tankoplysninger er ikke angivet.