Vikarformidling indenfor pleje og omsorg

Open/public
Start date: 02-12-2014 - 00:00
End date: 08-01-2015 - 23:59

Ide-udbuddet omhandler vikarformidling indenfor pleje og omsorg til Københavns Kommune, herunder

  • Autoriserede sygeplejerske
  • Autoriserede social- og sundhedsassistenter
  • Social- og sundhedshjælpere
  • Hjemmehjælpere
  • Plejehjemsassistenter
  • Plejere
  • Sygehjælper

Københavns Kommune vil gerne indgå i dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. 

Inden selve udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

Tidsplanen er under udarbejdelse.

Dialogen forventes at være åben fra 2. december 2014

Hold dig opdateret med dialogen på OffentligPrivatDialog.dk 

Vær opmærksom på, at materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, så der vil være punkter, der endnu ikke er endeligt afklarede. Der vil således ske ændringer i materialet inden selve prækvalifikationsprocessen og udbudsrunden, og dialogen gennem dialogplatformen vil ikke på nogen måde være bindende for Københavns Kommune i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det ”endelige” udbudsmateriale. 

Der vil løbende blive oploadet materiale til kommentering og dialog.


2. December 2014 -
Questions
Udbudsdesign
Eventuelle delaftaler

Københavns Kommune samlede omsætning på vikarer indenfor pleje og omsorg er på cirka 45 mio. kr.

Københavns Kommune er i tvivl om, hvor mange vikarbureauer der kan dække behovet og opfylde et krav om forsyningssikkerhed (95 %). Vil det give mening at opdele Københavns Kommune i delaftaler? F.eks. i tre delaftaler: Delaftale1 (plejehjem), delaftale 2 (hjemmeplejen og sygeplejen) og delaftale 3 (sociale hjemmepleje og institutioner)? Eller måske opdele Københavns Kommune i distrikter? Eller kan f.eks. tre leverandører, som hhv. 1. 2. og 3. leverandør, dække behovet i hele Københavns Kommune?

3. December 2014 -
Questions
Prækvalifikationsbetingelser
Spørgsmål til egnethed

Københavns Kommune overvejer at stille et af følgende krav til egnethed (Prækvalifikationsbetingelser pkt. 6.2.2.2.):

”6.2.2.2 Minimumskrav:
Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:
a) Ansøgers samlede nettoomsætning (ekskl. moms) i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum (for konsortier summeret) kr. 20 mio"

Spørgsmål: Kan markedet matche dette krav og kan det sikre tilstrækkelig konkurrence? ”

3. December 2014 -
Questions
Prækvalifikationsbetingelser
Spørgsmål til egnethed

Københavns Kommune påtænker, at der i forbindelse med ansøgningen skal fremsendes bevis for gyldig erhvervsansvarsforsikring (Prækvalifikationsbetingelser pkt. 6.2.2.1): 

”Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation for ansøgers økonomiske egnethed:

a) Bevis for gyldig erhvervsansvarsforsikring i form af forsikringscertifikat eller tilsvarende dokument. Erklæring i bilag C kan anvendes hertil.”

Spørgsmål: Hvad bør dækningen for erhvervsansvarsforsikring være? 

8. December 2014 -
Questions
Rammeaftale
Bod

For at sikre forsyningssikkerheden, overvejer Københavns Kommune at indsætte følgende bodsbestemmelse, Rammeaftale pkt. 5.3:

”Ved misligholdelse af kravet til forsyningssikkerhed i kravspecifikationen, pkt. 4, set over en periode på ét (1) år, fra 1. oktober til 1. oktober, forpligtes Leverandøren til at udrede bod svarende til én (1) % af 95 % af omsætningen for den pågældende aftale i den samme periode. Sidste periode af Rammeaftalens løbetid løber fra 1. oktober til 1. juli. Påløbet bod betales årligt efter skriftligt krav fra Køberen.

Betaling af bod fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen.”

Spørgsmål 1: Hvad tænker markedet om denne bestemmelse?

Spørgsmål 2: Hvordan vil bestemmelsen påvirke 2. og 3. leverandøren? Og hvilken indflydelse vil det have på tilbudsprisen? 

Spørgsmål 3: Er der alternativer bestemmelser / metoder, som kan sikre forsyningssikkerheden?

8. December 2014 -
Questions
Fakturakrav
Krav til faktura og statistik

For at Københavns Kommune kan foretage adækvat kontrol af leverandørens overholdelse af de i Rammeaftalen vedtagne priser og leveringsbetingelser, bliver der stillet en række krav til faktura og statistik, jf. bilag 3 (ligger tilgængelig under Fokusområde "Fakturakrav").

Kan markedets gængse økonomisystemer håndtere disse krav uden at dette har økonomiske konsekvenser for tilbudsprisen?

10. December 2014 -
Questions
Vagter, tidsintervaller og tilbudsskema
Spørgsmål til vagter

I forbindelse med uarbejdelsen af et tilbudsskema har Københavns Kommune nedenstående spørgsmål.

Deesuden er første udkast til et tilbudsskema vedhæftet. 

Spørgsmål 1: Hvornår starter en weekendvagt? Dag og klokkeslæt? 

Spørgsmål 2: Er der forskel på dag, aften og nat i weekenden?

Spørgsmål 3: Hvornår slutter en weekendvagt? Dag og klokkeslæt?

Spørgsmål 4: Hvordan aflønnes helligdag?

Spørgsmål 5: Hvornår starter og slutter en hverdag dagvagt? 

Spørgsmål 6: Hvornår slutter en hverdag aftenvagt? 

Spørgsmål 7: Hvordan aflønnes overarbejde?

Spørgsmål 8: Har markedet kommentarer til de angivne vagtdefinitioner og tidsintervaller? (se udkast til tilbudsskema)

11. December 2014 -
Questions
Fakturakrav
Responstid

Københavns Kommune ønsker at stille krav til respons tiden, dvs. hvor lang tid har leverandøren til at melde tilbage hvorvidt en konkret vagt kan dækkes eller ej.  Københavns Kommune påtænker at stille følgende krav: 


”Den maksimale respons tid for Leverandøren efter henvendelse fra den bestillende enhed er som følger:  
  • Akutvagt med under 4 timer til vagtstart: Tilbagemelding indenfor 15 minutter.
  • Vagt med 4-24 timer til vagtstart: Tilbagemelding indenfor 1 time.
  • Vagt med over 24 timer til vagtstart: 6 timer medmindre anden responstid er aftalt med kunden på bestillingstidspunktet.”

Kan markedet leve op til dette krav?


11. December 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Forsyningssikkerhed

Københavns Kommune ønsker at stille krav til forsyningssikkerhed. Der arbejdes med følgende formulering: 


"Den Leverandør som bliver første1. Leverandør skal have en forsyningssikkerhed i henhold til rammeaftalen på minimum 95 % pr. år. (dvs. fra oktober til oktober). Sidste år løber fra oktober til 1. juli.

De Leverandører som bliver henholdsvis 2. og 3. Leverandør skal have en forsyningssikkerhed i henhold til rammeaftalen på minimum 90 % pr. år. (dvs. fra oktober til oktober). Sidste år løber fra oktober til 1. juli.”

Kan 1. leverandør leve op til forsyningssikkerheden?

Kan 2. og 3. leverandør leve op til forsyningssikkerheden? 

12. December 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Særlige krav til vikarer

Københavns Kommune kan have behov for vikarer som har gennemført følgende 3 AMU kurser på SOPU eller tilsvarende anerkendt kurser på tilsvarende anerkendte uddannelsesinstitutioner: 

Kursus: ”Kvalitet i offentlige velfærdsydelser”  

Kursus: ”Medicinadministration” 

Kursus: ”Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde” 

Spørgsmål: Kan markedet imødekomme dette? 

17. December 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Bestilling og afbestilling

Kan markedet imødekommende at bestilling og afbestilling af vikarer skal kunne ske både telefonisk (kl. 06-24), pr. e-mail og via onlinesystem på Leverandørens hjemmeside? (Kravspecifikationen pkt. 5.1)

17. December 2014 -
Questions
Kravspecifikation
Implementering

Det er vigtigt, at samarbejde om implementering af rammeaftalen. I den forbindelse påtænkes at stille følgende krav (Kravspecifikationen pkt. 3.3):

”Leverandøren skal i samarbejde med Københavns Kommune sikre implementering af Rammeaftalen. Københavns Kommune forventer, at den Leverandør der vælges som 1. Leverandør indenfor de første 6 måneder af Rammeaftalens løbetid besøger de Kunder der ønsker dette. Denne proces kan allerede opstartes i perioden mellem tildeling af Rammeaftalen og Ramme-aftalestart. Desuden skal første Leverandøren deltager i ét opstartmøde i hvert af de 5 lokalområder under Sundheds – og Omsorgsforvaltningen, samt et møde i Socialforvaltningen. Tidspunktet for dette aftales nærmere efter tildeling af Rammeaftalen.”

Har markedet andre forslag til, hvordan aftalen implementeres bedst muligt?  

29. December 2014 - Anonymous
Questions
Udbudsdesign
København Kommunes interne vikarbureau

For at kunne foretage en realistisk vurdering af den fremtidige omsæning på rammeaftalen, vil det være rart at få oplyst følgende:

- de senere års omsætning i det interne vikarbureau

- planer og strategier for det interne vikarbureau, herunder om der regnes med at dette skal dække en stigende eller faldende andel af vagterne 

6. Januar 2015 -
Questions
Vagter, tidsintervaller og tilbudsskema
Tillægsspørgsmål vedr. tidsintervaller

Tak for de mange gode input.

I forbindelse med udarbejdelse af tilbudsliste opstår nu følgende spørgsmål:

1. Spørgsmål: Hvornår slutter en nattevagt?

2. Spørgsmål: Hvornår starter en dagvagt? 

3. Spørgsmål: Hvad tid fredag starter weekend? Er det kl. 14 eller kl. 17?