Markedsafsøgning i forbindelse med indkøb af digital adaptivt læremiddel i matematik

Open/public
Start date: 08-04-2019 - 00:00
End date: 12-04-2019 - 23:59

Københavns Kommune ønsker at gøre erfaringer med et adaptivt digitalt læremiddel i matematik på henholdsvis 4. og 9. klassetrin og vil i den forbindelse gerne gennemføre en markedsafsøgning af virksomheder, der kan være interesseret i at udvikle og levere det med efterfølgende tilbudsindhentning. 


Alle interesserede virksomheder opfordres til at kontakte chefkonsulent Asger Hermansen: e-mail ce1g@kk.dk eller tel. 40146908 for at høre nærmere om videreproces inden fredag den 12.april 2019. 


Københavns Kommune ønsker, at give potentiale leverandører af digitale adaptive læremidler mulighed for at beskrive, hvordan de kan gribe en sådan opgave an, og hvad de kan tilbyde i forhold til et digitalt adaptivt koncept.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er for nylig blevet bevilget 1,8 mio. kr. til et forsøgs- og udviklingsarbejde til afprøvning af et adaptivt digitalt læremiddel i matematik på henholdsvis 4. og 9. klassetrin. Midlerne skal gå til lærernes didaktiske overvejelser, deltagelse og forberedelse, til følgeforskning og til dækning af udgifter til en ekstern leverandør. Til dette sidste er der afsat i alt 0,7 mio. kr.


Med projektet er det hensigten at styrke eleverne faglige niveau i matematik ved inddragelse af adaptive digitale læringsmidler, som understøtter elevernes læring gennem algoritmer, der sikrer, at undervisningsmidlet tilpasser sig elevens niveau (adaptivitet) samtidig med, at elevens forståelse for egen læring (metalæring) udvikles.


Projektet skal samtidig afdække, i hvilket omfang undervisningsmidlet kan styrke undervisernes mulighed for at tilpasse og målrette undervisningen til den enkelte elev gennem digitalt databaseret understøttelse, samt frigøre tid til at underviseren oftere og mere målrettet kan interagere med enkeltelever og grupper af elever om matematik.


Projektets indhold

Projektet skal gennemføres på henholdsvis 4. og 9. klassetrin. På 4. klassetrin da det er erfaringen, at det netop er på denne årgang, at mange elever begynder at opleve, at de ikke kan følge med - delvist fordi de grundlæggende færdigheder ikke er på plads, delvist fordi matematikken stiller større krav til elevernes sproglige formåen.


På 9. klassetrin er det med sigte på at styrke elevernes faglige niveau forud for afslutningen af deres grundskoleforløb og som sidste indsats forud for deres overgang til en ungdomsuddannelse.


På 4. klassetrin er det intentionen, at det med forsøget bliver muligt at afprøve materiale inden for fagets samlede færdigheds- og vidensområder.


På 9. klassetrin er det intentionen, at materialet omfatter omtrent 40 % af fagets færdigheds- og vidensområder. Materialerne benyttes henover hele skoleåret 2019/2020. Det digitale læringsmiddel skal benyttes som en integreret del af den almindelige undervisning i faget, og det er intentionen, at underviseren får frigjort tid, der øger mulighederne for stærkere dialog mellem underviser og elever om både fagligt indhold og elevens perspektiv og kendskab til sin egen læring og øvrige perspektiver knyttet til folkeskolens formål.

8. April 2019 - Inna Højland Frederiksen, Københavns kommune
Idea
Kontakt os, hvis du har interesse i opgven

Alle interesserede virksomheder opfordres til at kontakte chefkonsulent Asger Hermansen: e-mail ce1g@kk.dk eller tel. 40146908 for at høre nærmere om videreproces inden fredag den 12.april 2019. Københavns Kommune ønsker, at give potentiale leverandører af digitale adaptive læremidler mulighed for at beskrive, hvordan de kan gribe en sådan opgave an, og hvad de kan tilbyde i forhold til et digitalt adaptivt koncept.