Levering af håndværkerydelser

Open/public
Start date: 02-02-2015 - 00:00
End date: 10-03-2015 - 23:59

UPDATE:

Kære alle, dialogen er afsluttet, og Københavns Kommune takker for de mange gode input!

--------------------------------------

Det påtænkte udbud omhandler løbende vedligehold på ejendomme ejet eller administreret af Københavns Kommune indenfor følgende seks fagområder: 

  • Murerarbejder
  • Tømrerarbejder 
  • Malerarbejder
  • Vvs- og blikkenslagerarbejder
  • El-installationsarbejder
  • Glarmesterarbejder

Udbuddet vil kun omfatte vedligeholdelsesopgaver/driftsopgaver, mens bygge- og anlægsprojekter uanset værdien heraf ikke vil være omfattet af udbuddet.

Det overvejes at opdele Københavns Kommune i distrikter, og opdele udbuddet i to rammeaftaler pr. distrikt, én rammeaftale vedrørende ydelser under 100.000 kr., og én rammeaftale for ydelser mellem 100.000 kr. - 3.000.000 kr. 

Udbuddet forventes at blive udbudt i etaper, således at hvert distrikt udbydes selvstændigt.

De første udbud forventes at blive offentliggjort forår 2015 og derefter fortløbende, således at de første rammeaftaler træder i kraft medio/ultimo 2015.

Københavns Kommune vil gerne indgå i dialog med leverandørmarkedet i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. 

Inden selve udbudsprocessen foretages en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input, samt stille kritisk spørgsmål til det foreløbige udkast af udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

Tidsplanen er under udarbejdelse.

Dialogen forventes at være åben fra 10. marts 2015

Hold dig opdateret med dialogen på OffentligPrivatDialog.dk 

Vær opmærksom på, at materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform, så der vil være punkter, der endnu ikke er endeligt afklarede. Der vil således ske ændringer i materialet inden selve prækvalifikationsprocessen og udbudsrunden, og dialogen gennem dialogplatformen vil ikke på nogen måde være bindende for Københavns Kommune i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det ”endelige” udbudsmateriale. 


Der vil løbende blive oploadet materiale til kommentering og dialog.

2. Februar 2015 -
Questions
Kravspecifikation
Akutte opgaver

Københavns Kommune overvejer at stille følgende krav:

"Ved akutte opgaver af uopsættelig karakter indenfor normal arbejdstid (hverdage 7.00 - 17.00) forventes Leverandøren at kunne stille medarbejdere/underleverandører til rådighed på stedet indenfor en time."

Spørgsmål: Kan små- og mellemstore virksomheder leve op til dette krav?

Spørgsmål: Hvor lang en frist er rimelig udenfor normal arbejdstid? 

3. Februar 2015 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Malerarbejde

 Goddag

Hvornår vil vi kunne se Kravspecifikationen for Maler entreprisen?

Mvh Adam

3. Februar 2015 -
Questions
Miljø i forbindelse med håndværkerydelser
Kørsel

1. Hvor mange kilometer køres der typisk i løbet af en arbejdsdag?

2. Hvordan kan Københavns Kommune sørge for, at kørslen begrænses?

3. Hvor udbredt er det at have el-biler i sin flåde, og hvilke modeler, samt hvor stor en andel drejer det sig om?

4. Er det realistisk at stlle krav om el-biler i forbindelse med håndværkerydelser?

3. Februar 2015 -
Questions
Miljø i forbindelse med håndværkerydelser
Affald

1. Hvor/hvordan bortskaffes affald typisk?

2. Hvordan sorteres affaldet? 

3. Februar 2015 -
Questions
Miljø i forbindelse med håndværkerydelser
Materialer

1. Er det sædvaneligt at benytte genbrugsmaterialer? Hvis ja, hvilke?

2. Er det sædvaneligt at benytte miljømærkede produkter? Hvis ja, hvilke? 

3. Februar 2015 -
Questions
Miljø i forbindelse med håndværkerydelser
Generelt

1. Er det sædvaneligt at have en efteruddannelse inden for miljø? Hvis ja, hvilken?

2. Forslag til miljøkrav, som Københavns Kommune bør stille?

4. Februar 2015 - Tom Lindquist, HØYRUP & CLEMMENSEN A/S
Questions
Kravspecifikation
Udvælgelseskriterier

Tidligere har man set at entreprenører først er blevet prækvalificeret på baggrund af forskellige udvælgelseskriterier og dernæst, at de er blevet bedt om at deltage i et udbud. I udbuddet har udvælgelseskriterieret gerne været billigeste pris. Vi har set eksempler på, at udbyder i regningsarbejde har fastsat et procenttillæg på materialers kostpris og at tilbudsgiver derved kun skulle oplyse en timepris. Dette valg har efter vores mening ikke nødvendigvis givet udbyder den mest fordelagtige pris. Grundlæggende har en udførende entreprenør med et aftalt procent tillæg i avance ikke den store motivation i forhold til valg af billige materiale - da de jo ikke giver entreprenøren en ret stor dækningsbidrag indtjening, dette forhold betyder at udbyder kan risikere at få et uforholdsmæssigt for dyrt produkt. Endvidere har entreprenøren ikke den fornødne motivation til at sætte sin dygtigste og hurtigste håndværker på jobbet idet - den aftalte pris højest sandsynligt er væsentligt billigere end hvad entreprenøren kan opnå i indtjening ved at sætte den dygtige håndværker up på en bedre betalt opgave. Altså kan udbyder risikere at betale mange timer for et simpelt stykke arbejde, som kunne være blevet udført hurtigt og effektivt af en erfaren og dygtig håndværker. Det kunne være interessant hvis et udbud kunne indholde andre udvælgelseskriterier end blot billigste pris. Udbyder vil højst sansynligt kunne opnå en bedre totaløkonomi, såfremt der blev fokuseret på eksempelvis kvaliteten, at det udførte arbejde i stedet. Det kunnne være spændende med en dialog om dette emne.

5. Februar 2015 -
Questions
Kravspecifikation
Én samlet kravspecifikation

1. Giver det mening med én samlet kravspecifikation for alle seks fagområder? Hvis nej, hvilke fagområder bør der haves særligt fokus på, og hvorfor?

5. Februar 2015 -
Questions
Kravspecifikation
Priser og krav til faktura

1. Hvordan kan Københanvs Kommune sikre, at der ikke overfaktureres?

9. Februar 2015 - Lasse Houengaard, FINN L. & DAVIDSEN A/S
Questions
Kravspecifikation
GPS dokumentation

Kære udvalg 

Der er allerede skrevet et udemærket indlæg om at der bør holdes fokus på materialepriserne og kvaliteten på disse.

Dette indlæg handler om fokus og dokumentationskrav på timeforbruget på regningsopgaver. Det kunne være en ide at alle regning skal GPS dokumenteres, på denne måde sikre Komunnen at det ikke overfaktureres og det kun er det fagtiske forbrug.

Inspairation kan eventuelt fåes hos Roskilde Kommune, som har skrevet GPS dokumentation i deres rammebetingelser som samtidig sikre en fair konkurrence for alle involverede håndvirksvirksomheder.

Med venlig hilsen

Lasse Houengaard  

10. Februar 2015 - Anonymous
Questions
Miljø i forbindelse med håndværkerydelser
Udbuds runden

 Nu har jeg forsøgt at finde frem til, hvor man finde mere detaljeret beskrivelse af arbejdes opgaver og tyber, men forgæves.

Også hvor og hvordan man kan kan være med i tilbuds runden, kan nemlig ikke finde.

Takker herfra

Adam

10. Februar 2015 -
Questions
Priser og faktura
V&S Prisdata som faktureringsredskab

I forbindelse med selve tilbudsafgivelsen, overvejer Københavns Kommune, at tilbudsgiver prissætter timelønninger og rabatter på materialepriser i henhold til en given ydelsesskrivelse/aktivitet i V&S elektroniske prisdatabase.

Den tilbudte timeløn vil også være gældende for de ydelser som ikke indgår i V&S Prisdata. Den tilbudte materialerabat vil også være gældende for de materialer som ikke indgår i V&S Prisdata  – i disse tilfælde rabat på listepriser.

V&S Prisdata vil efterfølgende blive anvendt som et faktureringsredskab, hvor Leverandøren påkræves at sammensætte sin faktura via V&S Prisdata. Leverandøren finder den udførte opgave på listen over opgaver, hvorefter der automatisk dannes et Excel-ark, hvor den af V&S Prisdata normerede timesats ganges med den af Leverandørens tilbudte timepris, og hvor det af V&S Prisdata normerede materialeforbrug ganges med den af Leverandøren tilbudte materiale rabat. Resultatet heraf udgør således den endelige faktura.

I de tilfælde hvor opgaven ikke er indeholdt i V&S Prisdata, eller hvor det har været nødvendigt at inddrage andre faktorer, er det op til Leverandøren at tilføje og forklare dette på Excel-arket/fakturaen. 

1. Hvad tænker markedet herom?, kom gerne med input. 

2. Er der andre alternativer til at sikre gennemsigtighed, og at der ikke overfaktureres?

19. Februar 2015 -
Questions
Udbudsdesign
Spørgsmål vedr. opgaver ml. 100.000 kr. og 3.000.000 kr.

Ved opgaver mellem 100.000 kr. og 3.000.000 kr. påtænkes det, at der foretages et særskilt udbud (ift. udbuddet under 100.000 kr.), hvor der skal findes X antal leverandører pr. bydel. De enkeltstående drift og vedligeholdelsesopgaver pr. bydel vil herefter løbende blive udbudt som mini udbud, hvor de vindende leverandører vil have mulighed for at byde på opgaver i deres bydel(e).

Helt konkret betyder dette, at leverandørerne skal kunne agere hovedentreprenør, og kunne klare opgaver inden for alle 6 fagområder dvs. murerarbejder, tømrerarbejder, malerarbejder, vvs- og blikkenslagerarbejder, el installationsarbejder og glarmesterarbejder (evt. ved at koordinere arbejdet med/mellem underleverandører).

Kan markedet matche dette krav og kan det sikre tilstrækkelig konkurrence?

25. Februar 2015 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Byggeplads

Jf kravspecifikationen pkt. 4.3, står der at alle udgifter til indretning og frift af byggepladsen skal være indeholdt i timeprisen.

Dette vil fordyrer de mindre opgaver betragtligt, og give et helt skævt billed af den afgivet timepris. Punktet giver kun anledning til at prisgiverne springer over hvor gærdet er lavest, og ikke indregner byggeplads med i den afgivet tilbudspris.

Ligeledes pkt. 4.5 vedrørende hegn og vagtordning. som skal være indeholdt timeprisen.

Dvs at ved en indbrudsskade på 1 time, bør timeprisen være indeholdt samme byggepladsomkostninger, som ved en vandskadesag der løber over et par uger. 

Punkterne bør omformulleres, og økonomi til byggeplads og generel overholdelse af de gældende bekendtgørelser og branchevejledninger bør udtages af den afgivet  timepris. Dette vil give et mere seriøst og ansvarsfuldt arbejdsforhold.

 

25. Februar 2015 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Orienteringsbelysning

jf pkt 4.7 i kravspecifikationen oplyses der at leverandør skal opsætte og vedligeholde alt nødvendigt og lovpligtig orienteringsbelysning.

Dvs at hvis der er flere faggrupper, så betaler bygherre for orienteringsbelysningen flere gange, da orienteringsbelysning omfatte fællesområder."Orienteringsbelysningen er den belysning, som er nødvendig for, at mennesker og køretøjer kan færdes sikkert på byggepladsen. Den skal være på minimum 25 lux".

Udgifter til arbejdsbelysning bør være indeholdt og ikke orienteringsbelysning. 

 

25. Februar 2015 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
Støjende arbejder

Kan kravet jf kravspecifikation pkt. 4.18 udspecificeres.

Støjende arbejder er forskellige fra person til person. 

 

9. Marts 2015 - Anonymous
Questions
Leverandørforum
Skilte og folie

Kommer skilte og folie inkl. montering som separat udbud eller ligger det under f.eks. tømrer eller andre ydelser?

Hvordan kan vi ellers blive leverandør til KEjd med skilte og folie?

9. Marts 2015 - Anonymous
Questions
Leverandørforum
Udbud over 100.000 kr.

Udbud over 100.000 kr., hvorfor hovedentreprenører?

Hvordan hænger det sammen med at I skriver, at en lille virksomhed kan byde?

Hvorfor ingen andre krav end laveste pris? Miljø, lærepladser, arbejdsmiljø.

9. Marts 2015 -
Questions
Leverandørforum
Spørgsmål modtaget til leverandørforum

Spørgsmål 3

Hvordan vil I sikre, at der anvendes elever/lærlinge i de firmer som vinder/søger?

Det bør tælle positivt, at et firma løfter en social opgave i KBH.

Svar på spørgsmål 3:

Københavns Kommune er stadig i en afklaringsfasen, men overvejer at leverandørerne på frivillig basis opfordres til at påtage sig lærlingeforpligtelsen.  


Spørgsmål 4

Ved prækvalifikation oplyses, hvor stor andel de forskellige kriterier vægter?

Svar på spørgsmål 4:

Prækvalifikationens funktion er at udvælge de leverandører som får udbudsbetingelserne tilsendt og som opfordres til at afgive tilbud. 

I øjeblikket overvejes en model hvor ansøgerne udvælges på referencer og at der stilles en række mindstekrav til økonomisk formåen.

Ift. hvilke kriterier leverandørens tilbud evalueres ud fra, vil disse fremgå af de udbudsbetingelserne som sendes ud til de leverandører som opfordres til at afgive tilbud. Spørgsmål 5

Dækker i også akkrediterede inspektioner af brandsikringsanlæg (ABA, AVS, ABV)?

Hvordan uddybes disse?

Rådgivning i forbindelse med udbud på service af ABA + AVS?


Svar på spørgsmål 5:

Københavns Kommune har ikke nogen indkøbsaftale på akkrediterede inspektioner af brandsikringsanlæg (ABA).

Københavns Kommune har en rammeaftale på installation og service af ABA – anlæg.

Rammeaftalen udløber 1. april 2016.  

10. Marts 2015 -
Questions
Miljø i forbindelse med håndværkerydelser
Krav til kompetancer

Københavns Kommune har jo en strategi om, at skulle være CO2 neutral i år 2025. I den forbindelse er det vel relevant, at man sørger for at få installeret de mest energirigtige løsninger i ens egne bygninger? Er dette noget som i vil stille krav om i udbuddet? F.eks. i form af kompetence krav eller lignende?