179530 - Udbud af lovpligtig revision Tender

Description

Fredensborg Kommune udbyder en Kontrakt om udførelse af lovpligtig revision bestående af finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision - samt supplerende revisionsydelser.

Revisionsopgaven skal udføres i overensstemmelse med Styrelseslovens § 42 og god offentlig revisionsskik på grundlag af Kommunens Håndbog om økonomistyring, samt gældende revisionsstandarder i det omfang, disse er anvendelige på opgaven.

Revisionen omfatter alle regnskaber og regnskabsområder, som hører under Kommunen.

Der skal foretages regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområder, samt it-revision.

Den udbudte Kontrakt indeholder såvel revisionsnære rådgivningsydelser omfattet af det faste vederlag som mulighed for tilkøb af særlige supplerende rådgivningsydelser på timebasis.

Leverandøren er forpligtet til og ansvarlig for, at Leverandørens Ydelser overholder de til enhver tid gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, offentlige påbud, regulativer og diverse standarder såvel på tidspunktet for indgåelse af Kontrakten som i hele aftaleperioden.

Leverandøren skal have autorisation efter Revisorloven, Lovbekendtgørelse 2022-08-31 nr. 1219 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Leverandøren skal tillige være registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Revisor udarbejder hvert år i samarbejde med Kommunen en tidsplan for revisionen med forslag til revisionsområder. Tidsplanen drøftes med Kommunen med henblik på at afklare Kommunens ønsker til ændrede prioriteringer forud for fastlæggelse af den endelig tidsplan for gennemførelse af revisionen.

I den lovpligtige revision indgår der én årlig temarevision. Temarevision indebærer, at et ministerområde årligt vælger et fokuseret indsatsområde for revisionen. Temarevision er en strategisk tilgang til revision, hvor revisionen bruges til at sætte ind på et bestemt område hvor en koordineret indsats kan være med til eventuelt, at forbedre forretningsgange og øge effektivitet eller kvalitet.

Opgørelser og indberetninger, som i henhold til lov m.v. skal forsynes med særskilt revisionspåtegning, er også omfattet af udbuddet. Det samme gælder erklæringer, specialeregnskaber mv. som skal forsynes med særskilt revisorpåtegning på Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder, jf. Bekendtgørelse nr. 1265 af 09.09.2022.

Revisionsopgaven omfatter ikke selvejende, private institutioner, der ifølge overenskomst selv ansætter og honorerer revisor. Revisor skal kontrollere, at institutionernes regnskaber er optaget korrekt i Kommunens regnskab. Tre selvejende institutioner har driftsoverenskomst med Kommunen

:- Smedegaarden

- Kastaniegården

- Nivågård børnehus

Udenfor den udbudte revisionsopgave falder også stats- eller EU-tilskud, der ydes til engangsforanstaltninger eller hvor staten eller EU anvender egen revisor, samt særlig ad hoc erklæring til brug for en tredjemand. Dog ønskes der som en del af udbuddet en timepris på revision af projektregnskaber o.l. I perioden 2021-2023 har Kommunen gennemsnitligt fået revideret i størrelsesorden 10 projektregnskaber o.l. om året.

Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Fredensborg kommune
Egevangen 3 B
2980 Kokkedal
Stefan Ising

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Accounting and auditing services
  • Auditing services