Bygherrerådgivning på renovering/ombygning til Odense Teater

Open/public
Start date: 05-10-2023 - 23:59
End date: 14-11-2023 - 09:00

Udbuddet vedrører indkøb af bygherrerådgivning i forbindelse med Odense Teater skal restaureres og moderniseres med fokus på teatrets oprindelige og historiske akse. Istandsætning skal foregå fra hoveddørene, gennem foyerområdet og ind på Store Scene, hele vejen ned til bagvæggen.

Odense Teater ønsker en renovering, der respekterer teatret, ambitioner og publikum samt den historiske bygning, som ligger i hjertet af Odense. Teateret har en forpligtelse til at lade scenekunsten følge med tiden samtidig med bevaring og beskyttelse af de nuværende rammer.

Odense Teater er et gammelt og komplekst hus at drive. Energi og varmeforbrug er stort og sætter et

betydeligt klimaaftryk.

Derfor skal dette projekt også gøre teatret mere bæredygtigt, både i forhold til klima og økonomi. Dette skal ske ved at nedbringe bl.a. energiforbruget i form af bedre isolering, moderne ventilation og opvarmning samt udskiftning til f.eks. LED-lys.

Følgende ønskes bragt tilbage til deres oprindelige udtryk:

 • Vægge, paneler, lofter og gipsrelieffer i foyerområdet og på Store Scene
 • Renovering så Odense teater får en komfortabel publikumsoplevelse:
 • Bedre adgang for gangbesværede til teater og foyerområde
 • Nye stole
 • Flere og moderne toiletforhold
 •  Ibrugtagning af den skjulte ”kongetrappe”

Herudover skal følgende udføres:

 • Nyt klimaanlæg til bedre energistyring
 • Elevator på bagscenen til forbedring af arbejdsmiljø
 • Udskiftning af teaterlamper til LED eller tilsvarende
 • Nye scenetræk
 • Ny drejescene


6. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Arkitektkonkurrence

Odense Teater har interesse i at vælge mellem flere arkitektoniske muligheder indenfor de af bygherre og bygherrådgiverens visuelle, tekniske og økonomiske rammer.


Vil det dermed være en fordel, at bygherrerådgiver understøtter en arkitektkonkurrence og efterfølgende kontrahere med denne som underrådgiver ud fra Odense Teater og bygherrerådgivers valg af arkitekt?

Eller bør bygherre indeholde arkitekt arbejdet i udbuddet af bygherrerådgiver, og hvodan vil bygherre dermed kunne have medbestemmelse i det arkitektoniske udtryk.

Hvordan sikres at det arkitektoniske udtryk, holder sig indenfor den budgetteret ramme?

13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudserfaring og forsikring

Odense teater ønsker at undersøge om de aktuelle faglige rådgivere også kan gennemføre et juridisk korrekt udbudsprojekt under varetagelse af EU-reglerne og udbudsloven?

Har rådgiver eget udbudssystem?

Er rådgiveren forsikret i henhold til evt. tab i forbindelse med en udbudsproces?

13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Teaterteknisk speciale

Odense Teater ønsker at få information ved. speciel tekniske rådgivere her eksempelvis indenfor sceneteknik. Vil rådgivere kunne finde eksperter indenfor de specifikke fagområder og anvende disse som underrådgivere eller indgå i konsortium?

Hvad skal Odense Teater være opmærksom på i forbindelse med disse samarbejdede?

13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udvælgelseskriterier

Er nedenstående egnethedskriterier muligt at indfri?  

 Økonomisk og finansiel formåen

Ansøger/Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Ansøger/ Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste tre afsluttede regnskabsår.

o Ansøger/Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle tre afsluttede regnskabsår.

• Ansøger/Tilbudsgiver skal oplyse om soliditetsgraden for de sidste tre afsluttede regnskabsår.

o Ansøger/Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være på min. 20 % i alle tre afsluttede regnskabsår.

Ansøger/Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Teknisk og/eller faglig formåen

Ansøger/Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Mindst 1 sammenlignelig reference pr. renoveringsområde indenfor følgende Foyerområde, Teatersal og Scene, der kan også fremsendes én reference hvor renovering af alle tre områder er foretaget i samme entreprise. Disse referencer bør være udført indenfor en periode på 5 år forud for ansøgningsfristen (regnet fra ansøgningstidspunktet og fem år tilbage, hvor bygværket er indviet). Der kan fremsendes referencer af ældre dato dog maksimalt 10 år, hvis der er tale om renovering af et teater tilbagebageført til den oprindelige arkitektoniske vision.

Referencerne bør angive:

• Kundens navn

• Kontaktperson hos kunden og kontaktinfo

• Beskrivelse af opgaven, opgavens omfang og udførelsesperiode.

med ”sammenlignelige” referencer forstås totalrådgivning i henhold til renovering og/eller nyopførelse af et bygværk med følgende områder Foyerområde, Teater og eller publikumssal og Scene i et prosceniumsteater jf. pkt. 3.1 for den pågældende ydelse.

Ansøger/Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.


13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Praktikanter - elever

Kan rådgiver anvende praktikanter til udførelse af rådgiveropgaven?

13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Fagpersonale til udførelse

Anvendelse af fagpersonale - er dette fyldest gørende ifbm. indhentning af timepriser?


Projektleder min. 5 års erfaring

Specialist min. 5 års erfaring

Ingeniør/konsulent/AC'er min. 5 års erfaring

Junior Ingeniør/konsulent/AC'er op til 5 år

Arbejdsmiljøkoordinator

Teknisk Assistent eller anden adminstrativ medarbejder


Bygherrerådgivningen forventes at bestå af:

• Akustiker

• Sceneteknisk rådgivning

• Arkitektonisk rådgivning

• Ingeniører:

o Statik

o El

o VVS

o Ventilation

Listen er ikke udtømmende og rådgiveren skal sikre at alle fagrådgivere indgår i kontrakten for at sikre gennemførelse af alle dele i projektet.


13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Bod

Vil rådgiver kunne udarbejde en tidsplan med faseinddeling, hvor forsinkelse kan håndteres, så den endelige tidsfrist for gennemførelse af projektet overholdes.


Og kan der fremsendes forslag til at sikre rådgiverens arbejde ikke forsinkes og hvornår en evt. udløsning af bod acceptabelt vil kunne ske?

13. Oktober 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Øvrige tilbagemeldinger fra rådgivere

Er der opmærksomhedspunkter ud over de fra Odense Teater opstillede i dialogen, som rådgiver vil fremsende i forbindelse med færdigudarbejdelse af udbudsmaterialet for kontraktindgåelse med en bygherrerådgiver.