142486 - Levering af skovdrift Tender

Description

Udbuddet omfatter bevoksningspleje i Aarhus Kommunes Skove og grønne områder. Bevoksningspleje består primært i tynding, plukhugst og kulturpleje. I opgaven indgår udkørsel af salgbart træ til bilfast vej og salg af råtræ og flis. Arbejdet foregår primært i skovene, men kan også omfatte parker, naturarealer og andre offentlige arealer.

Aarhus Kommune ejer 1.384 ha bevokset skov, hvoraf større dele drives uden kommerciel hugst (biodiversitetsskov). Den gennemsnitlige hugst ligger mellem 3-4.000 kbm årligt, men svinger fra år til år.

Udover almindelig hugstindgreb kan der forekomme særlige opgaver som pleje af skovbryn, tynding i parker og langs veje samt strukturhugst og veteranisering i bevoksninger udpeget til biodiversitetsformål.


Tender procedure

Open procedure

The Contracting Authority / Contact details

Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Camilla Thers Froberg
catf@aarhus.dk

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Services incidental to logging
  • Logging services
  • Timber harvesting services
  • Transport of logs within the forest
  • Tree-cutting services
  • Services incidental to forestry