Forudgående høring af materiale på udbud af beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb

Consultation
Start date: 10-02-2023 - 13:00
End date: 23-02-2023 - 23:59

Jysk Fællesindkøb genudbyder rammeaftale på levering af beskæftigelsesmaterialer. Rebild Kommune er tovholder på genudbuddet og sender hermed det foreløbige materiale i høring. 

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter: 

1) Udbudsbetingelser inkl. bilag

2) Udkast til rammeaftale inkl. bilag 

3) Udkast til tilbudsliste  


Alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at gennemgå materialet og fremsende deres uddybende høringssvar på eventuelle uhensigtsmæssigheder i materialet samt forslag til justeringer. Høringsmaterialet er et udkast og kan derfor ændres af tovholder frem til offentlliggørelsen.    

Tovholder gennemgår alle indkomne høringssvar og tilretter det materialet, såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i høringsmaterialet. 

Indkomne høringssvar offentliggøres ikke og tovholder besvarer ikke spørgsmål stillet i høringssvaret. Såfremt der er spørgsmål til materialet, skal disse stilles i forbindelse med spørgsmål og svar fasen når udbuddet er offentliggjort.