Markedsdialog for udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune NB: This market dialogue is also available in English

Open/public
Start date: 07-11-2022 - 10:00
End date: 28-11-2022 - 14:00

Baggrund DANISH VERSION

Fra 2018 -2022 har borgere og besøgende i Aalborg/Nørresundby haft mulighed for at benytte Donkey Republic delecykler og siden 2019 og frem til nu, har de også mulighed for at benytte Voi udlejningsløbehjul.

- Delecykler: I alt har der været 36 hubs til delecykler med 90 cykler i operation. Baseret på en hub-hub løsning.

- Løbehjul: I alt har der været 91 hubs til løbehjul med 250 løbehjul i operation. Baseret på free-floating løsning indenfor en afgrænset geografi i størstedelen af Aalborg Nørresundby inklusive Aalborg Universitet og en korridor til Aalborg lufthavn.

Begge løsninger har været udgiftsneutrale for Aalborg Kommune, hvilket som udgangspunkt også er kravet til fremtidige løsninger og samarbejdspartnere.

Vilkår for udbud af mikromobilitet i Aalborg Kommune har senest været behandlet i By- og Landskabsudvalget d. 12. august 2021 – Interesserede leverandører bedes forud for mar-kedsdialog orientere sig i de nuværende rammer for samarbejde om mikromobilitet, som er politisk udstukket. Det er som udgangspunkt de samme betingelser, der tages med videre i et kommende udbud. Evt. med justeringer på baggrund af markedsdialogen. Materialet findes via nedenstående link til sagsfremstilling, bilag og referat under pkt. 12 på dagsordenen.

https://referater.aalborg.dk/dagsordener-og-referater/by-og-landskabsudvalget.aspx?udvalgid=17&moedetitel=2021-08-12%2008.30


Background ENGLISH VERSION


From 2018 -2022, citizens and visitors in Aalborg/Nørresundby have had the opportunity to use Donkey Republic shared bikes and since 2019 and up until now, they also have the opportunity to use Voi rental scooters.

- Shared bikes: In total there have been 36 hubs for shared bikes with 90 bikes in operation. Based on a hub-hub solution.

- Scooters: In total there have been 91 hubs for scooters with 250 scooters in operation. Based on free-floating solution within a defined geography in the majority of Aalborg and Nørresundby including Aalborg University and a corridor to Aalborg Airport. The geographical zone is illustrated in Figure 1.

Both solutions have been cost-neutral for the Municipality of Aalborg, which is basically also the requirement for future solutions and partners.

Figure 1 Existing zone for rental scooters in Aalborg and Nørresundby

Conditions for the tender of micro mobility in Municipality of Aalborg have most recently been discussed in the Urban and Landscape Committee on 12 August 2021 – Interested suppliers are asked to familiarize themselves with the current framework for collaboration on micro mobility, which has been set out politically, prior to the market dialogue. It is basically the same conditions that will be taken forward in a future tender. Possibly, with adjustments based on the market dialogue. The material can be found via the link below for the presentation of the case, appendices and report under section 12 on the agenda (Danish material).

https://referater.aalborg.dk/dagsordener-og-referater/by-og-landskabsudvalget.aspx?udvalgid=17&moedetitel=2021-08-12%2008.30