Regler & Kriterier

Ansökan som skickas in med beskrivningen av din idé eller koncept är konfidentiell och endast expertpanelen har tillgång till under urvalsprocessen. 

Expertpanelen utvärderar alla ansökan med hänsyn till de nedanstående kriterier:   

 

Livsmedelslagstiftning och livsmedelssäkerhet 

Då olika typer av livsmedel regleras olika i livsmedelslagstiftningen och ställer olika hårda hygienkrav, bör den efterfrågade lösningen tydligt beskriva vilken eller vilka livsmedelstyper den inriktar sig mot. 
Din ansökan bör, till exempel, adressera någon eller några av de följande punkter om det är relevant för den typen av livsmedel(svinn) din idé inriktar sig mot: 

  • skall möjliggöra enkla rutiner och kontroller så att gällande lagstiftning och regler för ”Bäst före datum” följs

  • skall möjliggöra enkla rutiner och kontroller så att gällande lagstiftning och regler för ”Sista förbrukningsdag” följs
  • skall möjliggöra enkla rutiner och kontroller så att god livsmedelshygien bibehålls 

Spårbarhet 

Om den efterfrågade lösningen kommer att hantera livsmedelssvinn från flera källor, är det viktigt att den möjliggör transparens och spårbarhet bakåt i kedjan. 

Ekonomisk bärkraft och skalbarhet 

Den efterfrågade lösningen skall vara ekonomiskt hållbar och skalbar. För att uppnå långsiktighet och stabilitet i verksamheten bör din ansökan kunna uppvisa ekonomisk bärkraftighet och skall ha en fungerande affärsmodell som inte är beroende av extern finansiering eller ideella medel/resurser. 

Flexibilitet

Den efterfrågade lösningen erbjuda en hög grad av flexibilitet då svinn i sig är oberäkneligt. Det livsmedelssvinn som lösningen kommer hantera kan visa stor variation i volym, kvalitet och innehåll (vissa dagar består majoriteten av bananer och andra dagar av mejeriprodukter). 

Snabbhet

Den efterfrågade lösningen ska se till att råvarorna når mottagaren med så kort ledtid som möjligt. Då många av de varor som utgör matsvinn är färskvaror har dessa en relativt begränsad hållbarhet. De varor som svinnas är ofta i slutet av sin hållbarhetsperiod (dock för det mesta fortfarande fullgoda att äta) och måste därav snarast möjligt komma till konsument eller genomgå en förädlingsprocess som förlänger dess hållbarhet.  

 


 

Latest activity